Наказ Мінекономрозвитку від 12.06.2013 № 627 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки»

 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2013  № 627
  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за № 1042/23574

Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки

Відповідно до пунктів 3 та 6 Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1670, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 30 березня 2007 року № 56 "Про затвердження Порядку організації конкурсного відбору експертних установ та здійснення кваліфікації когенераційної установки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 391/13658.

3. Департаменту розвитку реального сектору економіки (Пендзин О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Пашкевича М.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України


А.А. Максюта
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
С.М. ТітенкоМ.Ю. Бродський
     

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
12.06.2013  № 627
  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за № 1042/23574

ПОРЯДОК
проведення кваліфікації когенераційної установки

1. Цей Порядок визначає механізм проведення кваліфікації когенераційної установки (далі - кваліфікація).

2. Кваліфікацію проводить Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності України) на безоплатній основі.

До проведення кваліфікації Держенергоефективності України може залучати науково-дослідні та проектно-конструкторські установи (організації).

3. Заявником кваліфікації є власник когенераційної установки або уповноважена ним особа (далі - заявник).

4. Заявник подає Держенергоефективності України заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, технічну інформацію про когенераційну установку, необхідну для проведення кваліфікації, згідно з додатками 2 або 3 до цього Порядку (далі - технічна інформація).

Заявник зобов’язаний сприяти Держенергоефективності України в об’єктивному і комплексному розгляді технічної інформації.

Заявник забезпечує достовірність інформації, що міститься в поданих документах.

5. Передана на кваліфікацію документація зберігається в установленому законодавством порядку в структурному підрозділі Держенергоефективності України, до компетенції якого належить питання щодо проведення кваліфікації (далі - структурний підрозділ), для подальшої аналітичної роботи.

6. Під час проведення кваліфікації встановлюється відповідність умов та показників експлуатації когенераційної установки, яка відпускає частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, визначених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

7. Структурний підрозділ за результатами розгляду заяви та доданих документів готує проект свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки (далі - cвідоцтво) згідно з додатком 4 до цього Порядку або рішення про відмову в його видачі.

Свідоцтво або рішення про відмову в його видачі підписується Головою Держенергоефективності України (у разі його відсутності - заступником Голови відповідно до розподілу обов’язків та повноважень), свідоцтво скріплюється печаткою Держенергоефективності України.

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) повинно бути видане або надіслане заявнику не пізніше 20 календарних днів з дати надходження заяви та доданих документів до Держенергоефективності України.

8. Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність результатів кваліфікації вимогам, які встановлені статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" до кваліфікаційних показників, подання неповного пакета документів, визначених у пункті 4 цього Порядку, виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

9. Свідоцтво видається строком на один рік.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва Держенергоефективності України видає дублікат свідоцтва на підставі письмового звернення заявника протягом п’яти робочих днів з дня його подання. При пошкодженні свідоцтва до заяви додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергозбереження, або до суду в строк, визначений Законом.

10. У разі застосування як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів слід зауважити, що до цього потенціалу належать: димові гази; доменний та коксовий гази; газ метан дегазації вугільних родовищ; нагріте повітря, що має значний тиск і температуру; пара високого тиску, що є побічним продуктом основного технологічного процесу; енергія надлишкового тиску газу.

11. У разі коли спалення додаткового палива застосовується для підтримання проектної електричної потужності когенераційної установки при тимчасовому зменшенні теплової потужності скидного енергетичного потенціалу стосовно його значення, прийнятого в технічному проекті когенераційної установки, обсяг витрат додаткового палива власником когенераційної установки узгоджується з Держенергоефективності України.

З метою узгодження обсягу витрат додаткового палива заявник подає до Держенергоефективності України заяву в довільній формі, де зазначає вид додаткового палива, показник зменшення теплової потужності скидного енергетичного потенціалу (у ГДж) стосовно його значення, прийнятого в технічному проекті когенераційної установки, розрахунок обсягу його витрат, необхідного для забезпечення підтримки проектної електричної потужності когенераційної установки (у тоннах умовного палива).

Держенергоефективності України протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви в Держенергоефективності України надсилає заявнику повідомлення про узгодження або про відмову в узгодженні (з обґрунтуванням підстав) обсягів додаткового палива.

12. Держенергоефективності України складає перелік когенераційних установок, що відповідають кваліфікаційним показникам, згідно з додатком 5 до цього Порядку та розміщує його на своєму офіційному сайті.

Директор департаменту
розвитку реального
сектору економіки


О.В. Пендзин

  Додаток 1
до Порядку проведення
кваліфікації когенераційної
установки
(пункт 4)
  Голові Державного агентства
з енергоефективності
та енергозбереження України
_________________________
(прізвище та ініціали)

ЗАЯВА
про проведення кваліфікації когенераційної установки

_____________________________________________________________________________(прізвище та ініціали власника когенераційної установки або уповноваженої ним особи/

________________________________________________________________
найменування власника когенераційної установки (далі - заявник))

________________________________________________________________
                     (місцезнаходження / місце проживання заявника)

Прошу провести кваліфікацію когенераційної установки:

________________________________________________________________
(назва та тип енергетичного обладнання, адреса розташування когенераційної установки)

відповідно до вимог законодавства і надати свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки.

Перелік документів, що передаються заявником до Держенергоефективності України для проведення кваліфікації когенераційної установки, яка експлуатується / вперше введена в експлуатацію (необхідне підкреслити), додається:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявник

_________________
(посада)
_________
(підпис)
___________________
(ініціалита прізвище)
_________
(дата)

М.П.
 

  Додаток 2
до Порядку проведення
кваліфікації когенераційної
установки
(пункт 4)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про когенераційну установку, яка експлуатується

  Додаток3
до Порядку проведення
кваліфікації когенераційної
установки
(пункт 4)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про когенераційну установку, яка вперше введена в експлуатацію


  Додаток 4
до Порядку проведення
кваліфікації когенераційної
установки
(пункт 7)

Зразок

Державний Герб України

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про кваліфікацію когенераційної установки

__________________
   (дата)
№ ___________

Видане ________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім’я, по - батькові суб’єкта господарювання)

про те, що когенераційна установка на базі ________________________________________________________________                  (назва та тип енергетичного обладнання)

________________________________________________________________визнана кваліфікованою.

Свідоцтво дійсне до _________________
(дата)
 
Голова ___________________
(підпис)
_______________________
(ініціали та прізвище)
  М.П.  

  Додаток 5
до Порядку проведення
кваліфікації когенераційної
установки
(пункт 12)

ПЕРЕЛІК
когенераційних установок, що відповідають кваліфікаційним показникам

№ з/п Власник когенераційної установки або уповноважена ним особа (найменування/ініціали та прізвище/адреса ) Назва та тип енергетичного обладнання Дата видачі та номер свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки