Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 №830 «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт»

                                                     

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 20 липня 1996 р. N 830
                               Київ

      { Дію постанови відновлено згідно з Постановою КМ
        N 946 ( 946-2002-п ) від 10.07.2002 }

      { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
        N 630 ( 630-2002-п ) від 16.05.2002 }

              Про затвердження Типового положення з
                планування, обліку і калькулювання
                собівартості науково-дослідних та
                 дослідно-конструкторських робіт

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 946 ( 946-2002-п ) від 10.07.2002
           N 126 ( 126-2011-п ) від 23.02.2011 }
 

     Відповідно   до    Закону     України    "Про   оподаткування
прибутку  підприємств"  ( 334/94-ВР )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Типове   положення   з   планування,   обліку
і   калькулювання      собівартості      науково-дослідних      та
дослідно-конструкторських робіт, що додається.

     Міністерствам і  відомствам  у  двомісячний  термін  привести
відомчі нормативні акти  у  відповідність  із  зазначеним  Типовим
положенням.

     2. Доручити Державному  комітетові з питань науки, техніки та
промислової політики давати роз'яснення щодо застосування Типового
положення з   планування,   обліку  і  калькулювання  собівартості
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

     3.  Дія  цієї  постанови  не  поширюється на госпрозрахункові
підприємства і організації.

{  Постанову  доповнено  пунктом  3  згідно  з Постановою КМ N 946
( 946-2002-п ) від 10.07.2002 }
 

     Прем'єр-міністр України                 П.ЛАЗАРЕНКО

              Міністр
     Кабінету Міністрів України              В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 31

                                        ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                            постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 20 липня 1996 р. N 830

                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        з планування, обліку і калькулювання собівартості
        науково-дослідних   та  дослідно-конструкторських
                              робіт

                         Загальна частина

     1. Типове  положення  з  планування, обліку  і  калькулювання
собівартості  науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
(далі - Типове положення) розроблене  на підставі  Закону  України
"Про оподаткування  прибутку  підприємств" ( 334/94-ВР ) та Правил
застосування   Закону   України   "Про   оподаткування    прибутку
підприємств" ( 247/95-ВР ).

     2. До  науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських робіт
(далі - НДДКР)      належать      науково-дослідні,      проектні,
конструкторські,  технологічні   роботи   та   послуги,  створення
дослідних  зразків  або  партій виробів, необхідних для проведення
НДДКР  згідно   з   вимогами,   погодженими  із  замовниками,   що
виконуються   чи  надаються науково-дослідними, конструкторськими,
проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, а також
науково-дослідними  і  конструкторськими підрозділами підприємств,
установ і організацій (далі - організації).

     3. Типове  положення  встановлює   єдині   методичні   засади
визначення  собівартості НДДКР в організаціях ,  які їх виконують,
незалежно від форм власності й господарювання.

     4. Експериментальні  виробництва,  які  входять   до   складу
організацій   і   виконують  НДДКР,  планування  та  облік  витрат
здійснюють відповідно до типових положень для відповідних  галузей
народного господарства.

          Склад і класифікація витрат на виконання НДДКР

     5. У  собівартість НДДКР включаються витрати,  пов'язані з їх
виконанням головною організацією,  а також  витрати  на  виконання
робіт сторонніми підприємствами, установами і організаціями.

     До витрат, що включаються у собівартість НДДКР, належать:

     витрати на  теоретичні  (пошукові)  дослідження,  розроблення
технічних пропозицій,  виконання розрахункових робіт,  моделювання
процесів;

     витрати, пов'язані з добором та  вивченням  науково-технічної
літератури,  інформаційних  матеріалів  вітчизняних  і  зарубіжних
видань,  проведенням досліджень на  патентну  чистоту,  складанням
аналітичних  оглядів  з  досліджуваних  проблем,  вибором  напряму
досліджень,  складанням  методики  виконання  робіт,  розробленням
техніко-економічного обгрунтування, технічного завдання і планової
документації;

     витрати на проектування,  розроблення робочої документації та
виготовлення  дослідних  зразків  або  макетів,  засобів  для   їх
випробування,  монтаж та налагодження, а також роботи, пов'язані з
підготовкою експерименту;

     витрати на  дослідні  роботи  і випробування,  узагальнення і
аналіз  результатів  досліджень  і   розроблень   пропозицій   про
впровадження   у  виробництво  результатів  виконаної  роботи  або
обгрунтування доцільності чи недоцільності  подальшого  проведення
робіт;

     витрати на  винахідництво  і   раціоналізацію;

     витрати на  розроблення  дослідно-технологічного  регламенту,
дослідно-промислового регламенту,  положень  технології  серійного
виробництва  створених зразків виробів,  на здійснення авторського
нагляду;

     витрати на  передачу підприємствам,  установам і організаціям
своїх  науково-технічних  досягнень  і   надання   допомоги   щодо
впровадження та використання ними передового досвіду.

     6. Витрати,  що включаються у собівартість НДДКР,  групуються
за:

     видами витрат (елементи,  статті);

     темами і  завданнями  НДДКР,  затвердженими  у  встановленому
порядку,  укладеними  договорами  на  розроблення та виконання цих
робіт;

     календарними  періодами, протягом яких витрати  включаються у
собівартість НДДКР (місяць, квартал, рік);

     місцем  виконання НДДКР  (відділ, сектор, лабораторія та інші
підрозділи організації);

     джерелами фінансування НДДКР (за рахунок коштів  державного і
місцевих бюджетів, коштів замовника, власних  коштів  організації,
за рахунок кредитів).

     7. Витрати, що включаються  у  собівартість НДДКР, групуються
відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

     матеріальні  витрати  (з  вирахуванням   вартості   зворотних
відходів);

     витрати на оплату праці;

     відрахування на соціальні заходи;

     амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

     інші витрати.

