Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.09 №891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                   від 29 липня 2009 р. N 891-р

                               Київ

            Про затвердження плану заходів на 2010 рік

               щодо реалізації Державної стратегії

          регіонального розвитку на період до 2015 року

        { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

          N 1910-р ( 1910-2010-р ) від 29.09.2010 }

     1. Затвердити  план  заходів  на  2010  рік  щодо  реалізації

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року,

що додається ( 1001-2006-п ).

     2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та

Севастопольській  міським держадміністраціям забезпечити виконання

плану  заходів,  затвердженого   цим   розпорядженням,   у   межах

відповідних   бюджетних   призначень.

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 39 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                         розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                від 29 липня 2009 р. N 891-р

                               ПЛАН

               заходів на 2010 рік щодо реалізації

            Державної стратегії регіонального розвитку

              на період до 2015 року ( 1001-2006-п )

     1. Забезпечити  проведення  моніторингу  показників  розвитку

регіонів,  районів,  міст республіканського (Автономної Республіки

Крим)  і обласного значення для визнання територій депресивними та

розроблення програм подолання їх депресивності.

                          Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Держкомстат,

                          інші заінтересовані центральні органи

                          виконавчої влади.

                          III квартал.

     2. Підготувати проект постанови  Кабінету  Міністрів  України

щодо  внесення  змін  до Порядку здійснення моніторингу показників

розвитку регіонів,  районів,  міст республіканського в  Автономній

Республіці  Крим  і  обласного  значення  для  визнання  територій

депресивними,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від  24  червня  2006  р.  N  860 ( 860-2006-п ) (Офіційний вісник

України,  2006 р.,  N 26,  ст.  1881), з метою уточнення критеріїв

депресивності територій відповідно до Закону України "Про внесення

змін  до  Закону  України  "Про  стимулювання  розвитку  регіонів"

                          Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Держкомстат,

                          інші заінтересовані центральні органи

                          виконавчої влади.

                          I квартал.

     3. Розробити:

     1) законопроекти "Про територіальний  устрій  України";  "Про

місцеві  державні  адміністрації"  (нова  редакція);  "Про місцеве

самоврядування  громади";  "Про   службу   в   органах   місцевого

самоврядування"    (нова    редакція);   "Про   засади   державної

регіональної політики".

                          Мінрегіонбуд, Мін'юст, інші

                          заінтересовані центральні органи

                          виконавчої влади, Рада міністрів

                          Автономної Республіки Крим, обласні,

                          Київська та Севастопольська міські

                          держадміністрації за участю

                          Державного фонду сприяння місцевому

                          самоврядуванню в Україні,

                          Асоціації міст України та громад,

                          Української асоціації місцевих та

                          регіональних влад, Асоціації малих

                          міст України.

                          IV квартал;

{   Підпункт   1   пункту   3   із  змінами,  внесеними  згідно  з

Розпорядженням КМ N 1910-р ( 1910-2010-р ) від 29.09.2010 }

     2) регіональні  програми  підвищення  енергоефективності   на

2010-2014 роки.

                          НАЕР, Рада міністрів Автономної

                          Республіки Крим, обласні, Київська та

                          Севастопольська міські

                          держадміністрації.

                          Березень;

     3) проекти  нормативно-правових  актів   щодо   вдосконалення

міжбюджетних   відносин   (між  державним  бюджетом  та  місцевими

бюджетами).

                          Мінфін, Мінекономіки, інші

                          заінтересовані центральні та місцеві

                          органи виконавчої влади за участю

                          Української асоціації місцевих та

                          регіональних влад.

                          III квартал;

     4) заходи   щодо   запровадження   ефективного   економічного

стимулювання,  спрямованого  на розвиток регіональної інноваційної

інфраструктури.

                            МОН, Мінфін, Мінекономіки,

                            Держкомпідприємництво, Рада міністрів

                            Автономної Республіки Крим, обласні,

                            Київська та Севастопольська міські

                            держадміністрації.

                            Протягом року.

