Наказ Держенергоефективності України від 21.07.11 №63 «Про затвердження Методики розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту»

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

(Д е р ж е н е р г о е ф е к т и в н о с т і   У к р а ї н и)

НАКАЗ

_____21.07.11______               м. Київ                   №_____63______

Про затвердження Методики

розрахунку показника енергоємності

валового регіонального продукту

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів Українивід 12.04.10 № 23981/5/1-09 щодо розроблення Методикирозрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту (додається).
  2. Директору Департаменту економічної політики НАЕР (Троню О. Я.) довести зазначену Методику до керівників Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі.
  3.  Директору Департаменту нормативно-правового забезпечення НАЕР (Казловцевій О. А.) забезпечити опублікування цього наказу на офіційному веб-сайті Агентства.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Григоровського В. В.

          Голова                                                                                  М. Пашкевич

 

Затверджено

наказом Держенергоефективності

від 21.07.11 № 63

 


МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ

ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

При розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту (далі – ВРП) необхідно враховувати, що:

1. Вироблені у регіоні та вивезені за його межі паливно-енергетичні ресурси (далі – ПЕР) розглядаються виключно як товар, продаж якого покращує, в загальному випадку, економічні результати діяльності регіону.

2. Транзит ПЕР через територію регіону враховується як витрати енергоресурсів на забезпечення їх транспортування.

3. Чисте ввезення ПЕР (визначається як різниця між ввезенням ПЕР у регіон і їх вивезенням із регіону) збільшує витрати ПЕР у регіоні і враховується при визначені рівнів енергоспоживання у регіоні.

Розрахунок показника енергоємності ВРП у загальному випадку проводиться згідно формули:

, (1)

де  – енергоємність ВРП року t в цінах року  (кг у. п./грн.), причому  – енергоємність ВРП року t у фактичних цінах (кг у. п./грн.), тобто ;

 – обсяг ПЕР, витрачених на формування ВРП у регіоні, в умовних одиницях виміру енергії, наприклад, тонн умовного палива (т у. п.), який може враховувати всі витрати ПЕР (в енергетичних цілях і для непаливних потреб), а може лише ті ПЕР, які витрачені для енергетичних цілей;

 – обсяг ВРП року t в цінах року  (грн.), причому  – обсяг ВРП року t у фактичних цінах (грн.), тобто ;

t, t=1÷T – відповідає року, для якого розрахуються показники енергоємності ВРП;

 – відповідає року, в цінах якого розраховується обсяг ВРП.

Як видно з формули (1) значення показника енергоємності залежить від двох складових, перша з яких , визначає економічний результат діяльності регіону, а саме ВРП, а друга , – обсяг енергетичних ресурсів, які використані для його отримання.

Для забезпечення коректного співставлення величин ВРП, що відповідають різним рокам, необхідно обрати конкретний базовий рік () і здійснити перерахунок всіх інших значень ВРП в ціни обраного базового року. Якщо в якості базового року обирається t-1() то перерахунок обсягу ВРП для року tздійснюється за формулою (2), а для року  t-2 за формулою (3):

 ; (2)

де   – індекс фізичного обсягу ВРП року t у цінах попереднього року          t-1, %.

  (3)

У випадку, якщо необхідно здійснити розрахунки не лише для наступного (попереднього) років, а для іншої кількості років, то формула (2) чи (3) використовується послідовно. Наприклад для року  t+1 формула (2) буде мати такий вигляд:

При розрахунку показника витрат ПЕР на формування ВРП враховується, що ПЕР використовуються як для енергетичних цілей, так і для непаливних потреб, зокрема, в якості сировини для хімічної та нафтохімічної промисловості, виробництва графіту тощо. Тому необхідно визначати витрати ПЕР на формування ВРП та витрати ПЕР, які використані виключно для паливних потреб в регіоні. З їх використанням повинні розраховуватись показники повної енергоємності ВРП та показники енергоємності ВРП при використанні ПЕР лише для енергетичних цілей. Наявна статистична база дозволяє визначити обсяги споживання органічного палива у регіоні.

З урахуванням зазначеного, загальні обсяги ПЕР витрачені на формування ВРП, розраховуються згідно формули:

, (4)

де  – валовий (загальний) обсяг ПЕР, витрачених на формування ВРП у регіоні, в умовних одиницях виміру енергії, наприклад, т у. п.;

 – коефіцієнт перерахунку обсягів ПЕР з натуральних одиниць виміру в умовні (відповідно до Додатку А);

j, j=1÷J – індекс виду ПЕР, де:

j=1 – електрична енергія;

j=2 – теплова енергія;

j=3÷J – інші види ПЕР;

 – обсяг спожитого органічного палива виду j протягом року t для енергетичних цілей, включаючи біомасу та продукти її переробки (перетворення) – тверда біомаса, біогаз, продукти газифікації біомаси тощо, в регіоні у натуральних одиницях виміру (j=3÷J);

 – обсяг споживання органічного палива виду j протягом року t у регіоні для неенергетичних цілей в регіоні в натуральних одиницях виміру (j=3÷J);

 – втрати органічного палива виду j протягом року t в регіоні при його транспортуванні, розподілі та зберіганні в натуральних одиницях виміру (j=3÷J);

, – булева змінна, яка приймає значення 1, якщо >0 або >0, і 0— для всіх інших значень та ;

m, m=1÷M – індекс технології, з використанням якої виробляється електрична та/або теплова енергію без використання органічного палива, де:

m=1 – відповідає атомній електростанції (далі – АЕС);

m=2 – відповідає гідроелектростанції (далі – ГЕС) та гідроакумулюючій електростанції (далі – ГАЕС);

m=3÷M – інші технології, що не використовують органічне паливо;

,  – обсяг виробництва електричної та теплової енергії протягом року t технологієюmу натуральних одиницях виміру.Установки, що утилізують тепло, утворене при спалюванні органічного палива в технологічних процесах, для запобігання подвійного врахування ПЕР не розглядаються;

,  – коефіцієнт корисної дії технологій виробництва електричної або теплової енергії протягом року t технологієюmбез використання органічного палива.

Показник  розраховується як різниця між обсягами споживання електричної енергії та обсягами виробництва електричної енергії всіма джерелами виробництва, що знаходяться у регіоні – j=1, або теплової енергії – j=2, та її валовим споживанням у регіоні згідно формули (5), а значення булевої змінної визначається згідно (6).

