Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 791-р «Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 вересня 2014 р. N 791-р

Київ

Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС

1. Затвердити план заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати у передбачені зазначеним планом строки та щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію про хід його виконання для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства про стан імплементації Директиви, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

Прем'єр-міністр України           А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. N 791-р

ПЛАН
заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС

1. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про можливості застосування між Україною та державами - членами Енергетичного Співтовариства статистичних трансфертів енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Міненерговугілля, НКРЕ (за згодою).

Щороку до 31 грудня починаючи з 2014 року.

2. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про загальні обсяги електричної енергії, теплової енергії та енергії на охолодження, виробленої протягом року з відновлюваних джерел енергії, в тому числі про пропорції та обсяги електричної, теплової енергії та енергії на охолодження, виробленої з відновлюваних джерел енергії в рамках реалізації спільних проектів з державами - членами Енергетичного Співтовариства або третіми державами.

Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінагрополітики, НКРЕ (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації.

Щороку до 20 березня починаючи з 2015 року.

3. Висвітлювати на офіційному веб-сайті інформацію про загальні обсяги електричної, теплової енергії та енергії на охолодження, виробленої протягом року з відновлюваних джерел енергії, в тому числі пропорції або обсяги електричної, теплової енергії та енергії на охолодження, що вироблена з відновлюваних джерел енергії в рамках реалізації спільних проектів з державами - членами Енергетичного Співтовариства або третіми державами.

Держенергоефективності.

Щороку до 31 березня починаючи з 2015 року.

4. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінпромполітики, Мінрегіону, Мінагрополітики та надавати на звернення споживачів, підприємств, державних органів інформацію про:

надання підтримки впровадження заходів щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;

переваги, вартість та енергоефективність обладнання і систем, які працюють з використанням відновлюваних джерел енергії, для виробництва електричної, теплової енергії та енергії на охолодження.

Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінпромполітики, Мінрегіон, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації.

Постійно.

5. Розробити і затвердити Порядок підвищення кваліфікації фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на біопаливі, систем отримання сонячної фотогальванічної або сонячної термічної енергії та теплових насосів малої потужності.

Міненерговугілля, МОН.

До 30 грудня 2014 року.

6. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля і МОН інформацію про Порядок підвищення кваліфікації фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на біопаливі, систем отримання сонячної фотогальванічної або сонячної термічної енергії та теплових насосів малої потужності.

Міненерговугілля, МОН.

Постійно.

7. Розробити рекомендації щодо оптимального поєднання високотехнологічного обладнання, у тому числі у частині використання відновлюваних джерел енергії, систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населених пунктів.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Міненерговугілля, Національна академія наук (за згодою).

До 30 грудня 2015 року.

8. Висвітлювати на офіційних веб-сайтах Держенергоефективності, Мінрегіону, Міненерговугілля та Національної академії наук рекомендації щодо оптимального поєднання високотехнологічного обладнання, у тому числі у частині використання відновлюваних джерел енергії, систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населених пунктів.

Держенергоефективності, Мінрегіон, Міненерговугілля, Національна академія наук (за згодою).

До 30 січня 2016 року.

9. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про можливості та необхідність розвитку наявної інфраструктури газової мережі для полегшення заповнення її газом, отриманим з відновлюваних джерел енергії, а також про внесення змін до нормативно-правових актів з питань доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України з метою забезпечення недискримінаційного інтегрування до неї виробників газу, отриманого з відновлюваних джерел енергії.

Міненерговугілля, НКРЕ (за згодою).

До 30 грудня 2017 року.

10. Розробити і забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах Мінприроди, Держекоінвестагентства та Держенергоефективності методики проведення розрахунку показників скорочення обсягів викидів парникових газів для біопалив та біорідин.

Мінприроди, Держекоінвестагентство, Мінагрополітики, Держземагентство, Держлісагентство, Держенергоефективності.

Протягом 2014 - 2015 років.

11. Розробити технічні вимоги до виробництва і використання біопалив та біорідин із скороченням обсягів викидів парникових газів починаючи з 1 січня 2017 р. не менш як на 50 відсотків, а з 1 січня 2018 р. - не менш як на 60 відсотків для біопалив та біорідин, вироблених на установках, введених в експлуатацію після 1 січня 2017 року.

Держенергоефективності, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінінфраструктури, Міненерговугілля.

Протягом 2015 - 2016 років.

12. Розробити критерії сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого ніж транспорт, враховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження.

Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінприроди, Міненерговугілля, Держенергоефективності, Держлісагентство.

До 30 грудня 2014 року.

13. Забезпечувати підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про дотримання критеріїв сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого ніж транспорт, враховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження.

Мінагрополітики, Мінприроди, Міненерговугілля, Держенергоефективності.

Щороку до 10 лютого починаючи з 2015 року.

14. Підготувати і подати Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства перелік зон території країни, що класифікуються за другим або більш детальним рівнем Номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS), визначеної відповідно до Регламенту N 1059/2003 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. щодо встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для цілей статистики.

Мінрегіон, Держземагентство, Мінагрополітики, Мінприроди.

До 30 грудня 2014 року.

15. Забезпечувати висвітлення на офіційних веб-сайтах Держенергоефективності, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінагрополітики, Міненерговугілля достовірної інформації про можливості та доступність використання відновлюваних джерел енергії, в тому числі альтернативних і нетрадиційних видів моторного палива для транспорту, та особливості їх використання з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Держенергоефективності, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінагрополітики, Міненерговугілля.

Постійно.

16. Вживати заходів до забезпечення:

нанесення у доступних для споживача місцях пунктів роздрібної реалізації палива, у тому числі на паливорозподільному обладнанні, позначення палива, що складається з його назви, марки нафтопродукту, екологічного класу і вмісту біокомпонентів та внесення таких даних до розрахункових документів;

надання продавцями палива на вимогу споживача (покупця) копій документа про його якість (паспорт якості) та декларації про відповідність.

Міненерговугілля, Держспоживінспекція, Мінекономрозвитку, Держенергоефективності.

Починаючи з другого півріччя 2014 року.

17. Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіту про результати стимулювання та використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Держстат, НКРЕ (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації.

Кожні два роки починаючи з 15 грудня 2014 року.

____________