     8. До елемента "Матеріальні витрати" належать:

     вартість сировини  та  матеріалів,  які  придбані у сторонніх
підприємств,  установ  і  організацій   та   входять   до   складу
вироблюваної  продукції,  утворюючи  її основу,  або є необхідними
компонентами під час виконання НДДКР;

     вартість покупних  матеріалів,  що  використовуються  під час
проведення  НДДКР   для   забезпечення   нормального   проходження
технологічного  процесу  і  упакування  продукції або витрачені на
інші виробничі та господарські  потреби  (проведення  випробувань,
контролю, утримання, ремонт і експлуатація устаткування, будівель,
споруд,  інших основних  фондів,  придбання  запасних  частин  для
ремонту устаткування тощо),  а також зносу інструменту, пристроїв,
інвентаря,  приладдя,  лабораторного обладнання та  інших  засобів
праці,  які  не  належать  до  основних  виробничих фондів,  зносу
спецодягу та інших малоцінних предметів;

     вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що
підлягають монтажу або додатковій обробці у даній організації;

     вартість робіт    і   послуг   виробничого   характеру,   які
виконуються чи надаються сторонніми підприємствами,  установами  і
організаціями  або  їх  структурними підрозділами і не належать до
основного виду діяльності. До робіт і послуг виробничого характеру
належать:  здійснення  окремих  операцій  з виготовлення продукції
(робіт,  послуг),  оброблення сировини та  матеріалів,  проведення
випробувань  з  метою  визначення  якості  сировини  і матеріалів,
контроль  за  додержанням  встановлених  технологічних   процесів,
поточний  ремонт  основних виробничих фондів,  транспортні послуги
сторонніх підприємств,  установ  і  організацій  щодо  перевезення
вантажу    на   території   організації   (переміщення   сировини,
матеріалів,  інструментів, деталей, заготовок, інших видів вантажу
з  базового  (центрального)  складу в цехи (відділення) і доставка
готової продукції на склади зберігання);

     вартість використовуваної   природної   сировини,  в  частині
відрахувань для покриття витрат на геологочні розвідки та  розшуки
корисних  копалин,  на рекультивацію земель,  включаючи витрати на
оплату   робіт   з   рекультивації   земель,    що    здійснюються
спеціалізованими організаціями;

     плата за деревину, продану на пні;

     плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у

межах затверджених лімітів;
     сума відшкодувань      у      межах      нормативу      втрат
сільськогосподарського виробництва під  час  вилучення  угідь  для
розширення видобутку мінеральної сировини;

     сума платежів за використання інших природних ресурсів;

     втрати від   нестачі  матеріальних  цінностей  у  межах  норм
природного убутку;

     вартість придбаного   у   сторонніх  підприємств,  установ  і
організацій будь-якого палива,  що  витрачається  з  технологічною
метою  на  вироблення  всіх  видів  енергії,  опалення  приміщень,
транспортні роботи,  пов'язані з обслуговуванням  виконання  НДДКР
власним транспортом;

     вартість придбаної енергії всіх  видів,  що  витрачається  на
технологічні, енергетичні та інші потреби організації.

     Витрати організації  на  власне  виробництво  електричної  та
інших   видів  енергії,  а  також  на  трансформацію  та  передачу
придбаної  енергії  до  місця   її   споживання   включаються   до
відповідних  елементів витрат ("Матеріальні витрати",  "Витрати на
оплату праці" тощо).

     Вартість матеріальних   ресурсів  за  елементом  "Матеріальні
витрати" визначається виходячи з цін їх придбання  без  урахування
податку  на  добавлену  вартість,  за  винятком випадків,  коли це
передбачено законодавчими актами,  націнок (надбавок),  комісійних
винагород,   сплачених   постачальницьким  і  зовнішньоекономічним
організаціям,  вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські
послуги,  витрат на транспортування,  зберігання та доставку,  які
здійснюються    сторонніми    підприємствами,     установами     і
організаціями.

     Витрати, пов'язані    з    управлінням    НДДКР,    включаючи
матеріально-технічне  забезпечення  та  транспортне обслуговування
апарату  управління   організації,   та   витрати,   пов'язані   з
транспортною  доставкою  (в  тому  числі вантажно-розвантажувальні
роботи) матеріальних ресурсів і персоналу організації, включаються
до  відповідних елементів витрат ("Матеріальні витрати",  "Витрати
на оплату праці",  "Амортизація основних фондів та  нематеріальних
активів" тощо).

     До вартості матеріальних ресурсів включаються  також  витрати
на  придбання  упаковочних  матеріалів і тари,  крім дерев'яної та
картонної,  одержаної від постачальників матеріальних ресурсів, за
винятком  вартості  цієї тари за ціною її можливого використання у
тих випадках,  коли ціни на них установлені окремо,  понад ціни на
ці ресурси.

     У разі включення вартості тари,  прийнятої від  постачальника
разом  з матеріальним ресурсом,  до ціни ресурсу із загальної суми
витрат на його придбання  вираховується  вартість  тари  за  ціною
можливого  використання  чи  реалізації  з  урахуванням  витрат на
придбання матеріалів для її ремонту.

     З витрат   на   матеріальні   ресурси,   що   включаються   у
собівартість НДДКР, вираховується вартість зворотних відходів.

     Зворотні відходи   -   це   залишки   сировини,   матеріалів,
напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів,
що  утворилися  в  процесі виконання НДДКР і втратили повністю або
частково споживчі  властивості  початкового  ресурсу  (хімічні  та
фізичні),   і   тому   використовуються  з  підвищеними  витратами
(зниженням виходу продукції) або  зовсім  не  використовуються  за
прямим призначенням.

     До зворотних  відходів  не  належать   залишки   матеріальних
ресурсів,  які передаються як повноцінні матеріали для розроблення
та створення інших видів НДДКР.