; (5)

де ,  – різниця між валовим споживанням у регіоні електричної та теплової енергії та обсягами виробництва, відповідно електричної та теплової енергії, всіма джерелами виробництва, що знаходяться у регіоні протягом року t у натуральних одиницях виміру;

,  – обсяг споживання, відповідно електричної та теплової енергії, у регіоні протягом року t з урахуванням втрат при їх транспортуванні та розподілі (валове споживання у регіоні електричної та теплової енергії) у натуральних одиницях виміру;

,  – обсяг виробництва відповідно електричної та теплової енергії протягом року t всіма джерелами виробництва, що знаходяться у регіоні, у натуральних одиницях виміру.

  (6)

При розрахунку витрат ПЕР не враховуються обсяги первинного палива, що йде на його перетворення в інші види паливних ресурсів, зокрема  вугілля, яке надходить на підприємства по виробництву коксу та нафта, що поставляється на переробку.

Розрахунок обсягу ПЕР, який використовується для енергетичного використання здійснюється згідно формули:

, (7)

де  – обсяг ПЕР, витрачених для енергетичних цілей при формуванні ВРП у регіоні, в умовних одиницях виміру енергії, наприклад т у. п.

Після розрахунку показника ВРП та витрат ПЕР у регіоні за формулою (8) визначається енергоємність ВРП при використанні ПЕР для енергетичних потреб і для непаливних потреб (), а за формулою (9) енергоємність ВРП при використанні ПЕР в енергетичних цілях ()

, (8)

де  – енергоємність ВРП року t в цінах року  (кг у. п./грн.) при використанні ПЕР в енергетичних цілях і для непаливних потреб.

, (9)

де  – енергоємність ВРП року t в цінах року  (кг у. п./грн.) при використанні ПЕР в енергетичних цілях.

2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Основними джерелами інформації для розрахунку показника енергоємності ВРП є такі дані:

1. Обсяги ВРП по регіонах України – показники , що наводяться на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

2. Індекси фізичного обсягу ВРП у цінах попереднього року для регіонів України  – показники . Ця інформація розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

3. Державне статистичне спостереження за формою №4-МТП «Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти», в якій наведені обсяги використання палива по регіонах України, його втрати та використання для неенергетичних цілей  –  показники Bjt, Wjt, Ujt для j>2. Для отримання інформації стосовно обсягів споживання населенням бензину та дизельного пального, починаючи з 2006 року і для забезпечення можливості розрахунку показників енергоємності за цей період, необхідно використовувати державне статистичне спостереження за формою №1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів».

4. Для розрахунку показника стосовно виробництва електроенергії без застосування органічного палива, імпорту та експорту по регіонах України (Xmjt) можуть використовуватися державні статистичні спостереження, а також інформація, яка доступна у профільних установах державної влади.

5. При формуванні загальних обсягів споживання ПЕР для здійснення перерахунку з натуральних показників в умовні необхідно використовувати коефіцієнти теплотворної здатності:

– для перерахунку електроенергії, виробленої з сонячної, вітрової або енергії, виробленої на ГЕС та ГАЕС, коефіцієнт корисної дії приймається 100%, а для перерахунку в умовне паливо, якому відповідає міжнародна одиниця вугільного еквіваленту 7000 ккал/кг, використовується величина 0,123 кг у. п. на кВт·год виробленої електричної енергії;

– для виробництва електроенергії на атомних електростанціях з реакторами типу ВВЕР, коефіцієнт корисної дії приймається 32%, а безпосередній перерахунок виробленої на них електроенергії в умовне паливо може бути здійснений з коефіцієнтом 0,123 кг у. п./кВт·год виробленої електричної енергії;

– для теплової енергії виробленої з використанням сонячної енергії коефіцієнт корисної дії приймається 100%, а для перерахунку в умовне паливо, якому відповідає міжнародна одиниця вугільного еквіваленту, використовується величина 0,123 кг у. п./кВт·год теплової енергії або
143 кг у. п./Гкал;

– для установок, що використовують теплоту довкілля, коефіцієнт її використання повинен визначатися на основі відповідних проектних (паспортних) даних.

6. Дані, необхідні для розрахунку показника Z1t і Z1t стосовно виробництва електричної () і теплової () енергії всіма джерелами її генерації по регіонах, можуть бути отримані з відповідних форм державних статистичних спостережень.

7. Обсяги щорічного валового споживання електричної () і теплової () енергії по регіонах можуть бути отримані у відповідних структурних підрозділів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. За умов відсутності даних стосовно споживання теплової енергії в межах регіону її значення приймається рівним обсягу виробництва ().

Для перерахунку обсягів виробництва або споживання теплової енергії в умовні одиниці використовується фізичний еквівалент 143 кг у. п./Гкал.

 

 

 

 

3. СПІВВІДНОШЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРУ

Робота i енергія

1 Дж = 1 Н·м = 0,102 кгс·м = 0,239 кал = 0,278 ·10-6  кВт·год

1 кДж = 102 кгс·м  = 0,239 ккал = 0,278 ·10-3  кВт·год

1 МДж = 106 Дж = 103 кДж = 102 ·103 кгс·м = 239 ккал = 0,278 кВт·год

1 ГДж = 109 Дж = 106 кДж = 103 МДж = 102·106 кгс·м= 0,239 Гкал = 278 кВт·год

1 кВт·год = 3,6 ·106 Дж = 3,6·103 кДж = 3,6 МДж = 3,6·10 -3 ГДж

1 ккал = 103 кал = 4187 Дж = 4,187 кДж

1 Мкал = 106 кал = 103 ккал = 4,187 ·106 Дж = 4,187 ·103 кДж = 4,187 МДж

1 Гкал = 109 кал = 106 ккал = 4,187 ·109 Дж = 4,187 ·106 кДж = 4,187 ГДж

Теплові одиниці

1 Дж/кг = 0,239 ккал/кг

1 ккал/кг = 4,187 кДж/кг

1 ккал/год = 1,163 Вт

1 ккал/(мгод) =  1,163 Вт/м2

Паливо

1 кг у.п. = 0,143 ккал = 0,123 кВт·год

4. АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

 

На першому кроці алгоритму з використанням даних форм статистичної звітності 4-МТП, а при необхідності з використанням даних додатку 1, інформація стосовно використання паливних ресурсів у регіоні заноситься до таблиці, структура якої наведена в табл. 1.

