Наказ Держкоменергозбереження від 12.05.97 № 49 «Щодо тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення»

                                                          

           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

                            Н А К А З

 N 49 від 12.05.97                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      2 вересня 1997 року
 vd970512 vn49                        за N 375/2179
 

              Щодо Тимчасового положення про порядок
              проведення енергетичного обстеження та
              атестації спеціалізованих  організацій
                     на право його проведення
 

    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                                    Держкоменергозбереження

      N 76 ( z0595-00 ) від 27.08.2000
                            Наказом Національного агентства

      України з питань забезпечення ефективного використання
                                       енергетичних ресурсів

      N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 

     Відповідно до   Закону   України    "Про    енергозбереження"
( 74/94-ВР )  та   Положення  про  Державний   комітет  України  з
енергозбереження  Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити та ввести в дію з 1 вересня 1997 року Тимчасове
положення  про  порядок  проведення  енергетичного  обстеження  та
атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, що
додається.

     2. Встановити,  що висновки спеціалізованих організацій,  які
пройшли   атестацію   на   право  проведення  енерго-технологічних
обстежень,  є однією з підстав для перегляду норм  питомих  витрат
паливно-енергетичних  ресурсів  на обстежених підприємствах та для
погодження їх з комітетом.

     3. Центральній  групі з  енерго-технологічного  аудиту (ЦГЕА)
підготувати перелік форм і документів,  необхідних для  проведення
атестації,  та  разом з даним Положенням надіслати в міністерства,
інші  органи   центральної  виконавчої  влади,  Уряду   Автономної
Республіки  Крим,  обласним,  Київській  і Севастопольскій міським
державним адміністраціям.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Крамаренка Є.Р.

 Голова Комітету                                       М.Ковалко

                                       Затверджено
                                       наказам Державного комітету
                                       України  з енергозбереження
                                       від 12 травня 1997 р.  N 49

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 вересня 1997 року
                                      за N 375/2179

                 Тимчасове положення про порядок
               проведення енергетичного обстеження
             підприємств і атестації спеціалізованих
               організацій на право його проведення

     Тимчасове положення  про  порядок  проведення   енергетичного
обстеження підприємств  (далі  - Положення) розроблене на підставі
Закону України  "Про  енергозбереження"  (  74/94-ВР  )  та  Указу
Президента  України  "Про  заходи  щодо  вдосконалення  діяльності
органів освіти" від 10 жовтня 1995 року N 942 ( 942/95 ).

     Положення стосується  всіх  підприємств  і  організацій,  які
займаються   енергетичним   обстеженням,   та   організацій,   які
здійснюють   методичне   керівництво  нормуванням  питомих  витрат
енергоресурсів  в   галузях   суспільного   виробництва   України,
незалежно   від   підпорядкованості  та  форм  власності  (далі  -
спеціалізовані організації).

     Положення застосовується  на  період  до внесення відповідних
змін   та   доповнень  до  Закону   України "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ).

                      1. Загальні положення


     1.1. Енергетичне обстеження -  це  одна  із  форм  проведення
державної політики у сфері енергозбереження, яка полягає в наданні
допомоги  підприємствам,  організаціям  та   установам   (далі   -
підприємствам)   в   підвищенні   ефективності  використання  ними
паливно-енергетичних  ресурсів  шляхом  технічних   обстежень   та
розробки  рекомендацій  по впровадженню організаційних,  правових,
технічних і технологічних  заходів  з  енергозбереження,  а  також
надання   допомоги   у   розробці  науково-обгрунтованих  норм  та
нормативів   питомих   витрат    паливно-енергетичних    ресурсів.
Енергетичне  обстеження проводиться спеціалізованими організаціями
на договірних засадах за  згодою  керівників  підприємств  або  за
дорученням НАЕР.
     Енергетичне обстеження включає:

     - первинне     обстеження    підприємства,    як    споживача
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР),  його основних підрозділів та
технологічних  процесів  з  використанням  енергії,  що передбачає
проведення розрахунків енергоспоживання для кожного  виду  енергії
та  видачу  рекомендацій  щодо  використання  тих  чи  інших видів
тарифів,  аналіз витрат коштів,  долі енерговитрат в  собівартості
продукції;

     - створення карти використання ПЕР, аналіз енергоспоживання в
окремих технологічних процесах, підрозділах та обладнанні;

     - оцінка ефективності використання ПЕР,  аналіз їх  фактичних
витрат  і порівняння з діючими нормами та нормативами,  підготовка
пропозицій щодо їх зменшення;

     - формування  переліку  шляхів та засобів економії витрат ПЕР
на підприємстві;

     - розробка  пріоритетних  заходів  щодо  енергозбереження  (з
техніко-економічним обгрунтуванням);

     - оформлення технічного звіту.

{  Пункт  1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства  України  з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

     1.2. Енергетичне  обстеження   підприємств,   незалежно   від
підпорядкованості  та  форм  власності,  проводиться  атестованими
спеціалізованими організаціями,  відповідно до  цього  Тимчасового
положення.