     Зворотні відходи оцінюються:

     за зниженою  ціною  вихідного  матеріального  ресурсу  (ціною
можливого використання),  якщо відходи можуть бути використані для
НДДКР,  допоміжних потреб,  виготовлення предметів широкого вжитку
(товарів  культурно-побутового  та господарського призначення) або
реалізовані стороннім підприємствам, установам і організаціям;

     за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи
реалізуються стороннім підприємствам, установам і організаціям для
використання у виробництві іншої продукції.

     9. До  елемента "Витрати на оплату праці" належать витрати на
виплату основної і додаткової заробітної плати,  обчислені  згідно
із  системами  оплати праці,  прийнятими в організації,  включаючи
будь-які види грошових і матеріальних доплат.

     10. До фонду основної заробітної плати належать виплати,  які
плануються і включаються у фактичну собівартість НДДКР:

     1) заробітна   плата,   нарахована   за    виконану    роботу
(відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками,
посадовими окладами;

     2) вартість  продукції,  що  видається  в порядку натуральної
оплати працівникам згідно із законодавством;

     3) надбавки  та  доплати  до  тарифних  ставок  та  посадових
окладів у розмірах, передбачених законодавством:

     за високу    кваліфікаційну    майстерність    кваліфікованим
робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах;

     за класність   водіям  автомобілів,  робітникам  локомотивних
бригад,  трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та
іншим  категоріям  працівників  галузей народного господарства,  в
яких запроваджені зазначені надбавки та доплати;

     за керівництво  бригадами  бригадирам з числа робітників,  не
звільненим від основної роботи;

     персональні надбавки;

     за високі  досягнення  у  праці  або  за  виконання  особливо
важливих завдань на термін їх виконання;

     за знання   іноземної   мови   у    випадках,    передбачених
законодавством;

     за суміщення професій (посад),  розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт;

     за стаж   роботи   та   вислугу   років   згідно   з   чинним
законодавством;

     доплата до  середнього  заробітку  у  випадках,  передбачених
законодавством;

     інші надбавки і доплати, передбачені законодавством;

     4)   плата   за   виконану   роботу  штатним  працівникам  та
працівникам,  які  не  перебувають у штаті організації і виконують
роботи (надають послуги)  згідно  з  договором  цивільно-правового
характеру,  включаючи договір підряду,  за умови,  що розрахунки з
працівниками,  які не перебувають у штаті організації, за виконану
роботу провадяться безпосередньо цією організацією. Розмір коштів,
спрямованих на таку виплату зазначеним  працівникам,  визначається
виходячи  з  кошторису  на  виконання  робіт  (надання  послуг) за
договором і платіжним документом.

     Плата за виконання разових робіт (ремонт інвентаря,  побіл  і
фарбування,  проведення  експертизи  тощо)  штатним  працівникам і
працівникам, які не перебувають у штаті організації;

{   Підпункт   4   пункту   10  в  редакції  Постанови  КМ  N  126
( 126-2011-п ) від 23.02.2011 }

     5) вартість безкоштовно наданих працівникам  окремих  галузей
народного  господарства  відповідно  до  законодавства комунальних
послуг,  продуктів  харчування;  витрати  на  оплату   безкоштовно
наданого працівникам організацій відповідно до законодавства житла
(суми  грошових  компенсацій  за  ненадання  безкоштовного  житла,
комунальних послуг тощо);

     6) вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений
одяг,  обмундирування),  що  залишаються  в  особистому постійному
користуванні,  або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими
цінами відповідно до чинного законодавства (крім вартості виданого
спецодягу,  спецвзуття та інших засобів  індивідуального  захисту,
мила та інших миючих засобів,  знешкоджувальних засобів,  молока і
лікувально-профілактичного  харчування  або  відшкодування  витрат
працівникам  за  придбання  ними спецодягу,  спецвзуття та засобів
індивідуального  захисту  в  разі   невидачі   їх   адміністрацією
організації);

     7) оплата  щорічних  і  додаткових  відпусток  відповідно  до
законодавства,  грошових  компенсацій  за  невикористану відпустку
(крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати,  яка
нараховується за рахунок прибутку,  що залишається в розпорядженні
організації);

     8) оплата   спеціальної   перерви   в   роботі   у  випадках,
передбачених законодавством, пільгового часу підлітків;

     9) оплата  робочого  часу  працівників,  які  залучаються  до
виконання державних або громадських обов'язків,  якщо ці обов'язки
виконуються в робочий час відповідно до законодавства;

     10) плата за працю у вихідні та святкові  (неробочі)  дні,  в
понадурочний   час   за  розцінками,  встановленими  законодавчими
актами;

     11) виплати  за  районними  коефіцієнтами,  коефіцієнтами  за
роботу в пустелях,  безводних місцевостях і високогірних  районах,
за   іншими  коефіцієнтами  до  заробітної  плати,  що  враховують
галузеві особливості;

     12) відсоткові  надбавки  до заробітної плати за безперервний
стаж роботи в районах  Крайньої  Півночі  та  прирівняних  до  них
місцевостях  і  в  інших  районах  з важкими природно-кліматичними
умовами;

     13) доплати  за  шкідливі  умови  праці  (за роботу у важких,
шкідливих,  особливо шкідливих умовах,  у багатозмінному режимі, у
нічний час тощо);

     14) доплати  працівникам,  постійно  зайнятим  на   підземних
роботах,  за  нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від
ствола до місця роботи і у зворотному напрямку;

     15) заробітна  плата до кінцевого розрахунку після закінчення
року (або іншого періоду),  зумовлена  системою  оплати  праці  на
сільськогосподарських підприємствах;

     16) відсоткові або комісійні винагороди незалежно  від  того,
виплачені вони додатково до тарифної ставки (окладу) чи є основною
оплатою в тих галузях, де це передбачено законодавством;