    Таблиця 1

Структура інформації для розрахунку обсягів валового споживання органічного палива та його споживання для енергетичних цілей

з/п

Показники Види ПЕР*
1 2 3 4 J
1 Види палива назва назва Назва
2 Натуральні одиниці виміру ОВ1 ОВ2 ОВJ
3 Код рядка згідно форми № 4-МТП 100 110 SL0
4 Витрачено на перетворення всього гр. 1 розділу 3** B11 B21 BJ1
5 Витрати на власне споживання енергетичним сектором (гр. 12 розділу 3) B12 B22 BJ2
6 Використано для неенергетичних цілей (гр. 1 розділу 4) B13 B23 BJ3
7 Кінцеве споживання (гр. 2 розділу 4) B14 B24 BJ4
8 Реалізовано населенню (включаючи працівників підприємств) (гр. 9 розділу 4) B15 B25 BJ5
9 Втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні (гр. 3 розділу 5) B16 B26 BJ6
10 Коефіцієнт перерахунку в умовне паливо*** К1 К2 KJ
11 Витрачено на перетворення всього гр. 1 розділу 3**, т у. п. K1×B11 K2×В21 KJ×ВJ1
12 Витрати на власне споживання енергетичним сектором (гр. 12 розділу 3), т у. п. K1×В12 K2×В22 KJ×ВJ2
13 Використано для неенергетичних цілей (гр. 1 розділу 4),   т у. п. K1×В13 K2×В23 KJ×ВJ3
14 Кінцеве споживання (гр.2 розділу 4), т у. п. K1×В14 K2×В24 KJ×ВJ4
15 Реалізовано населенню (включаючи працівників підприємств) (гр. 9 розділу 4), т у. п. K1×В15 K2×В25 KJ×ВJ5
16 Втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні (гр. 3 розділу 5), т у. п. K1×В16 K2×В26 KJ×ВJ6

* - згідно форми 4-МТП;

** - без урахування обсягів витрат вугілля на виробництво коксу та нафти на її переробку в нафтопродукти;

*** -  дані додатку 1 (розраховано з використанням [10], [11]).

При формуванні таблиці 1 до неї не включаються наступні види палива:

код згідно 4-МТП Вид палива
330 масла мастильні для процесів очищення
335 масла мастильні, у тому числі:
  340 масла моторні
  350 масла гідравлічні
  360 масла індустріальні
  370 масла електроізоляційні
  380 масла трансмісійні
  390 масла компресорні та турбінні
  400 масла мастильні, які використовуються для процесів нафтохімії
  410 масла змащувальні
  420 масла інші
450 вазелін нафтовий, парафін, озокерит, воски мінеральні, бітум і ін.
     

Витрати бензину та газойлів (дизельного палива) населенням регіону, починаючи з 2006 року, слід визначити з використанням даних державного статистичного спостереження за формою №1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів» за показником «реалізовано населенню через АЗС» та внести у відповідні позиції таблиці.

На другому кроці, з використанням даних табл. 1, для кожного виду органічного палива з використанням відповідних коефіцієнтів (наприклад з Додатку 1) здійснюється їх перерахунок в умовні одиниці (т у.п.). Наприклад, для графи 3 розділу 5 форми 4-МТП «Втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні» перерахунок здійснюється за формулою .

Розрахунок загальних обсягів споживання кожного виду палива здійснюється за формулою  (10), а розрахунок суми споживання всіх видів палива в регіоні за формулою (11).

; (10)
, (11)

де  – валовий (загальний) обсяг органічного палива, витраченого на формування ВРП у регіоні, т у. п.

Обсяги споживання органічного палива в регіоні для енергетичних цілей визначаються з використанням формул (12) і (13)

, (12)
, (13)

де  – обсяг органічного палива, витраченого для енергетичних цілей при формуванні ВРП у регіоні, т у. п.

На третьому кроці з використанням формул (5) і (6) розраховується різниця між валовим споживанням у регіоні електричної та теплової енергії та обсягами  виробництва відповідно електричної та теплової енергії ( і ) всіма джерелами виробництва і з використанням відповідних коефіцієнтів (див. розділ 6) здійснюється її перерахунок в умовне паливо.

На четвертому кроці визначаються обсяги ПЕР, на які збільшується споживання в регіоні, за рахунок виробництва електричної та теплової енергії   технологіями, які не використовують органічне паливо (формула (14). При цьому технології, що утилізують теплоту, отриману в промислових процесах, не розглядаються. Коефіцієнт перерахунку для конкретних технологій визначається відповідно до розділу 8.

; (14)

 На п’ятому кроці визначається показник енергоємності ВРП. З використанням формули (15) визначається валовий (загальний) обсяг ПЕР, витрачених на формування ВРП у регіоні, а за формулою (16) – обсяг витрачених ПЕР для енергетичних цілей. А потім за формулами (8) і (9) визначається показник енергоємності ВРП.

 ; (15)
  (16)

5. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Для прикладу розрахуємо показник енергоємності валового регіонального продукту у Запорізькій області для 2008 і 2009, а також для 2004 років.

На першому кроці алгоритму з використанням державних статистичних спостережень для відповідних років для кожного з розділів форми №4-МТП «Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» сформуємо таблиці, структура яких наведена в табл. 1 (табл. 2 – 4 відповідають 2008 року, табл. 5 – 7 відповідають 2009 року і табл. 8 – 10 відповідають 2004 року).

Для врахування обсягів споживання бензину та газойлів (дизельного палива) населенням регіону для 2008 та 2009 років в табл. 3 і табл. 6, які містять інформацію про кінцеве споживання ПЕР в регіоні передбачено рядки «Бензин моторний» – код 240 відповідно і «Газойлі (паливо дизельне)» – код 300 відповідно до форми №4-МТП «Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти».

Згідно з даними державних статистичних спостережень за формами      №4-МТП «Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» та №1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів», споживання бензину в 2008 році становило 223,8 тис. т, в 2009 році – 226,9 тис. т; споживання газойлів (дизельного пального) для 2008 року – 228,6 тис. т, в 2009 році –  227,8 тис. т.

Витрати бензину та дизельного палива населенням  Запорізької області до 2006 року відповідають даним у графі 9 розділу 4 форми 4-МТП «Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти», починаючи з 2006 року – відповідають показнику «реалізовано населенню через АЗС» форми №1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів».

Відповідно до структури табл. 2 збираємо інформацію з форм статистичної звітності №4-МТП «Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» з розділів 3, 4 та 5 і додаємо інформацію стосовно споживання бензину моторного та газойлів (палива дизельного) населенням у табл. 3 і табл. 6, які відповідають 2008 і 2009 рокам. Для кожного виду палива виконуємо перерахунок значень з натуральних одиниць виміру в умовні і заносимо ці значення у відповідні графи.