     4. Запровадити  додаткові  інструменти  державної   підтримки

регіонів  з  метою  розширення  джерел  дохідної  частини місцевих

бюджетів.

                            Мінфін, Мінекономіки, ДПА,

                            Держінвестицій, інші заінтересовані

                            центральні органи виконавчої влади.

                            Протягом року.

     5. Розробити та затвердити в установленому  порядку  державні

стандарти,  норми  і правила у сфері землеустрою,  використання та

охорони земель,  відповідно до вимог Законів України "Про  охорону

земель" ( 962-15 ) і "Про землеустрій" ( 858-15 ).

                            Держкомзем, інші заінтересовані

                            центральні органи  виконавчої влади.

                            Протягом року.

     6. Забезпечити узгоджену діяльність  центральних  і  місцевих

органів  виконавчої влади з питань реалізації в регіонах Державної

стратегії  регіонального  розвитку  на  період   до   2015   року,

затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України від 21 липня

2006 р. N 1001 ( 1001-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,

N 30, ст. 2132), і регіональних стратегій розвитку шляхом:

     виконання угод  щодо  регіонального  розвитку,  укладених між

Кабінетом Міністрів України та відповідними обласними радами.

                            Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Мінфін,

                            інші заінтересовані центральні та

                            місцеві органи виконавчої влади.

                            Протягом року;

     підготовки проектів   угод   щодо   регіонального    розвитку

регіонів.

                            Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Мінфін,

                            інші заінтересовані центральні та

                            місцеві органи виконавчої влади.

                            Протягом року.

     7. Забезпечити проведення:

     оцінки міжрегіональної        та       внутрішньорегіональної

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів.

                            Мінекономіки, Мінрегіонбуд,

                            Держкомстат, інші заінтересовані

                            центральні органи виконавчої влади,

                            Рада міністрів Автономної Республіки

                            Крим, обласні, Київська та

                            Севастопольська міські

                            держадміністрації.

                            Липень;

     моніторингу соціально-економічного  розвитку  малих  міст   і

селищ.

                            Мінрегіонбуд, Держкомстат, ДПА,

                            Пенсійний фонд  України, Рада

                            міністрів Автономної Республіки Крим,

                            обласні, Севастопольська міська

                            держадміністрації.

                            Вересень.

     8. Сприяти залученню інвестицій в агропромислове виробництво,

зокрема шляхом утворення акціонерних  товариств  та  інвестиційних

фондів,  налагодженню  ефективної  співпраці інвесторів з органами

місцевого самоврядування,  спрямованої на реалізацію інвестиційних

проектів.

                            Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін,

                            інші заінтересовані центральні органи

                            виконавчої влади, Рада міністрів

                            Автономної Республіки Крим, обласні,

                            Київська та Севастопольська міські

                            держадміністрації.

                            Протягом року.

     9. Забезпечити  подальший  розвиток   мережі   територій   та

об'єктів природно-заповідного фонду.

                            Мінприроди, Рада міністрів Автономної

                            Республіки Крим, обласні, Київська та

                            Севастопольська міські

                            держадміністрації.

                            Протягом року.

     10. Активізувати  роботу  щодо  часткового  відшкодування   з

місцевих  бюджетів  відсоткових  ставок  за кредитами,  залученими

суб'єктами  малого  і  середнього  підприємництва  для  реалізації

інвестиційних проектів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 22 листопада 2005 р.  N  1105  (  1105-2005-п  )  "Про

підсумки   соціально-економічного    розвитку  України  за дев'ять

місяців   2005  року  та  невідкладні  завдання   щодо  поліпшення

економічної   ситуації" (Офіційний  вісник України, 2005 р., N 48,

ст. 2993).

                            Рада міністрів Автономної Республіки

                            Крим, обласні, Київська та

                            Севастопольська міські

                            держадміністрації,

                            Держкомпідприємництво.

                            Протягом року.

     11. Сприяти   провадженню  рекламно-інформаційної  діяльності

стосовно пропагування туристично-рекреаційного потенціалу  України

та її регіонів.