     17) виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з
інших організацій із збереженням протягом деякого часу  відповідно
до  законодавства  розміру  посадового окладу за попереднім місцем
роботи, а також у разі тимчасового заміщення;

     18) оплата  працівникам  днів  відпочинку,  що надаються їм у
зв'язку з  роботою  в  понад  робочий  час  при  вахтовому  методі
організації  праці,  при  підсумковому  обліку  робочого часу та в
інших випадках, передбачених законодавством;

     19) суми,  нараховані за виконану роботу особам, залученим до
роботи  в  організації  відповідно  до  спеціальних  договорів   з
державними  організаціями  (на  надання  робочої сили),  як видані
безпосередньо   цим   особам,   так   і   перераховані   державним
організаціям;

     20) оплата  праці  кваліфікованих   робітників,   керівників,
спеціалістів  організацій,  залучених  без звільнення від основної
роботи до підготовки,  перепідготовки та  підвищення  кваліфікації
працівників,  до  керівництва  виробничою практикою студентів,  до
навчання учнів загальноосвітніх шкіл;

     21) суми   заробітної   плати   за  основним  місцем  роботи,
виплачені робітникам, керівникам і спеціалістам організацій за час
їхнього  навчання  з відривом від виробництва в системі підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів;

     22) оплата  праці  студентів  вищих  закладів  освіти і учнів
середніх спеціальних і професійно-технічних закладів  освіти,  які
працюють в організаціях у складі студентських загонів;

     23) оплата праці студентів  вищих  закладів  освіти  і  учнів
середніх  спеціальних і професійно-технічних закладів освіти,  які
проходять виробничу практику в організації,  а також оплата  праці
учнів  загальноосвітніх  шкіл  у  період  професійної  орієнтації,
залучених  на  тимчасову  роботу  до  посильної  праці  на  період
канікул;

     24) оплата відпусток,  наданих працівникам,  які навчаються у
вечірніх  та заочних вищих і середніх спеціальних закладах освіти,
аспірантурах,  а також без відриву  від  виробництва  у  вечірніх,
заочних  загальноосвітніх школах,  для участі у сесії та складання
іспитів;

     25) оплата   відпустки   перед  початком  роботи  випускникам
середніх спеціальних  і  професійно-технічних  закладів  освіти  і
молодим спеціалістам, які закінчили вищі заклади освіти;

     26) оплата працівникам-донорам днів обстеження,  здачі  крові
та відпочинку.

     11. До фонду основної заробітної плати належать виплати,  які
включаються у фактичну собівартість НДДКР, але не плануються:

     1) плата    за   час   вимушеного   прогулу   або   виконання
нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством;

     2) суми   вихідної   допомоги,  яка  виплачується  на  період
працевлаштування працівникам,  звільненим у зв'язку із  змінами  в
організації  виробництва і праці,  а також у зв'язку з призовом на
дійсну військову службу;

     3) виплати  на  відшкодування шкоди,  заподіяної працівникові
ушкодженням  здоров'я,  пов'язаним  з  виконанням   ним   трудових
обов'язків.

     12. До  фонду  додаткової  заробітної плати належать виплати,
які плануються і включаються у фактичну собівартість НДДКР:

     1) премії  за  сприяння  винахідництву та раціоналізації,  за
створення,  освоєння та впровадження нової техніки,  за введення в
дію  в  термін  і  достроково  виробничих  потужностей  і об'єктів
будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт тощо;

     2) одноразові  заохочення  (за  виконання  особливо  важливих
виробничих завдань);

     3) премії   робітникам,  керівникам,  спеціалістам  та  іншим
службовцям за виробничі результати,  в тому числі за:

     виконання і перевиконання  виробничих  завдань;

     виконання  акордних завдань у встановлений термін;

     підвищення продуктивності праці,  виробітку;

     поліпшення кінцевих  результатів   господарської   діяльності
бригади,    дільниці,   цеху;

     економію    сировини,   матеріалів,  інструментів   та  інших
матеріальних цінностей;

     зменшення  простоїв устаткування  та  інші якісні показники в
роботі  організацій,  а  також  премії,   нараховані  робітникам з
преміального фонду  майстра тощо;

     4) виплата  різниці  в заробітній платі у разі переведення на
нижчеоплачувану роботу.

     13. До елемента "Відрахування на соціальні  заходи"  належать
здійснювані у порядку та розмірах, передбачених законодавством:

     1) відрахування   на   державне    (обов'язкове)    соціальне
страхування,   включаючи   відрахування   на  обов'язкове  медичне
страхування;

     2) відрахування    на    державне    (обов'язкове)   пенсійне
страхування  (до  Пенсійного  фонду),  а  також  відрахування   на
додаткове пенсійне страхування;

     3) відрахування  до  Фонду  для   здійснення   заходів   щодо
ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та  соціального
захисту населення і Фонду сприяння зайнятості населення.

     14. До   елемента    "Амортизація    основних    фондів    та
нематеріальних активів" належать:

     1) сума амортизаційних відрахувань на  повне  відтворення  та
капітальний   ремонт   основних  виробничих  фондів,  що  належать
організації,  а  також  тих,   що   перебувають   у   користуванні
організації за умовами оренди, обчислена за їх балансовою вартістю
відповідно до встановлених норм,  включаючи прискорену амортизацію
активної їх частини;

     2) сума амортизаційних відрахувань  на  надані  в  оперативну
оренду  основні  фонди  (крім тих,  що належать до державної форми
власності) обчислюється орендодавцем  і  використовується  ним  на
повне  відновлення  наданих  в  оренду  або  інших  належних  йому
основних фондів.  При  цьому  в  собівартість  НДДКР  орендаря  за
елементом "Інші витрати" включається сума нарахованих орендодавцем
амортизаційних відрахувань на надані в  оренду  основні  фонди  та
винагорода за користування ними;