 

Таблиця 2

Обсяги споживання органічного палива енергетичним сектором Запорізької області за 2008 рік*

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 1** Графа 12** Коефіцієнт перерахунку в т у. п. з натуральних одиниць виміру

Графа 1

(т у. п.)

Графа 12

 (т у. п.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Вугілля кам'яне т 100 4760697,7 27,0 0,72 3427702,3 19,4
Вугілля кам'яне для коксування т 101 2271815,0 0 0,72 1635706,8 0
Газовий конденсат т 160 526,4 0 1,43 752,8 0
Газ природний тис. м3 170 890491,6 40931,1 1,151 1024955,8 47111,7
Дрова для опалення щільн. м3 190 546,1 0 0,263 143,6 0
інші види первинного палива т у. п. 200 29383,4 0 1,0 29383,4 0
Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, вугілля бурого та торфу т 220 733731,3 0 0,976 716121,7 0
Бензин моторний т 240 16,5 1,6 1,49 24,6 2,4
Газойлі (паливо дизельне) т 300 98,6 350,0 1,42 140,0 497,0
Мазути топкові важкі т 320 9656,9 0 1,358 13114,1 0
Пропан і бутан скраплені т 430 0 5,8 1,0 0,0 5,8
інші види нафтопродуктів т у. п. 500 196,6 0 1,0 196,6 0
Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксових печах тис. м3 600 184666,0 404451,0 0,571 105444,3 230941,5
Доменний газ тис. м3 610 1088956,0 0 0,142 154631,8 0
інші продукти переробки палива т у. п. 630 7680,2 0 1,0 7680,2 0
Всього т у. п. 7115998,0 278577,8

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 3 форми № 4-МТП за 2008 рік


Таблиця 3

Кінцеве споживання органічного палива Запорізької області за 2008 рік*

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 1** Графа 2** Графа 9** Коефіцієнт перерахунку в т у. п. з натуральних одиниць виміру Графа 1 (т у. п.)

Графи 2

 (т у. п.)

Графа 9 (т у. п.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вугілля кам'яне т 100 89002,0 185462,0 4227,6 0,72 64081,4 133533,0 3043,9
Вугілля кам'яне для коксування т 101 503,3 0 0 0,72 362,4 0 0
Антрацит т 102 25494,5 129679,0 358,0 0,92 23454,9 119304,0 329,4
Брикети і напівбрикети торф'яні т 140 197,2 0 0 0,56643 111,7 0 0
Газ природний тис. м3 170 1916,4 950884,0 531845,0 1,151 2205,8 1094467,0 612154,0
Дрова для опалення щіл. м3 190 0 2787,1 17868,0 0,263 0 733,0 4699,3
інші види первинного палива т у. п. 200 0,1 452,8 5121,3 1,0 0,1 452,8 5121,3
Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, вугілля бурого та торфу т 220 237367,7 1107020,0 0 0,976 231671,0 1080452,0 0
Бензин авіаційний т 230 0,6 152,7 0 1,4 0,8 213,8 0
Бензин моторний т 240 9,7 64258,4 0*** 1,49 14,5 95745,0 237678,0***
Фракції легкі інші т 260 1077,0 0 0 1,0 1077,0 0 0
Паливо реактивне типу гас т 270 3,9 11339,3 0 1,0 3,9 11339,3 0
Гас для технічних цілей т 280 55,4 395,8 0 1,46789 81,3 581,0 0
Гас освітлювальний т 290 46,8 0,6 0 1,42105 66,5 0,9 0
Газойлі (паливо дизельне) т 300 15,6 179372,0 0*** 1,0 15,6 179372,0 49113,4***
Мазути топкові важкі т 320 6476,9 2002,3 0 1,358 8795,6 2719,1 0
Пропан і бутан скраплені т 430 0 5359,0 8371,0 1,0 0 5359,0 8371,0

Продовж. Таблиці 3

Паливно-енергетичний ресурс

Одиниці виміру відповідно до форми

 4- МТП

Код ПЕР Графа 1** Графа 2** Графа 9** Коефіцієнт перерахунку в т у.п. з натуральних одиниць виміру Графа 1 (т у.п.) Графи 2 (т у.п.)

Графа 9

 (т у.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вазелін нафтовий, парафін, озокерит, воски мінеральні інші т 450 15,9 0 0 0 0 0 0
Кокс нафтовий і сланцевий т 460 38299,5 0 0 1,0 38299,5 0 0
Бітум нафтовий і сланцевий т 470 16428,2 0 0 1,0 16428,2 0 0
Мастила відпрацьовані т 480 5059,8 11,3 0 1,0 5059,8 11,3 0
Присадки до мастил та палива т 490 3354,7 0 0,8 1,0 3354,7 0 0,8
інші види нафтопродуктів т у.п. 500 1,4 2835,9 0 1,0 1,4 2835,9 0
Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксовихпечах тис. м3 600 0 122013,0 0 0,571 0 69669,4 0
Доменний газ тис. м3 610 70822,0 5098879,0 0 0,142 10056,7 724040,8 0
Газ інший, не включений в перелічені групи тис. м3 625 0 11049,5 0 1,0 0 11265,1 0
інші продукти переробки палива т у.п. 630 223912,1 38,2 0 1,0 223912,1 38,2 0
Всього т у.п. 629054,9 3532132,6 920511,1

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 4 форми № 4-МТП за 2008 рік

*** - з 2006 року визначається порядок за формою №1-торг (нафтопродукти) за показником «продаж населенню через АЗС»)

Таблиця 4

Обсяги втрат органічного палива при виробництві, транспортуванні, переробці та збереженні

Запорізької області за 2008 рік*

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 3**

Коефіцієнт перерахунку

в  т у.п. з натуральних одиниць виміру

Графа 3

(т у.п.)

1 2 3 4 5 6
Вугілля кам'яне т 100 986,4 0,72 710,2
Газ природний тис. м3 170 2042,9 1,151 2351,4
інші види первинного палива т у.п. 200 0 1,0 0
Бензин моторний т 240 208,9 1,49 311,3
Газойлі (паливо дизельне) т 300 24,4 1,0 24,4
Мазути топкові важкі т 320 0,1 1,358 0,1
Пропан і бутан скраплені т 430 116,2 1,0 116,2
Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксових печах тис. м3 600 0 0,571 0
Доменний газ тис. м3 610 0 0,142 0
Газ інший, не включений в перелічені групи тис. м3 625 0 1,0 0
інші продукти переробки палива т у.п. 630 33,0 1,0 33,0
Всього т у.п.   3546,6

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 5 форми № 4-МТП за 2008 рік

Таблиця 5

Обсяги споживання органічного палива енергетичним сектором Запорізької області за 2009 рік*

Паливно-енергетичний ресурс

Одиниці виміру відповідно до форми

4- МТП

Код ПЕР Графа 1** Графа 12** Коефіцієнт перерахунку в т у.п. з натуральних одиниць виміру

Графа 1

(т у.п.)

