Наказ Держенергоефективності від 21.03.12 № 28 "Про затвердження Угоди про взаємодію між спеціалізованою організацією, атестованою Держенергоефективності на право проведення енергетичного аудиту та Центральною групою енергетичного аудиту Держенергоефектив

Державне агентство з енергоефективності

та енергозбереження України

(Держенергоефективності України)

НАКАЗ

«  21  »        03         2012                            м. Київ                                 №   28 

 Про затвердження Угоди про взаємодію

 між спеціалізованою організацією,

 атестованою Держенергоефективності

на право проведення енергетичного аудиту

та Центральною групою енергетичного аудиту

Держенергоефективності

Відповідно до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.11 № 462/2011, та на виконання підпункту 2.2 пункту 2 Тимчасового положення пропорядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 12.05.97 № 49 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.09.97 за № 375/2179

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати наказ НАЕР від 05.05.09 № 57 “Про затвердження Угоди про взаємодію  між спеціалізованою організацією, атестованою НАЕР на право проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) та Центральною групою енергетичного аудиту НАЕР”.

2. Затвердити Угоду про взаємодію між спеціалізованою організацією, атестованою Держенергоефективності на право проведення енергетичного аудиту та Центральною групою енергетичного аудиту Держенергоефективності, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови ДерженергоефективностіГригоровського В.В.

                   Голова                                                                      М. Пашкевич

погоджено:

Перший заступник Голови                                                       В. Григоровський

Заступник Голови                                                                     С. Дубовик

Начальник Управління

нормативно – правового

забезпечення                                                                              О. Казловцева

Директор Департаменту

державного регулювання –

головний державний інспектор

з енергозбереження                                                                   О. Тронь

Виконавець:  начальник відділу енергетичного аудиту та менеджменту Департаменту державного регулювання Єрьоміна Л.Г.

 

Додаток

до наказу Держенергоефективності

від   21.03.2012 року № _28_

 

 

 
 

                                               УГОДА №____

про взаємодію між ________________________________________________

(повна назва спеціалізованої  організації, яка атестована Держенергоефективності на право проведення енергетичного аудиту)

та Центральною групою енергетичного аудиту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Центральна група енергетичного аудиту (далі – ЦГЕА) Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, в особі Голови ЦГЕА ________________________________, який діє на підставі Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності), з однієї сторони, та спеціалізована організація (далі – Організація), в особі_______________________________, який діє на підставі Статуту/Положення, з іншої сторони, які спільно іменуються “Сторони”, уклали цю угоду (далі – Угода) про взаємодію.

Згідно з цією Угодою та відповідно до Положення про порядок організації енергетичних обстежень (далі – Положення), затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 09.04.99 № 27 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.05.99 за № 301/3594, а також Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення (далі – Тимчасове положення), затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 12.05.97 № 49 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.09.97 за № 375/2179  Сторони беруть на себе відповідальність щодо виконання взятих на себе зобов’язань.

1. ЦГЕА зобов’язана:

1.1. Забезпечити комплексний та об’єктивний розгляд наданих Організацією матеріалів, щодо атестації на право проведення енергетичних аудитів та звітної документації відповідно до підпункту 2.3. пункту 2. Угоди.

1.2. Видавати Організації Свідоцтво на право проведення енергетичного аудита та висновок ЦГЕА, який є невід’ємною складовою частиною Свідоцтва, за результатами розгляду документів, у разі позитивного рішення ЦГЕА.

1.3. Надавати інформацію про атестовані організації або позбавлення Організації Свідоцтва на право проведення енергетичного аудиту до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також до територіальних органів Держенергоефективності та розміщувати інформацію на офіційному веб-сайті Держенергоефективності (http://www.saee.gov.ua).

1.4. Дотримуватися конфіденційності інформації, про яку стало відомо ЦГЕА щодо проведених енергетичних аудитів, у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

       В разі порушення конфіденційності винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

                 Не вважається конфіденційною інформація, яка надається для статистичної звітності (форма № 11 – МТП), яка відображена у Енергетичному паспорті підприємства, затвердженому наказом Держкоменергозбереження України від 14.11.97 № 101, та визначена Законом України «Про інформацію» від 22.07.05 № 2657 - XII.

 2. Організація  зобов’язана:

          2.1. Дотримуватись у своїй діяльності всіх вимог Положення та Тимчасового положення.

2.2. Дотримуватись вимог чинних національних стандартів України з енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, норм і правил технічної та екологічної безпеки, технічних регламентів, враховувати досягнення науково-технічного прогресу.

2.3. Надавати до ЦГЕА:

-      технічні звіти про енергетичні аудити в місячний термін після повного закінчення робіт;

-         щорічні анотовані звіти про обсяги виконаних робіт з енергетичних аудитів та виявлені резерви економії енергоресурсів в термін до 31 січня наступного за звітним роком;

-         з метою узагальнення та накопичення позитивного досвіду енергетичних аудитів двічі на рік – у квітні та жовтні – надавати інформацію щодо впровадження технічних, економічних та організаційних заходів при проведенні енергетичних аудитів типових технологічних установок та типових споживачів енергоресурсів.

2.4. При складанні Договору між юридичною особою, що замовляє проведення енергетичного аудиту, та Організацією зазначати необхідність передачі технічних звітів про енергетичні аудити до Держенергоефективності (згідно підп. 2.3. цієї Угоди та підп. 3.1. Тимчасового положення).

 3. Прикінцеві положення:

3.1.   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і є чинною до моменту закінчення строку дії Свідоцтва на право проведення енергетичного аудиту, яке видане ЦГЕА Організації.

3.2.   Зміни та доповнення до цієї Угоди є її невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

3.3.   У випадках, не передбаченими цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.4.   Угода складена у двох автентичних примірниках рівної юридичної сили, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Реквізити сторін:

Сторона 1:

 

Сторона 2:

Центральна група енергетичного аудиту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

  Спеціалізована організація

Голова ЦГЕА __________     _________

                                                     (П.І.Б.)

 

Директор __________      __________

                                                 (П.І.Б.)

М.П.                                                            М.П.