     3) сума амортизаційних  відрахувань  на  надані  у  фінансову
оренду  основні  фонди,  а  також  на  надані  в оперативну оренду
основні  фонди,  що  належать  до   державної   форми   власності,
обчислюється  орендарем  і  використовується ним виключно на повне
відновлення  орендованої  частки  основних  фондів.  При  цьому  в
собівартість   НДДКР   орендаря   за   елементом   "Інші  витрати"
включається сума винагороди за користування орендованими основними
фондами;

     4) витрати,  пов'язані із  зносом  нематеріальних  активів  у
вигляді  амортизаційних відрахувань,  які визначаються щомісяця за
нормами, розрахованими виходячи з їх первинної вартості та терміну
корисного використання,  але не більш як десять років безперервної
експлуатації або терміну діяльності підприємства.

     15. До елемента "Інші витрати" належать:

     1) витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених
законодавством;

     2) витрати  на  оплату  робіт  (послуг)  консультаційного  та
інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва,
зберіганням і реалізацією продукції,  включаючи послуги щодо зміни
структури  управління   приватизованою   організацією,   а   також
передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок;

     3) витрати  на  оплату  робіт,  пов'язаних  із  сертифікацією
продукції;

     4) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств,  установ і
організацій щодо управління виробництвом,  зберігання і реалізації
продукції (робіт,  послуг),  якщо штатним розписом організації  не
передбачені відповідні функціональні служби;

     5) витрати на оплату послуг  обчислювальних  центрів,  вузлів
зв'язку, засобів сигналізації;

     6) витрати на оплату вартості  ліцензій  та  інших  державних
дозволів для ведення господарської діяльності організації;

     7) витрати на оплату збору,  передбаченого законодавством, за
реєстрацію організації в органах державного управління;

     8) витрати  на  винахідництво   і   раціоналізацію,   виплати
авторських винагород, якщо вони не є роялті.

     Витрати, передбачені  на  винахідництво   і   раціоналізацію,
включаються у собівартість НДДКР з початку їх проведення;

     9) передбачені законодавством витрати,  пов'язані  з  набором
робочої сили,  з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх
спеціальних  і  професійно-технічних  закладів  освіти  і  молодим
спеціалістам,  які закінчили вищі заклади освіти, вартості проїзду
до місця роботи;

     10) витрати  на  перевезення  працівників до місця роботи і у
зворотному  напрямку   за   маршрутами,   що   не   обслуговуються
пасажирським   транспортом   загального   користування,  включаючи
додаткові витрати на спеціальні  маршрути  міського  пасажирського
транспорту,   організовані   відповідно   до   угод,  укладених  з
транспортними    підприємствами    (понад    вартість,    сплачену
працівниками  організації  за  діючими тарифами на відповідний вид
транспорту або віднесену за рахунок  прибутку,  що  залишається  в
розпорядженні     організації);     витрати     на     перевезення
працівників-інвалідів I і II групи до місця роботи і у  зворотному
напрямку   незалежно   від   наявності   маршрутів   пасажирського
транспорту загального користування;

     11) додаткові витрати,  пов'язані з виконанням робіт вахтовим
методом,  включаючи транспортні витрати на перевезення працівників
від місця знаходження організації або пункту збору до місця роботи
і у зворотному напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі
до  місця  роботи  і  у  зворотному  напрямку,  а також витрати на
експлуатацію та утримання вахтового селища,  які не  компенсуються
платою   працівників   за   користування   житлом  і  комунальними
послугами;

     12) платежі  з обов'язкового страхування майна організації та
цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників,
зайнятих   у   виробництві  відповідних  видів  продукції  (робіт,
послуг),  безпосередньо на роботах  з  підвищеною  небезпекою  для
життя та здоров'я, передбачених законодавством;

     13) витрати  на  сплату  відсотків  з  фінансових   кредитів,
одержаних  для  поповнення  власних  обігових коштів,  а також для
придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів  для
поточної    виробничої    діяльності,    незалежно   від   терміну
кредитування;

     14) сума  орендної  плати  у разі оперативної оренди основних
фондів та сума винагороди орендодавцю  за  користування  основними
фондами  у  разі  фінансової  оренди,  що  включаються  у  витрати
орендаря;

     15) витрати,  пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і
кредитно-фінансових  установ,  включаючи  плату  за   розрахункове
обслуговування,    отримання    гарантій,    вексельного    авалю,
факторингові та довірчі операції,  облікування  боргових  вимог  і
зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфні послуги та
інші витрати, пов'язані з грошовим обігом;

     16) витрати   на  виготовлення  і  придбання  бланків  цінних
паперів, а також інші витрати, пов'язані з їх емісією;

     17) витрати   на   оплату  послуг  транспортно-експедиційних,
страхових  та  посередницьких  організацій  (включаючи   комісійну
винагороду),  вартість яких включається до ціни продукції згідно з
базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

     18) витрати  на сплату експортного (вивізного) мита та митних
зборів;

     19) витрати  на здійснення реклами сторонніми підприємствами,
установами і  організаціями;  відшкодування  витрат  на  участь  у
виставках,  ярмарках,  вартість  безоплатно  переданих  зразків  і
моделей, представницькі витрати (організація прийомів, конференцій
та інших офіційних заходів,  включаючи оплату праці обслуговуючого
персоналу).  Зазначені  витрати  включаються  у   собівартість   в
розмірі,   що   не  перевищує  2  відсотків  обсягів  реалізованої
продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за
рік;

     20) платежі  за  викиди  і  скиди  забруднюючих   речовин   у
навколишнє  природне середовище,  розміщення відходів та інші види
шкідливого впливу в межах встановлених лімітів;

