Наказ Держенергоефективності України від 06.09.2013 № 93 «Про внесення змін до наказу Держенергоефективності від 29.03.13 р. № 52»

державне агентство з енергоефективності та енергозбереження україни

(Д е р ж е н е р г о е ф е к т и в н о с т і У к р а ї н и)

НАКАЗ

  06.09.2013         93     

Про внесення змін до наказу

Держенергоефективності від 29.03.13 р. № 52

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.13 р. № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Інформаційної картки адміністративної послуги «Проведення державної експертизи з енергозбереження», затвердженої наказом Держенергоефективності від 29.03.13 р. № 52, виклавши її у новій редакції (додається).
  2. Начальнику управління популяризації та зв’язків з громадськістю                               М. Малій забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Держенергоефективності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови В. Григоровського.

Голова М. Пашкевич  

 

Додаток

до наказу Держенергоефективності

від 06.09.2013 № 93

                                                                                                           

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку

(назва адміністративної послуги)

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

(Держенергоефективності України)

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601
2. Режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - п’ятниця з 9.00 до17.30;

обідня перерва з 13.00 до 13.30

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 590-59-74;факс: (044) 590-59-75(канцелярія)

тел. (довідка) 296-84-22

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про енергозбереження » (розділ ІV)
5. Акти Президента України Указ Президента України від 13.04.11 № 462/2011 «Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України» (підпункт 6 пункту 4 Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України)
6. Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98 № 1094 «Про державну експертизу з енергозбереження»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.13 № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»

7. Акти центральних органів виконавчої влади Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження, затверджена наказом Держкоменергозбереження від 09.03.99 № 15,  зареєстрована  в Мін’юсті 06.05.99 за № 292/3585
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Заявка на проведення державної експертизи з енергозбереження

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Для проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозбереження, іншої передпланової та передпроектної документації: 

-          проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка оформлена згідноз  чинним законодавством;

-          вихідні дані на проектування енергоефективних заходів;

-          технічні умови на проектування енергоефективних заходів.

2.  Для енерготехнологічної частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово - кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів:

-          проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка оформлена згідно з чинним законодавством;

-          вихідні дані на проектування енергоефективних заходів;

-          технічні умови на проектування енергоефективних заходів.

3. Для проектів інструктивно-методичних актів та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації  на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження:

-          проекти інструктивно-методичних актів та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил;

-          технічна документація на обладнання  (технічні умови, технічні паспорти, інструкції по експлуатації, протоколи випробувань);

-          сертифікати відповідності  іноземної енергоємної техніки, технології і енергоємних матеріалів  вимогам чинних нормативних документів.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заявник подає заявку на проведення державної експертизи з енергозбереження (форма заявки додається до інформаційної картки адміністративної послуги).

2. Матеріали на експертизу подаються заявником до територіальних управлінь Агентства або безпосередньо до Агентства. У разі виявлення неповноти відомостей, що містяться в наданих на експертизу матеріалах, документація не вважається прийнятою та повертається суб’єкту звернення.

11. Платність або безоплатність адміністративної послуги Державна експертиза з енергозбереження проводиться на платній основі. Розмір плати за проведення державної експертизи з енергозбереження встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.13 № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»
11.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про енергозбереження» (частина третя статті 21);

постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.13 р. № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
Об’єкти, які підлягають державній експертизі з енергозбереження

Розмір плати без податку на додану вартість, гривень

Проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проекти розвитку галузей економіки, територіальні схеми енергозабезпечення, інша передпланова та передпроектна документація

895,88

Енерготехнологічні частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів і підприємств з обсягом річного споживання паливно-енергетичних ресурсів 1000 і більше тонн у перерахунку на умовне паливо — за рішенням замовника в разі надання субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг за рахунок бюджетних коштів

853,93
Проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нових енергоємних машин, обладнання, устаткування, технологій і матеріалів, інших документів, що регламентують види діяльності у сфері енергозбереження 1155,02

Розмір плати за проведення державної експертизи з енергозбереження для бюджетних установ складає 1 гривню.

Плата за проведення державної експертизи з енергозбереження здійснюється у будь-якій фінансовій установі та вноситься на розрахунковий рахунок, вказаний у пункті 11.3 цієї інформаційної картки

11.3

Розрахунковий рахунок

для внесення плати

Отримувач коштів УДКСУ в Шевченківському районі м. Києва
Розрахунковий рахунок 31110028700011
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37995466
Призначення платежу

*22012500, плата за проведення державної експертизи з енергозбереження

12. Строк надання адміністративної послуги Максимальний строк надання адміністративної послуги із проведення експертизи з енергозбереження не повинен перевищувати 30 днів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Заявнику може бути відмовлено у наданні адміністративної послуги у разі неповноти або недостовірності відомостей, що містяться в наданих на експертизу матеріалах.
14. Результат надання адміністративної послуги Експертний висновок
15. Способи отримання відповіді (результату) Після  завершення  робіт, пов'язаних  з  державною експертизою  з  енергозбереження,  замовник отримує  експертний висновок.   Передана  документація  повертається  замовнику,  який надіслав її на розгляд,  із супроводжувальним листом і  позначками експерта  при  потребі  доопрацювання документації.
       

               Директор Департаменту – головний державний інспектор

              з енергозбереження Департаменту державного регулювання                                                                       О. Тронь