     1.3. Під   спеціалізованими   організаціями   слід   розуміти
підприємства  і  організації,  основним  видом  діяльності  яких є
проведення  енергетичних  обстежень,  що   визначаються   статутом
підприємства,   і   які   атестовані   НАЕР   на   їх   виконання.
{  Пункт  1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства  України  з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

     1.4.  Надання  спеціалізованим  організаціям дозволу на право
проведення   енергетичного   обстеження   Національним  агентством
України    з    питань   забезпечення   ефективного   використання
енергетичних  ресурсів  є актом визнання їх професійних якостей, а
їх  висновки  є однією з підстав для перегляду норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів на обстежених підприємствах. { Пункт
1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства
України    з    питань   забезпечення   ефективного   використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

     1.5. Енергетичне  обстеження  повинно  проводитись  згідно  з
загальною  методологією  енергетичного менеджменту з використанням
спеціальних  приладів  та  обладнання,  що  дозволяють  виконувати
необхідні виміри.

     1.6. Працівники спеціалізованих  організацій  повинні  пройти
підготовку  та  перевірку  знань  чинних  законодавчих,  керівних,
інструктивних  і  нормативних  документів  з  питань   ефективного
використання  паливно-енергетичних  ресурсів,  основ енергетичного
обстеження та менеджменту.

     1.7. Проведення     чергової     атестації    спеціалізованих
організацій,   підготовка   та   перевірка   знань    спеціалістів
здійснюється один раз на три роки.

     1.8. Спеціалізована організація повинна мати в своєму  складі
постійних працівників,  які допущені до виконання всього комплексу
робіт, передбачених п. 1.1 цього Положення.

     1.9. Підготовка  та  перевірка знань спеціалістів проводиться
Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту при Національному
технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"
та   регіональними   центрами   підготовки   енергоменеджерів   за
програмою, узгодженою з НАЕР. Склад екзаменаційної комісії повинен
включати    представників    ЦГЕА   та   Державної   інспекції   з
енергозбереження.

     Спеціалісти повинні  мати  базову  освіту  згідно  з  фаховим
напрямком Міносвіти       "Енергетика,      електротехніка      та
електромеханіка".  Проходження перевірки знань є обов'язковим  для
всіх   працівників   спеціалізованих  організацій  і  підприємств,
зайнятих виконанням робіт,  передбачених п.  1.1 цього  Положення,
незалежно  від  попередньої  підготовки  і  для  тих,  які пройшли
підготовку в іноземних консалтингових фірмах  та  інших  фірмах  і
учбових закладах.

{   Пункт   1.9   із   змінами,   внесеними   згідно   з   Наказом
Держкоменергозбереження   N   76  (  z0595-00  )  від  27.08.2000,
Наказом  Національного  агентства  України  з  питань забезпечення
ефективного  використання  енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 )
від 15.06.2007 }

     1.10. Спеціалізована  організація  повинна  використовувати в
своїй роботі прилади,  атестовані згідно з вимогами  Держстандарту
України.

        2. Порядок атестації та реєстрації спеціалізованих
          організацій в НАЕР на проведення енергетичного
                      обстеження підприємств

     2.1. Для проходження спеціалізованими організаціями атестації
та  реєстрації  необхідно подати  в Центральну групу енергетичного
аудиту НАЕР (ЦГЕА) такі документи:

     - заяву  від  організації;

     - копію  платіжного  доручення  про   сплату   реєстраційного
внеску;

     - статут   організації   (копія);

     - свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія);

     - довідку про структуру організації;

     - обліковий склад постійних працівників, атестованих на право
виконання робіт, передбачених п. 1.1 цього Положення;

     - протокол перевірки знань спеціалістів згідно з п. 1.6 цього
Положення;

     - довідку  про  наявність  та  стан  приладів  і  обладнання,
необхідних для  проведення  додаткових  вимірювань,  в  яких  може
виникнути   потреба   в  процесі  енерготехнологічного  обстеження
(згідно з п. 1.9);

     - програми та методики виконання робіт (для узгодження).

{  Пункт  2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства  України  з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

     2.2. Реєстрація  спеціалізованих  організацій,  яким   надано
право  на проведення енергетичних обстежень,  здійснюється в книзі
реєстрацій.  При цьому укладається угода про порядок взаємодії між
цією організацією і ЦГЕА.