     21) нарахування  на  заробітну  плату  і авторські винагороди
творчих працівників,  що перераховуються до фондів творчих  спілок
відповідно до законодавства;

     22) податки (за винятком податків,  передбачених  пунктом  10
Правил застосування Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств")  (  247/95-ВР  ),   відрахування   на   будівництво,
реконструкцію,  ремонт  і  утримання   автомобільних   доріг,   до
Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів  фінансування
галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт  і  заходів  щодо
освоєння нових технологій та виробництва  нових  видів  продукції,
які створюються за рахунок відрахувань від внесків  до  Державного
інноваційного фонду, Державного фонду сприяння конверсії, а  також
збори та інші обов'язкові платежі, передбачені  законами  України,
постановами Верховної Ради України, указами Президента України  та
декретами Кабінету Міністрів України;

     23) витрати на операції із скляною тарою;

     24) витрати   на  сплату  рентних  платежів  за  використання
земельних ресурсів;

     25) витрати  на  сплату  концесійних платежів за використання
природних копалин;

     26) витрати на оприлюднення річного звіту;

     27) витрати  орендаря  на  капітальний   ремонт   орендованих
будівель   (приміщень)   нежитлового   призначення.   Витрати   на
здійснення капітального ремонту орендованих  будівель  (приміщень)
нежитлового призначення включаються у собівартість НДДКР щомісячно
рівними частками протягом терміну дії договору оренди;

     28) орендна  плата за отримані в оперативну оренду приміщення
нежитлового  призначення  включається  у  собівартість   НДДКР   в
розмірі,  визначеному угодами сторін, а щодо комунальної власності
- не  вище  ніж  ставки  орендної  плати,  встановленої  місцевими
органами державної виконавчої влади;

     29) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, установ і
організацій пожежної та сторожової охорони.

     16. Витрати,   пов'язані  з  розробленням  НДДКР,  створенням
дослідного зразка і проведенням  виробничих  випробувань  під  час
планування,  обліку  і  калькулювання собівартості,  групуються за
статтями:

     витрати на оплату праці;

     відрахування на соціальні заходи;

     матеріали;

     паливо та енергія для науково-виробничих цілей;

     витрати на службові відрядження ;

     спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт;

     витрати  на  роботи,  які  виконують  сторонні  підприємства,
установи і організації;

     інші витрати;

     накладні витрати.

     17. До статті "Витрати на оплату праці" належать  витрати  на
виплату   основної   та  додаткової  заробітної  плати  керівникам
відділів,    лабораторій,    секторів    і     груп,     науковим,
інженерно-технічним    працівникам,   конструкторам,   технологам,
креслярам,  копіювальникам,  лаборантам,  робітникам,   студентам,
аспірантам та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим виконанням
конкретної теми,  обчисленої за  посадовими  окладами,  відрядними
розцінками,  тарифними  ставками  згідно  з діючими в організаціях
системами  оплати  праці,  включаючи  будь-які  види  грошових   і
матеріальних  доплат,  які належать до елемента "Витрати на оплату
праці".

     18. До статті "Відрахування на соціальні заходи" належать:

     відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування,
включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування;

     відрахування  на  державне (обов'язкове) пенсійне страхування
(до Пенсійного фонду);

     відрахування на додаткове пенсійне страхування;

     відрахування до  Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків  Чорнобильської   катастрофи  та   соціального   захисту
населення;

     відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення.

     19. До  статті  "Матеріали"  належать  витрати  на  сировину,
основні та допоміжні  матеріали,  інструменти,  пристрої  та  інші
засоби  і  предмети  праці,  які придбані у сторонніх підприємств,
установ і організацій та витрачені на проведення НДДКР  за  прямим
призначенням  згідно  з  нормами їх витрачання,  а також витрачені
придбані  комплектуючі  вироби  і  напівфабрикати,  що  підлягають
монтажу   або   виготовленню   та   додатковій   обробці  в  даній
організації,  чи дослідні зразки, що виготовляються виробниками за
документацією наукової організації.

     20. До  статті  "Паливо  та  енергія  для  науково-виробничих
цілей" належать витрати  на  придбання  у  сторонніх  підприємств,
установ   і  організацій  будь-якого  палива,  що  витрачається  з
технологічною метою на проведення НДДКР.

     Стаття формується   у  разі  виконання  енергоємних  наукових
досліджень за методом прямого включення витрат і  досягає  значної
питомої ваги у собівартості НДДКР.

     Витрати на власне  виробництво  електричної  та  інших  видів
енергії, а також на трансформацію та передачу придбаної енергії до
місця її споживання включаються до відповідних статей витрат.

     21. До статті  "Службові  відрядження"  належать  витрати  на
відрядження  штатних  працівників,  працівників  організацій,  які
працюють за договорами цивільно-правового  характеру,  аспірантів,
зайнятих розробленням НДДКР,  відрядження, пов'язані з проведенням
випробувань машин та приладів,  а також витрати на відрядження  на
наукові   з'їзди,  конференції,  наради,  пов'язані  з  виконанням
конкретних НДДКР.

     22. До     статті     "Спецустаткування     для      наукових
(експериментальних)  робіт"  належать  витрати  на виготовлення та
придбання спецустаткування,  верстатів,  пристроїв,  інструментів,
приладів,  стендів,  апаратів,  механізмів, іншого спецобладнання,
необхідного  для  проведення  НДДКР,  включаючи  витрати   на   їх
проектування,    виготовлення,    транспортування,    монтаж    та
встановлення.

     Після завершення виконання НДДКР спецустаткування передається
замовнику , якщо інше не передбачене умовами договору.

     Витрати на проведення НДДКР після їх завершення чи припинення
не зменшуються на ціну залишеного замовником обладнання, дослідних
зразків,  макетів  та  інших  виробів.