                            МКТ, Рада міністрів Автономної

                            Республіки Крим, обласні, Київська та

                            Севастопольська міські

                            держадміністрації.

                            Протягом року.

     12. Привести у  відповідність  із  стандартами  Європейського

Союзу   нормативно-правову   та  науково-методичну  базу  у  сфері

підтримки  і  розвитку  підприємств  та  організацій  інноваційної

інфраструктури.

                            МОН, Мінекономіки,  Мінфін, Мін'юст,

                            Мінпромполітики, Мінпаливенерго,

                            Держкомпідприємництво, інші

                            заінтересовані центральні органи

                            виконавчої влади за участю

                            Державного фонду сприяння місцевому

                            самоврядуванню  в  Україні,

                            Асоціації міст України та громад.

                            Протягом року.

{  Пункт  12  із  змінами,  внесеними  згідно  з Розпорядженням КМ

N 1910-р ( 1910-2010-р ) від 29.09.2010 }

     13. Забезпечити   в   рамках   Державної   програми  розвитку

транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки ( 1819-2006-п  )

здійснення   заходів   і   реалізацію   проектів,  спрямованих  на

підвищення  рівня  соціально-економічного  розвитку   прикордонних

територій,    поліпшення    їх   екологічного   стану,   розбудову

прикордонної інфраструктури,  розвиток туризму тощо,  передбачивши

виділення цільової субвенції.

                            Мінекономіки, Мінрегіонбуд, інші

                            заінтересовані центральні та місцеві

                            органи виконавчої влади.

                            Протягом року.

     14. Сприяти працевлаштуванню  безробітних  громадян,  зокрема

шляхом   організації   професійної   орієнтації   і   навчання  за

спеціальностями,  що  відповідають  потребам  регіонального  ринку

праці, та підбору підходящої роботи.

                            Мінпраці, МОН, Держкомпідприємництво,

                            Рада міністрів Автономної Республіки

                            Крим, обласні, Київська та

                            Севастопольська міські

                            держадміністрації.

                            Протягом року.

     15. Надавати   підтримку   суб'єктам  малого  підприємництва,

зокрема  шляхом  відшкодування  частини   витрат,   пов'язаних   з

отриманням   сертифікатів   відповідності   на  вітчизняні  товари

(роботи, послуги), призначені для експорту.

                            Рада міністрів Автономної Республіки

                            Крим, обласні, Київська та

                            Севастопольська міські

                            держадміністрації, Мінекономіки,

                            Держкомпідприємництво,

                            Держспоживстандарт.

                            Протягом року.

     16. Започаткувати     проведення    моніторингу    показників

ефективності    використання    паливно-енергетичних     ресурсів,

фактичного  обсягу втрат теплової енергії та води на підприємствах

житлово-комунального господарства.

                            НАЕР, інші заінтересовані центральні

                            органи виконавчої влади, Рада

                            міністрів Автономної Республіки Крим,

                            обласні, Київська та Севастопольська

                            міські держадміністрації.

                            Кожного півріччя.

     17. Реалізувати    інвестиційні    проекти    з    технічного

переоснащення  підприємств  вугільної галузі,  залучити недержавні

інвестиції  для  забезпечення  розвитку   виробничого   потенціалу

шахтарських регіонів.

                            Мінвуглепром, Мінфін, Мінекономіки,

                            Волинська, Дніпропетровська, Донецька,

                            Кіровоградська, Луганська, Львівська

                            облдержадміністрації.

                            Протягом року.

     18. Прискорити передачу в комунальну власність територіальних

громад    об'єктів    соціальної    інфраструктури   вугледобувних

підприємств державного сектору з метою забезпечення  їх  належного

утримання та підвищення ефективності функціонування.

                            Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп,

                            Донецька, Луганська, Львівська

                            облдержадміністрації за участю

                            Асоціації міст України та громад.

                            Протягом року.

     19. Забезпечити  висвітлення  у  державних  засобах   масової

інформації     результатів    реалізації    Державної    стратегії

регіонального розвитку на період до 2015 року ( 1001-2006-п ).