Графа 12

(т у.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Вугілля кам'яне т 100 3694789,2 3,0 0,72 2660248,2 2,2
Вугілля кам'яне для коксування т 101 1696190,0 0 0,72 1221256,8 0
Антрацит т 102 1419,6 0 0,92 1306,0 0
Газовий конденсат т 160 27,4 0 1,43 39,2 0
Газ природний тис. м3 170 643345,9 40358,8 1,151 740491,1 46453,0
Дрова для опалення щільн. м3 190 1130,3 0 0,263 297,3 0
інші види первинного палива т у.п. 200 43096,3 0 1,0 43096,3 0
Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, вугілля бурого та торфу т 220 595273,3 0 0,976 580986,7 0
Бензин моторний т 240 22,9 1,4 1,49 34,1 2,1
Газойлі (паливо дизельне) т 300 145,8 313,7 1,42 207,0 445,5
Мазути топкові важкі т 320 17418,9 0 1,358 23654,9 0,0
Пропан і бутан скраплені т 430 0 6,2 1,0 0,0 6,2
Бітум нафтовий і сланцевий т 470 0 4,9 1,0 0,0 4,9
інші види нафтопродуктів т у.п. 500 711,1 0 1,0 711,1 0
Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксовихпечах тис. м3 600 157091,0 268877,0 0,571 89699,0 153528,8
Доменний газ тис. м3 610 985798,0 0 0,142 139983,3 0
інші продукти переробки палива т у.п. 630 2141,1 0 1,0 2141,1 0
Всього т у.п.   5504152,2 200442,5

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 3 форми № 4-МТП за 2009 рік


Таблиця 6

Кінцеве споживання органічного палива Запорізької області за 2009 рік*

Паливно-енергетичний ресурс

Одиниці виміру відповідно до форми

4- МТП

Код ПЕР Графа 1** Графа 2** Графа 9** Коефіцієнт перерахунку в т у.п. з натуральних одиниць виміру Графа 1 (т у.п.) Графи 2 (т у.п.)

Графа 9

 (т у.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вугілля кам'яне т 100 57040,9 153579,6 3793,0 0,72 41069,4 110577,3 2731,0
Антрацит т 102 11995,3 115547,6 1197,2 0,92 11035,7 106303,8 1101,4
Брикети і напівбрикети торф'яні т 140 483,5 0 0 0,56643 273,9 0 0
Газ природний тис. м3 170 1671,3 649209,0 516341,6 1,151 1923,7 747239,6 594309,2
Дрова для опалення щільн. м3 190 0 2872,1 22487,6 0,263 0,0 755,4 5914,2
інші види первинного палива т у.п. 200 0 1466,1 5189,8 1,0 0,0 1466,1 5189,8
Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, бурого та торфу т 220 164831,7 968311,8 2,4 0,976 160875,7 945072,3 2,3
Бензин авіаційний т 230 0 153,4 0 1,4 0,0 214,8 0
Бензин моторний т 240 10,8 49837,1 0*** 1,49 16,1 74257,3 263774,0***
Фракції легкі інші т 260 553,9 0,1 0 1,0 553,9 0,1 0
Паливо реактивне типу гас т 270 2,3 8682,0 0 1,0 2,3 8682,0 0
Гас для технічних цілей т 280 25,0 212,5 0 1,46789 36,7 311,9 0
Гас освітлювальний т 290 27,7 0,3 0 1,42105 39,4 0,4 0
Газойлі (паливо дизельне) т 300 7,4 142133,0 0*** 1,0 7,4 142133,0 85513,8***
Мазути топкові важкі т 320 6797,8 2617,4 0 1,358 9231,4 3554,4 0
Пропан і бутан скраплені т 430 0 4946,0 7284,2 1,0 0,0 4946,0 7284,2

Продовж. Таблицi 6

Паливно-енергетичний ресурс

Одиниці виміру відповідно до форми

4- МТП

Код ПЕР Графа 1** Графа 2** Графа 9** Коефіцієнт перерахунку в т у.п. з натуральних одиниць виміру Графа 1 (т у.п.) Графи 2 (т у.п.) Графа 9 (т у.п.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кокс нафтовий і сланцевий т 460 20004,3 53,6 2,0 1,0 20004,3 53,6 2,0
Бітум нафтовий і сланцевий т 470 8459,2 0 0 1,0 8459,2 0 0
Мастила відпрацьовані т 480 3190,3 20,2 0 1,0 3190,3 20,2 0
Присадки до мастил та палива т 490 2833,7 0 0 1,0 2833,7 0,0 0
інші види нафтопродуктів т у.п. 500 6,5 1377,0 0 1,0 6,5 1377,0 0
Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксових печах тис. м3 600 0 69251,0 0 0,571 0,0 39542,3 0
Доменний газ тис. м3 610 59085,0 4061596,0 0 0,142 8390,1 576746,6 0
Газ інший, не включений в перелічені групи тис. м3 625 0 9554,6 0 1,0 0,0 9554,6 0
інші продукти переробки палива т у.п. 630 125755,3 280,6 0 1,0 125755,3 280,6 0
Всього т у.п.   393704,9 2773089,3 965821,9

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 4 форми № 4-МТП за 2009 рік

*** - з 2006 року визначається порядок за формою №1-торг (нафтопродукти за показником «продаж населенню через АЗС»)

Таблиця 7

Обсяги втрат органічного палива при виробництві, транспортуванні, переробці та збереженні

Запорізької області за 2009 рік *

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 3** Коефіцієнт перерахунку в т у.п. з натуральних одиниць виміру Графа 3 (т у.п.)
1 2 3 4 5 6
Вугілля кам'яне т 100 1190,7 0,72 857,3
Газ природний тис. м3 170 293,0 1,151 337,2
інші види первинного палива т у.п. 200 0 1,0 0
Бензин моторний т 240 135,1 1,49 201,3
Фракції легкі інші т 260 0,6 1,0 0,6
Газойлі (паливо дизельне) т 300 17,2 1,0 17,2
Мазути топкові важкі т 320 0,1 1,358 0,1
Пропан і бутан скраплені т 430 99,1 1,0 99,1
Мастила відпрацьовані т 480 22,0 1,0 22,0
Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксовихпечах тис. м3 600 0 0,571 0
Доменний газ тис. м3 610 0 0,142 0
Газ інший, не включений в перелічені групи тис. м3 625 0 1,0 0
інші продукти переробки палива т у.п. 630 31,0 1,0 31,0
Всього т у.п.   1565,9

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 5 форми №  4-МТП за 2009 рік ,

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 1** Графа 12**

Коефіцієнт перерахунку  в

т у.п. з натуральних одиниць виміру

Графа 1

(т у.п.)