     23. До статті "Витрати  на  роботи,  які  виконують  сторонні
підприємства,   установи   і   організації"  належать  витрати  на
проведення НДДКР, що не можуть бути виконані штатними працівниками
або  наявним обладнанням організації,  а виконуються на договірній
основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно
від форм власності та позаштатними працівниками.

     24. До статті "Інші витрати" належать витрати, які не знайшли
відображення  у  зазначених статтях витрат і можуть бути віднесені
безпосередньо на собівартість НДДКР за прямими ознаками.

     До цієї  статті  належать  витрати  на  повне  відновлення та
капітальний  ремонт  основних  фондів  у  вигляді   амортизаційних
відрахувань   від   вартості   основних   виробничих   фондів   на
реконструкцію,  модернізацію  та  капітальний  ремонт  фондів,  що
належать  організації;  основних  фондів,  що надаються безоплатно
підприємствам   громадського   харчування    для    обслуговування
працівників, які перебувають з організацією у трудових відносинах;
основних фондів,  що перебувають  в  користуванні  організації  на
умовах  оренди  (лізингу),  обчислених  за  їх балансовою вартістю
відповідно до встановлених норм,  включаючи прискорену амортизацію
їх  активної частини,  а також орендної плати за отримані в оренду
основні фонди.

     25. До   статті   "Накладні   витрати"   належать    витрати,
номеклатуру яких наведено у додатку N 1.

                  Планування собівартості НДДКР

     26. Планування  собівартості  НДДКР  здійснюється   під   час
розроблення перспективних,  річних і квартальних планів.

     Об'єктом планування, обліку, калькулювання є НДДКР  в  цілому
або  їх  окремі  теми  (етапи).  Проведення  НДДКР  затверджується
відповідним тематичним планом  організації,  за  яким  складається
науковий звіт та здійснюється державна реєстрація.

     Метою планування собівартості НДДКР є економічно обгрунтоване
визначення  витрат  на  їх  виконання.  Воно  здійснюється  шляхом
розроблення  калькуляцій  кошторисної  вартості  за  кожною  темою
(етапом), на підставі нормативних і розрахункових даних. Одночасно
проводиться аналіз збалансованості обсягів разрахованих  витрат  з
наявними  виробничими ресурсами і спроможності їх використання для
проведення НДДКР.

     27. Показники   плану   собівартості   НДДКР   доводяться  до
підрозділів організації, які беруть участь у їх проведенні.

     28. Планування  витрат  на  проведення   НДДКР   здійснюється
організацією  самостійно  на  основі розрахунків,  результати яких
відображаються в калькуляції  кошторисної  вартості  в  цілому  за
темою,  в  тому  числі вартості робіт,  які підлягають виконанню у
поточному році, за формою згідно з додатком N 2.

     29. З  метою  визначення  суми  витрат   за   калькуляційними
статтями   в   цілому   за  тематичним  планом  на  рік  (квартал)
розробляється "Зведена калькуляція кошторисної вартості на  НДДКР"
(додаток N 3).

     30. Залежно   від  способу  включення  у  собівартість  НДДКР
витрати поділяються на  прямі  та  непрямі  і  входять  до  складу
калькуляції кошторисної вартості.

     Прямі витрати,  пов'язані з проведенням НДДКР,  безпосередньо
включаються  до  відповідних  статей  витрат  за  прямими ознаками
("Витрати на оплату праці", "Матеріали" тощо).

     Непрямі витрати,  а  саме:  витрати,  пов'язані з управлінням
організацією  та  забезпеченням  її   функціонування,   допоміжних
дослідних  виробництв,  що не перебувають на самостійному балансі,
та інші включаються до  комплексних  статей  витрат  за  непрямими
ознаками ("Накладні витрати" тощо).

     31. Витрати   на   оплату   праці  основних  виконавців  теми
визначаються залежно від  кількості  виконавців,  їх  основної  та
додаткової заробітної плати і термінів проведення НДДКР відповідно
до діючої в організації системи оплати праці  за  виконану  роботу
(відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками,
посадовими окладами.

     32. Відрахування  на  соціальні   заходи:   відрахування   на
державне (обов'язкове) соціальне страхування, обов'язкове пенсійне
страхування,  до Фонду  для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації
наслідків   Чорнобильської   катастрофи   та  соціального  захисту
населення,  до Фонду сприяння зайнятості населення здійснюються за
встановленими законодавством нормами.

     33. Витрати  на  матеріали,  комплектуючі,  напівфабрикати та
спецустаткування,  необхідні  для  проведення  НДДКР,   плануються
виходячи  з  існуючих  норм використання та цін,  діючих на момент
складання калькуляції кошторисної вартості НДДКР.

     34. Витрати на паливо та енергію для науково-виробничих цілей
визначаються  за  діючими  тарифами  по  НДДКР  залежно  від  норм
використання на період планування.

     35. Витрати на службові відрядження  складаються  з  вартості
проїзду,  найму  приміщення в місці відрядження,  добових та інших
витрат,   які   відшкодовуються   виконавцям   НДДКР   згідно   із
законодавством.

     36. Витрати  на роботи,  які плануються виконувати сторонніми
підприємствами,  установами  і   організаціями,   визначаються   у
субпідрядних   договорах   на   підставі   погоджених  з  головною
організацією-виконавцем   календарних   планів    і    калькуляцій
кошторисної вартості складових етапів НДДКР.

     Під час планування інших витрат у  разі  потреби  провадяться
додаткові розрахунки на окремі види витрат.

     37. Накладні  витрати  включаються до калькуляції кошторисної
вартості НДДКР пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних
виконавців.

     Обсяги  накладних  витрат  на  рік  (квартал)  визначаються в
цілому  по організації в кошторисі накладних витрат. Підставою для
складання    кошторису    накладних    витрат    організації  є її
організаційна  структура,  штатний розпис, норми використання всіх
видів  енергії  для  господарських  потреб,  потреба  в допоміжних
матеріалах для утримання і ремонту будинків, споруд тощо.