     2.3. Інформацію про  атестовані  організації  ЦГЕА  направляє
відповідним  облдержадміністраціям  та  територіальним управлінням
Державної  інспекції  з  енергозбереження. ( Пункт 2.3 із змінами,
внесеними   згідно   з   Наказом   Держкоменергозбереження   N  76
( z0595-00 ) від 27.08.2000 )

{  Розділ  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства  України  з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

              3. Проведення енергетичного обстеження
     Енергетичне обстеження        підприємств         проводиться
спеціалізованими  організаціями,  які  атестовані  НАЕР, на основі
двосторонніх  договорів  з  замовниками - суб'єктами господарської
діяльності (незалежно від підпорядкування та форми власності). Для
спеціалізованих   організацій,   які  зорієнтовані  на  проведення
енергетичних  обстежень  в  певних  галузях,  такі  обстеження  за
поданням  відповідних  міністерств  та  інших  центральних органів
виконавчої влади повинні бути першочерговими. { Абзац розділу 3 із
змінами,   внесеними  згідно  з  Наказом  Національного  агентства
України    з    питань   забезпечення   ефективного   використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
     3.1. Технічні  звіти  про  енергетичне  обстеження  подаються
спеціалізованою  організацією  в  ЦГЕА  в  місячний  термін  після
повного закінчення робіт. Контроль за повнотою та якістю виконання
енергетичного     обстеження     підприємств      спеціалізованими
організаціями  здійснюють експерти ЦГЕА шляхом перевірки технічних
звітів за результатами обстеження.
     3.2. Спеціалізовані  організації  зобов'язані подавати в ЦГЕА
щорічні  звіти  про  обсяги  виконаних   робіт   з   енергетичного
обстеження та виявлені резерви економії енергоресурсів в термін до
31 січня наступного за звітним року.
     3.3. Матеріали  технічних  звітів  враховуються  при черговій
атестації організацій, які проводять такі обстеження.
     3.4. Матеріали     технічних     звітів     зберігаються    в
організації-виконавця  і  в НАЕР протягом трьох років. { Пункт 3.4
із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Національного агентства
України    з    питань   забезпечення   ефективного   використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
     3.5. При неякісному  виконанні  робіт,  передбачених  п.  1.1
цього Положення, за поданням ЦГЕА організація-виконавець може бути
достроково  позбавлена  права на проведення енергетичних обстежень
Національним  агентством України з питань забезпечення ефективного
використання  енергетичних  ресурсів.  В  цьому випадку поновлення
спеціалізованим  організаціям  дозволу  на проведення енергетичних
обстежень   можливе   після   проведення  повторної  підготовки  і
перевірки знань спеціалістів у визначені НАЕР терміни. { Пункт 3.5
із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Національного агентства
України    з    питань   забезпечення   ефективного   використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
     3.6. Якщо  в  результаті  неякісного   виконання   робіт   та
рекомендацій  щодо  енергетичного  обстеження підприємство понесло
значні збитки,  спеціалізовані організації несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством.
     3.7. Технічний звіт з рішенням ЦГЕА є однією  з  підстав  для
перегляду нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів,
складання бізнес-планів для  залучення  кредитів  або  інвестицій,
спрямованих на впровадження енергозберігаючих заходів.

               4. Типова схема технічного звіту про
               проведення енергетичного обстеження

     4.1. Технічний  звіт  повинен  висвітлювати  загальний   стан
підприємства    з    точки    зору    ефективності    використання
паливно-енергетичних ресурсів,  питомі витрати  енергоресурсів  на
виробництво   основних   видів   продукції   та  порівняння  їх  з
нормативами,  можливості зниження рівня споживання  енергоресурсів
без  зменшення  обсягів  виробництва та невідкладні заходи в цьому
напрямі.
     4.2. Технічний звіт повинен включати такі розділи:

     - вступ,  до  якого  додаються  копії  документів  на   право
проведення робіт (вказується термін обстеження та його виконавці);

     - характеристика   підприємства,  в  якій  коротко  викладена
інформація щодо основних підрозділів та технологічних  процесів  з
точки     зору     споживання    паливно-енергетичних    ресурсів,
техніко-економічні    показники    основного    енергоспоживаючого
обладнання,   режим   роботи   підприємства,  рівень  завантаження
обладнання тощо;

     - схема використання кожного виду енергії, коротка інформація
про    стан    контролю    та    загальний    обсяг     споживання
паливно-енергетичних ресурсів за минулий та поточний роки, тарифи,
таблиці  з результатами  споживання палива та всіх видів енергії з
розподілом  по  основних  підрозділах підприємства,  технологічних
процесах та обладнанню;

     - основні  досягнуті  показники  питомих   енерговитрат,   за
допомогою  яких  розраховуються  та  аналізуються  питомі  витрати
паливно-енергетичних  ресурсів,  які  порівнюються  з  нормами  та
нормативами, кращими досягненнями в галузі;

     - огляд  можливостей  економії паливно-енергетичних ресурсів,
який  включає  в  себе  стислий  перелік  першочергових   заходів,
спрямованих на зменшення рівня споживання енергії;

     - вибір пріоритетних енергозберігаючих проектів,  які містять
більш  детальний  опис заходів та техніко-економічне обгрунтування
витрат коштів на їх реалізацію;

     - додатки,  які  містять  більш детальну інформацію,  що була
одержана в процесі енергетичного обстеження, результати додаткових
вимірювань,  методику  використання  базових  вихідних  даних  для
розрахунків енерговитрат, розрахункові формули тощо;

     - анотація,  в  якій  коротко викладаються основні результати
проведеного енергетичного обстеження.