Графа 12

(т у.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Кам'яне вугілля т 1 4486115,0 57,0 0,72 3230002,8 41,0
 - із рядка 001-вугілля для коксування т 2 2619358,0 0 0 0,0 0
Буре вугілля (лігніт) т 3 6174,0 0 1,43 8828,8 0
Газовий конденсат т 14 1872,0 0 1,151 2154,7 0
Природний газ тис. м3 5 1361844,0 64,0 0,263 358165,0 16,8
Дрова опалювальні щільн. тис. м3 8 112,0 0 1,0 112,0 0
Інші види первинного палива т у.п. 9 17044,0 0 0,976 16634,9 0
Кокс, коксик, коксовий дріб'язок т 23 679389,0 0 1,49 1012289,6 0
Автомобільний бензин т 32 5,8 4,2 1,42 8,2 6,0
Газойль (дизельне паливо) т 33 277,7 291,6 1,358 377,1 396,0
Мазут топковий т 39 10044,0 0 1,0 10044,0 0
Паливо пічне побутове т 41 2274,1 0 1,0 2274,1 0
Відпрацьовані нафтопродукти т 51 147,6 0 0,571 84,3 0
Скраплений газ т 52 0,0 5 0,142 0,0 0,7
Інші види нафтопродуктів т у.п. 53 792,0 0 1,0 792,0 0
Доменний газ тис. м3 62 912552,0 0 1,0 912552,0 0
Коксовий газ тис. м3 63 151337,0 419890,0 1,0 151337,0 419890,0
Інші продукти переробки палива т у.п. 91 15427,0 326,0 1,0 15427,0 326,0
Всього т у.п.   5721083,6 420676,5

Таблиця 8

Обсяги споживання органічного палива енергетичним сектором Запорізької області за 2004 рік*

 

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 3 форми № 4-МТП за 2004 рік

Таблиця 9

 Кінцеве споживання органічного палива Запорізької області за 2004 рік*

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 1** Графа 2** Графа 9** Коефіцієнт перерахунку в т у. п. з натуральних одиниць виміру Графа 1 (т у.п.) Графи 2 (т у.п.) Графа 9 (т у.п.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кам'яне вугілля т 1 82546,0 211825,0 7965,0 0,72 59433,1 152514,0 5734,8
Природний газ тис. м3 5 3519,0 1189294,0 43645,0 1,151 4050,4 1368877,4 50235,4
Дрова опалювальні щільн. м3 8 0 2571,0 1039,0 0,263 0 676,2 273,3
Інші види первинного палива т у.п. 9 0 763,0 301,0 0,56643 0 432,2 170,5
 - з них відходи деревини т у.п. 10 0 194,0 110,0 0,263 0 51,0 28,9
Кокс, коксик, коксовий дріб'язок т 23 316024,0 1160743,0 8,0 0,92 290742,1 1067883,6 7,4
Кам'яновугільні і буро-вугільні брикети т 24 11 0 0 0,55781 6,1 0 0
Авіаційний бензин т 31 0,5 268,8 0 1,4 0,7 376,32 0
Автомобільний бензин т 32 5,2 77559,9 33,2 1,49 7,7 115564,3 49,5
Газойль (дизельне паливо) т 33 20,9 187066,1 406,0 1,0 20,9 187066,1 406,0
Газотурбінне паливо керосинового типу т 35 0,8 16655,4 8,6 1,0 0,8 16655,4 8,6
Гас технічний т 37 104 331,8 14,7 1,46789 152,7 487,0 21,6
Гас освітлювальний т 38 51,7 0,5 0 1,42105 73,5 0,7 0,0
Мазут топковий т 39 1486,1 2712,1 3,8 1,358 2018,1 3683,0 5,2
Паливо пічне побутове т 41 0 1704,1 69,1 1,0 0,0 1704,1 69,1
Нафтобітум т 42 16707 0 0 1,0 16707,0 0 0
Нафтовий кокс т 43 31886 0 0 1,0 31886,0 0 0
Відпрацьовані нафтопродукти т 51 561,7 90,6 29,7 1,0 561,7 90,6 29,7
Скраплений газ т 52 0 3146 55,0 1,0 0 3146,0 55,0

Продовження  Таблицi 9

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 1** Графа 2** Графа 9** Коефіцієнт перерахунку в т у. п. з натуральних одиниць виміру Графа 1 (т у.п.) Графи 2 (т у.п.) Графа 9 (т у.п.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інші види нафтопродуктів т у.п. 53 1073,0 0 0 1,0 1073,0 0 0
Нафтозаводська сировина т 54 1861,9 0 0 1,0 1861,9 0 0
Присадки (оксиданти) т 55 227,7 0 0 1,0 227,7 0 0
Доменний газ тис. м3 62 61636,0 3898176,0 0 0,142 8752,3 553541,0 0
Коксовий газ тис. м3 63 0 242977,0 0 0,57 0 138496,9 0
Феросплавний газ тис. м3 65 0 10655,0 0 0,32 0 3409,6 0
Інші продукти переробки палива т у.п. 91 300660,0 1253,0 10 1,0 300660,0 1253,0 10,0
Всього т у.п.   718235,7 3615908,4 57104,8

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 4 форми №  4-МТП за 2004 рік


Таблиця 10

Обсяги втрат органічного палива при виробництві, транспортуванні, переробці та збереженні

Запорізької області за 2004 рік*

Паливно-енергетичний ресурс Одиниці виміру відповідно до форми 4- МТП Код ПЕР Графа 3** Коефіцієнт перерахунку в т у.п. з натуральних одиниць виміру Графа 3 (т у.п.)
1 2 3 4 5 6
Кам'яне вугілля т 1 21,0 0,72 15,1
Природний газ тис. м3 5 5911,0 1,151 6803,6
Інші види первинного палива т у.п. 9 0 1,0 0
Автомобільний бензин т 32 26,5 1,49 39,5
Газойль (дизельне паливо) т 33 15,8 1,0 15,8
Газотурбінне паливо керосинового типу т 35 1,0 1,0 1,0
Мазут топковий т 39 184,3 1,358 250,3
Скраплений газ т 52 120,0 1,0 120
Доменний газ тис. м3 62 0 0,142 0
Коксовий газ тис. м3 63 0 0,57 0
Феросплавний газ тис. м3 65 0 0,32 0
Інші продукти переробки палива т у.п. 91 73,0 1,0 73,0
Всього т у.п.   7318,2

* - відповідно до табл. 1

** - на основі даних з розділу 5 форми № 4-МТП за 2004 рік

 

На другому кроці алгоритму з використанням даних табл. 2 – 10 і формул (10) і (11) визначаємо обсяги валового споживання ПЕР в регіоні і обсяги споживання ПЕР для енергетичних цілей.