     Планові    розрахунки    витрат,    уточнені    за періодами,
застосовуються  для  контролю  за проведенням НДДКР, використанням
матеріальних  і  трудових  ресурсів, для оцінки результатів роботи
організації в цілому та її структурних підрозділів.

     Під час планування, обліку і калькулювання собівартості НДДКР
повинна  забезпечуватися  порівняльність планових та звітних даних
щодо складу і класифікації витрат.

                           Облік витрат

     38. Облік  витрат  на  проведення НДДКР здійснюється згідно з
Положенням  про  організацію  бухгалтерського обліку і звітності в
Україні,  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України  від
3 квітня    1993  р.  N 250 ( 250-93-п )  на  підставі  документів
первинного обліку. Метою  обліку  витрат  на  проведення  НДДКР  є
своєчасне, повне і достовірне  визначення  фактичних  витрат    за
місцем їх здійснення (відділ,  лабораторія), контроль за термінами
виконання етапів робіт    та    джерелами    фінансування.    Дані
цього  обліку   використовуються   для    оцінки    та     аналізу
виконання планових показників та аналітичних розрахунків.

     39. Витрати на проведення НДДКР включаються у їх собівартість
за  той  звітний період, у якому вони здійснені незалежно від часу
їх  оплати,  якщо  інше  не передбачене Положенням про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

     Витрати  в  іноземній  валюті,  що включаються у собівартість
НДДКР,  відображаються в бухгалтерському обліку у валюті України в
сумах,   які   визначаються   за   офіційним  курсом, установленим
Національним банком   на час здійснення операцій.

     40. Облік  фактичних  витрат ведеться по кожній НДДКР окремо.
На  документах  первинного  обліку  обов'язково  зазначається  код
(шифр)  НДДКР,  за  допомогою  якого ведеться облік витрат у межах
статей калькуляції.

     З  метою  достовірності відображення в бухгалтерському обліку
витрат,   що   включаються   у   собівартість   НДДКР, організація
забезпечує  контроль  за  складанням первинних документів згідно з
встановленим порядком.

     В  аналітичному обліку витрати, що включаються у собівартість
НДДКР,   групуються   в   межах   визначеної   номенклатури статей
калькуляції.

     Аналітичний  облік  здійснюється  на картках обліку фактичних
витрат,  складених  за  відповідною формою (додаток N 4) по кожній
НДДКР.

     Для  проведення  аналізу  використання  коштів  в організації
складається  звіт  про  виконання  кошторису  витрат на проведення
НДДКР  (додаток N 5)  та  зведена   відомість витрат на проведення
НДДКР     (додаток N 6).

     Прямі  витрати  відповідно  до  документів  первинного обліку
включаються   у   собівартість   НДДКР   безпосередньо  за прямими
ознаками.

     Накладні    витрати    щомісяця    розподіляються пропорційно
заробітній платі персоналу, зайнятого проведенням НДДКР.

     Фактичні  витрати  на  здійснення  заходів щодо охорони праці
(техніки  безпеки,  виробничої санітарії, вентиляції тощо), які не
належать до капітальних робіт, включаються у накладні витрати.

     Облік   накладних   витрат   повинен забезпечити узагальнення
витрат  відповідно  до  статей і визначення фактичного розміру цих
витрат у цілому по організації незалежно від джерел фінансування.

     41. Облік  праці   та  заробітної  плати ведеться залежно від
системи    організації    оплати    праці,    рівня    механізації
обліково-обчислювальних робіт та інших умов.

     Заробітна плата за проведення відповідних НДДКР  обчислюється
виходячи  з оформлених належним чином нарядів, табелів, відомостей
обліку  відпрацьованого  часу  або обсягу виконаних робіт та інших
документів за встановленою формою.

     42. Облік   матеріалів   (сировина,  покупні  напівфабрикати,
основні  та  допоміжні  матеріали,  паливо,  комплектуючі  вироби,
запасні  частини тощо) ведеться за цінами придбання без податку на
добавлену    вартість    (за    винятком,    коли   це передбачено
законодавством).

     Облік   використання   організацією   дорогоцінних металів та
дорогоцінного   каміння   ведеться   відповідно   до встановленого
порядку.

     За   основу   бухгалтерського   обліку приймається кількісний
(кількісно-сортовий)  і  грошовий  облік використання матеріалів у
структурних  підрозділах і на складах. Документи первинного обліку
на  використання  матеріалів оформляються тими посадовими особами,
на яких покладена відповідальність за їх правильне використання.

     Матеріали,  необхідні  для проведення НДДКР, відпускаються за
вагою,  об'ємом,  площею  чи  кількістю  відповідно до діючих норм
використання та за наявності належно оформлених документів.

     Витрати  матеріалів  - це їх споживання безпосередньо під час
проведення  НДДКР.  Вартість  витрачених  матеріалів списується за
фактичними  витратами  відповідно  до  документів  чи  звітів,  що
підтверджують ці витрати.

     43. Вартість   робіт  та  послуг,  що  виконуються, надаються
дослідними   (експериментальними)   виробництвами,   які  не мають
самостійного  балансу,  визначається  виходячи  з  фактичної  суми
витрат.   Щомісяця   зазначені   суми   відносяться на витрати для
проведення відповідної НДДКР.

     44. Видатки  на  поточний ремонт будівель, споруд, обладнання
та  інвентаря,  що  здійснюється  у  звітному  році, включаються у
витрати  звітного  року  в  міру  їх виконання. Вартість поточного
обслуговування  обладнання та інших основних засобів включається у
витрати   на   утримання   та   поточний  ремонт будівель, споруд,
обладнання та інвентаря.