Для 2008 року валове споживання палива дорівнює сумі значень з таких стовпчиків рядку «Всього»: табл. 2 стовпчик 7 і 8, табл. 3 стовпчики 8, 9 і 10, табл. 4 стовпчик 6:

= =7115998,0+278577,8+629054,9+3532132,6+920511,1+3546,6=12479821 (т у. п.)

Для 2009 року валове споживання палива дорівнює сумі значень з таких стовпчиків рядку «Всього»: табл. 5 стовпчик 7 і 8, табл. 6 стовпчики 8, 9 і 10, табл. 7 стовпчик 6:

=5504152+200443+
+ 393705 + 2773089 + 965821 + 1566 = 9838776 (т у. п.)

Для 2004 року валове споживання палива дорівнює сумі значень з таких стовпчиків рядку «Всього»: табл. 8 стовпчик 7 і 8, табл. 9 стовпчики 8, 9 і 10, табл. 10 стовпчик 6:

=5721084+420677+
+ 718236 + 3615908 + 57105 + 7318 = 10540327 (т у. п.)

Для 2008, 2009 та 2004 рр., з використанням результатів попередніх розрахунків за формулою (12) і (13) визначається споживання палива в регіоні для енергетичних цілей. Для 2008 р. враховуються суми значень стовпчика 8 табл. 3 і стовпчика 6 табл. 4:

= (– 629055) –
– 3547 × ((– 629055) / ) = (12479821 – 629055) – 3547 × ((12479821 –
– 629055) / 12479821) = 11847398 (т у. п.)

= (– 393705) –
– 1566 × ((– 393705)  / ) = (9838776 – 393705) – 1566 × ((9838776 –
– 393705) / 9838776) = 9443568(т у. п.)

= (– 718236) –
– 7318 × ((– 718236) / ) = (10540327 – 718236) – 7318 × ((10540327 –
– 718236) / 10540327) = 9815272 (т у. п.)

На третьому кроці алгоритму за формулами (5) і (6) для електричної та теплової енергії необхідно визначити коефіцієнти , ,  і  для років, що розглядаються, а саме 2008, 2009 і 2004. Для електричної енергії

= 12,885 – 50,899 = – 38,014  (млрд. кВт·год)

Оскільки виконується умова , то .

= 9,759 – 49,711 = – 39,952 (млрд. кВт·год)

Оскільки виконується умова , то .

= 8,629 – 51,957= – 43,328(млрд. кВт·год)

Оскільки виконується умова , то .

Точні дані стосовно споживання теплової енергії в Запорізькі області відсутні, тому обсяг її споживання приймається рівним обсягу виробництва, і за таких умов:

На четвертому кроці алгоритму необхідно в обсягах споживання ПЕР врахувати ті енергетичні ресурси, завдяки яким була вироблена електрична та теплова енергія без використання органічного палива. За відсутності даних щодо обсягів виробництва електричної та теплової енергії з відновлюваних джерел енергії, ці обсяги приймаються рівними нулю.

Для Запорізькій області необхідно врахувати електричну енергію, що вироблена на ГЕС та АЕС. Відповідно до інформації, наданої Міністерством енергетики та вугільної промисловості України обсяги виробництва електроенергії ГЕС та АЕС становили в 2008 році 44903 млн. кВт·год, в 2009 році – 41526 млн. кВт·год, а в 2004 році  – 43205 млн. кВт·год. Причому обсяг виробництва електроенергії на ГЕС Запорізької області в 2008 році склав 3529,23 млн. кВт·год, в 2009 році – 3352,16 млн.  кВт·год, в 2004 році 3531,63 млн. кВт·год. Обсяги виробництва електроенергії на АЕС Запорізької області в 2008 році складали 41373,3 млн. кВт·год.,  в 2009 році — 38168,1 млн. кВт·год,  в 2004 році — 39673,3 млн. кВт·год.

Таким чином для ГЕС з використанням формули (14) і з урахуванням того, що відповідно до розділу 8  = 1отримаємо такі обсяги:

ХГЕС2008 =  = 0,123 × 3529,23 × 1000 = 434095,3 (т у.п.)

– для 2008 року,

ХГЕС2009=  = 0,123 × 3352,16 × 1000 = 412315,7 (т у.п.)

– для 2009 року.

ХГЕС2004 =  = 0,123 × 3531,63 × 1000 = 434390,49 (т у.п.) – для 2004 року.

Для АЕС за формулою (14) і з урахуванням того, що відповідно до розділу 8 =0,32 необхідно врахувати такі обсяги:

ХАЕС2008 =  = 0,123 × (41373,3/0,32) × 1000 = 15902862,2      (т у. п.) – для 2008 року,

ХАЕС2009 =  = 0,123 × (38168,1/0,32) × 1000 = 14670825        (т    у. п.) – для 2009 року.

ХАЕС2004 =  = 0,123 × (39673,3/0,32) × 1000 = 15249424,7      (т у. п.) – для 2004 року.

На п’ятому кроці алгоритму визначають власне показники енергоємності. По-перше, за формулами (15) та (16) з використанням попередніх розрахунків визначимо валовий обсяг споживання ПЕР і споживання ПЕР для енергетичних цілей.

 + 0 + ХГЕС2008 + ХАЕС2008 =
= 12479821 + 434095,3 + 15902862,2 = 28816779(т у. п.)

 + 0 + ХГЕС2009 + ХАЕС2009 =
= 9838776 + 412315,7 + 14670825 = 24921917(т у. п.)

 + 0 + ХГЕС2004 + ХАЕС2004 =
= 10540327 + 434390,49 + 15249424,7 = 26224142 (т у. п.)

+ ХГЕС2008 + ХАЕС2008 = 11847398 +
+ 434095,3 + 15902862,2 = 28184356(т у. п.)

 + ХГЕС2009 + ХАЕС2009 = 9443568 +
+ 412315,7 + 14670825 = 24526709 (т у. п.)

 + ХГЕС2004 + ХАЕС2004 = 9815272 +
+ 434390,49 + 15249424,7 = 25499087 (т у.п.)

Оскільки розраховуються значення енергоємності для трьох різних років, то необхідно забезпечити співставність значень ВРП. Для цього в якості базового року оберемо 2008 рік. З використанням державної статистичної звітності (ці показники постійно доступні на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України [9]) визначимо обсяги ВРП у фактичних цінах. Для 2008 року = 42445 млн. грн. Для виконання розрахунків за формулами (2) і (3) також будемо використовувати офіційні дані стосовно індексу  фізичного обсягу ВРП для Запорізької області (доступно на офіційному веб-сайт Державної служби статистики України  [9]):  = 104,6,  = 106,1,  = 108,5,  = 101,3,  = 76,3.

За формулою (2) розрахуємо ВРП Запорізької області для 2009 року в цінах 2008 року:

 = 42445 × (76,3 / 100) = 32386 млн. грн.

За формулою (3) послідовно розрахуємо ВРП Запорізької області для 2004 року в цінах 2008 року:

 = 42445 / (101,3 / 100) = 41900 млн. грн.,

 = 41900 / (108,5 / 100) = 38618 млн. грн.,

 = 386185 / (106,1 / 100) = 36398 млн. грн.,

 = 36398 / (104,6 / 100) = 34797 млн. грн.,

З використанням формули (8) розрахуємо повну енергоємність ВРП Запорізької області в цінах 2008 року:

= 28816779/ (42445 × 1000) = 0.68 (кг у. п./грн.),

= 24921917 / (32386 × 1000) = 0.77 (кг у. п./ грн.),

= 26224142 / (34797 × 1000) = 0.75 (кг у. п./грн.)

З використанням показника споживання ПЕР для енергетичних цілей розрахуємо енергоємність ВРП за формулою (9):

= 28184356 / (42445 × 1000) = 0.66 (кг у. п./грн.),

= 24526709 / (32386 × 1000) = 0.76 (кг у. п./грн.),

= 25499087 / (34797 × 1000) = 0.73 (кг у. п./грн.).

                                                                                                                                 Додаток 1

Коефіцієнти перерахунку обсягів органічного паливо в умовні одиниці виміру

Код рядка палива Вид палива Одиниця виміру Коефіцієнт перерахунку в тонни умовного палива
100 Вугілля кам'яне тонн 0.720
110 Брикети, окатиші та аналогічні види твердого палива з кам'яного вугілля -»- 0.561
115 Вугілля буре (лігніт) -»- 0.247
120 Брикети, окатиші та аналогічні види твердого палива з вугілля бурого (лігніту)

-»-

0.558
130 Торф неагломерований паливний -»- 0.300
140 Брикети і напівбрикети торф'яні -»- 0.566
150 Нафта сира -»- 1.430
160 Газовий конденсат -»- 1.430
170 Газ природний тис. м3 1.151
180 Сланці горючі тонн 0.333
190 Дрова для опалення тис. щільн. м3 0.263
210 Промпродукт і шлам збагачувальних підприємств чорної металургії тонн 0.572
220 Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, вугілля бурого та торфу -»- 0.976
230 Авіаційний бензин -»- 1.4
240 Бензин моторний -»- 1.49
250 Паливо бензинове реактивне -»- 1.449
260 Інші легкі фракції -»- 1
270 Паливо реактивне типу керосин -»- 1
280 Керосин для технічних цілей -»- 1.468
290 Керосин для освітлення -»- 1.421
300 Газойлі (дизельне паливо) -»- 1
310 Інші середні фракції -»- 1.45
320 Мазути топкові важкі -»- 1.358
430 Пропан і бутан скраплені -»- 1
440 Етилен, пропілен, бутилен, бутадіїн і гази нафтові інші або вуглеводи газоподібні, крім газу природн. -»- 1
460 Кокс нафтовий і сланцевий -»- 1
480 Мастила відпрацьовані -»- 1
490 Присадки до мастил та палива -»- 1
600 Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксових печах тис. м3 0.571
625 Газ інший, не включений в перелічені групи тис. м3 1

Додаток 2

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

з/п

Терміни та скорочення Визначення
  Паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) Сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються у національному господарстві. (визначення згідно Закону України «Про енергозбереження», див. офіційний веб-сайт Верховної Ради України [1]) .
  Регіон Територіально-адміністративна одиниця України – 24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ та  Севастополь.
  Енергоємність Показник, що характеризує витрати ПЕР для досягнення певного результату економічної діяльності регіону.
  Енерго-збереження Діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних і правових методів (визначення  згідно  Закону України «Про енергозбереження» див. офіційний веб-сайт Верховної Ради України [1]).
  Енерго-ефективні продукція, технологія, обладнання Продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками (визначення  згідно Закону України «Про енергозбереження», див. офіційний веб-сайт Верховної Ради України [1]).
  Енергозбері-гаючі (енерго-ефективні) заходи Заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання (визначення  згідно Закону України «Про енергозбереження», див. офіційний веб-сайт Верховної Ради України [1]).
  Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВВП на стадії виробництва визначається як різниця між випуском у ринкових цінах та проміжним споживанням у цінах покупців або як сума валових доданих вартостей видів економічної діяльності і податків на продукти за виключенням субсидій на продукти (визначення у Методологічних поясненнях до розділу «Національні рахунки України», див. офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [2]).
  Валова додана вартість (ВДВ) ВДВ розраховується як різниця між випуском в основних цінах та проміжним споживанням. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними (за визначенням Методики розрахунку ВВП виробничим методом і за доходами, див. офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [3]).
  Валовий  регіональний продукт (ВРП) ВРП відображає додаткову створену вартість у процесі виробництва і визначається як різниця між вартістю вироблених (випуск) і вартістю повністю використаних в процесі виробництва товарів і послуг (проміжне споживання) з урахуванням податків і за виключенням субсидій на продукти (за визначенням Методичних рекомендацій щодо розрахунку ВРП виробничим методом див. офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [3]).
  Органічне паливо Органічне паливо (нафта, природний газ, торф, кокс, газовий конденсат, вугілля тощо) - це енергоносій, утворений внаслідок природних процесів, який використовують для отримання енергії, утворюваної під час його згоряння.