Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 №1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розроб

                                                          

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 25 серпня 2004 р. N 1084
                               Київ

                     Про затвердження Порядку
         формування і виконання замовлення на проведення
         фундаментальних наукових досліджень, прикладних
        наукових досліджень та виконання науково-технічних
             (експериментальних) розробок за рахунок
                    коштів державного бюджету

            { Назва Постанови в редакції Постанови КМ
              N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  458 (  458-2008-п ) від 14.05.2008
           N  713 (  713-2008-п ) від 20.08.2008
           N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011
           N  538 (  538-2013-п ) від 07.08.2013 }
 

     З метою   забезпечення   ефективного   використання    коштів
державного  бюджету  на проведення наукових досліджень і розробок,
проектних та  конструкторських  робіт  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     Затвердити  Порядок  формування  і  виконання  замовлення  на
проведення   фундаментальних   наукових   досліджень,   прикладних
наукових     досліджень     та     виконання     науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету,
що додається.

{   Постановляюча   частина   в   редакції  Постанови  КМ  N  1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 25 серпня 2004 р. N 1084

                             ПОРЯДОК
                формування і виконання замовлення
        на проведення фундаментальних наукових досліджень,
           прикладних наукових досліджень та виконання
              науково-технічних (експериментальних)
                    розробок за рахунок коштів
                        державного бюджету

{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }

    { У тексті Порядку слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках
      замінено  словом  "МОН"  згідно  з  Постановою КМ  N 538
      ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
 

     1. Цей   Порядок   визначає   механізм  формування  головними
розпорядниками  бюджетних  коштів  (далі  -  замовники)   тематики
фундаментальних    наукових    досліджень,   прикладних   наукових
досліджень  та  науково-технічних  (експериментальних)   розробок,
окремих  їх етапів у межах визначеного замовникам для цього обсягу
видатків державного бюджету та їх проведення на засадах державного
замовлення (далі - замовлення).

{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }

     2. Замовлення виконується в рамках:

     фундаментальних    і    прикладних    наукових    досліджень,
науково-технічних  (експериментальних)  розробок  у межах видатків
державного    бюджету,   передбачених   на   цю   мету   державним
науково-дослідним  і науково-технічним установам, вищим навчальним
закладам  III-IV  рівня  акредитації;  {  Абзац другий пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п )
від 31.10.2011 }

     проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;

     державних    цільових   наукових   і   науково-технічних   та
інноваційних програм і наукових частин державних цільових програм;
{  Абзац  четвертий  пункту  2  в  редакції  Постанови  КМ  N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     програм   і   проектів   у   сфері   міжнародного  наукового,
науково-технічного   та  інноваційного  співробітництва;  {  Абзац
п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }

     програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази
державних науково-дослідних  і  науково-технічних  установ,  вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації;

     інших       наукових       досліджень,      науково-технічних
(експериментальних)  розробок  відповідно  до  потреб економіки та
розвитку   суспільства.  {  Абзац  сьомий  пункту  2  із  змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1152  ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }

     3. Замовник формує замовлення за програмно-цільовим принципом
з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
інноваційної   діяльності   або  наукового  забезпечення  розвитку
відповідної  сфери  суспільного виробництва, пріоритетних напрямів
діяльності замовника.

{  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }

     4.    Замовник    на   підставі   результатів   наукової   та
науково-технічної   експертизи  заявок  на  виконання  замовлення,
аналізу  перспектив  розвитку  світової  та  вітчизняної  науки  і
техніки  у  відповідних  галузях,  прогнозів кон'юнктури світового
ринку  наукоємної продукції та суспільної потреби у нових наукових
знаннях,   сучасних  технологіях  і  товарній  продукції  визначає
тематику  замовлення. { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови
КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     Завдання у замовленні визначаються виходячи з реальних потреб
економіки та розвитку суспільства  і  спрямовуються  на  одержання
конкретних результатів, що забезпечують:

     розв'язання найважливіших     природничих,     технічних    і
гуманітарних проблем;

     створення принципово   нових    готових    до    впровадження
технологій,  засобів  виробництва,  матеріалів,  іншої  наукоємної
продукції;

     прискорення технологічного   оновлення   реального    сектору
економіки;

     сприяння збільшенню  обсягів  виробництва і розширенню ринків
збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних  товарів
і послуг.

     5. Формування  замовлення  здійснюється  з  додержанням таких
принципів:

     узгодження послідовності  етапів   виконання   замовлення   з
одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко
визначених  завдань,  створення  кінцевої  наукоємної   продукції,
конкурентоспроможної за якістю і ціновими показниками та доступної
для споживачів;

     неперервність етапів    виконання    замовлення    з    метою
забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;

     спрямування результатів  виконання  замовлення  на скорочення
строку  освоєння  конкурентоспроможних  технологій  і  здешевлення
процесу виробництва імпортозамінної продукції;

     забезпечення високої    наукоємності    та   високого   рівня
корисності  для  держави  і   суспільства   кінцевих   результатів
замовлення,  а також за погодженням із замовником швидке доведення
одержаних  нових  наукових   знань   і   розробок   до   суб'єктів
господарювання,  що  здійснюватимуть  їх  практичне застосування у
відповідних сферах суспільного виробництва;

     гарантування замовником додержання особистих немайнових  прав
авторів  та  майнових  прав  власників науково-технічних розробок,
зокрема об'єктів права інтелектуальної власності.

     6.  Замовники:  { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     щороку видають накази про формування  тематики  замовлення  з
визначенням   строків   і  порядку  подання  заявок  на  виконання
замовлення в межах передбачених їм на цю мету видатків  державного
бюджету, про що інформують потенційних виконавців;

     забезпечують проведення    наукової    та   науково-технічної
експертизи  заявок  на  виконання   замовлення   за   відповідними
цільовими  проектами  (далі  -  заявка),  що  подаються замовникам
потенційними виконавцями замовлення  за  встановленою  замовниками
формою;

     за результатами  наукової  та науково-технічної експертизи на
конкурсних засадах визначають тематику  та  виконавця  замовлення,
або  шляхом  проведення  тендерної  процедури  відбирають  з числа
учасників  торгів  (тендерів)  виконавців  попередньо   визначеної
замовником тематики замовлення.

     Тематичні  плани  замовлення на виконання прикладних наукових
досліджень і науково-технічних розробок  надсилаються  замовниками
Держінформнауки  в  установленому  МОН  порядку  для  розгляду  та
подання  для  погодження до МОН. { Пункт 6 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     Проведення експертизи  тематики   замовлення   на   виконання
фундаментальних  наукових досліджень здійснюється Експертною радою
з   питань   оцінювання   тем   фундаментальних   досліджень   при
Національній  академії  наук.  {  Пункт  6 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     При цьому основними критеріями визначення тематики замовлення
є:

     узгодженість її з реальними потребами економіки  та  розвитку
суспільства;

     спрямованість замовлення  на одержання нових результатів,  що
відповідають світовому рівню  або  перевищують  його,  готових  до
впровадження  у відповідних сферах суспільного виробництва з метою
забезпечення  випуску  конкурентоспроможної  продукції,  зростання
наукоємності  цієї  продукції  та реальної економічної віддачі від
вкладених у наукову та науково-технічну  сферу  бюджетних  коштів,
трудових і матеріальних ресурсів;

     взаємозв'язок результатів  виконання  замовлення  з потребами
відповідних  галузей  економіки,  а   також   потреб   вітчизняних
підприємств   у   рамках   програм   їх   оновлення,   виробництва
конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції  із  суспільними
потребами.

     Виконавцями замовлення    можуть    бути    науково-дослідні,
науково-технічні, проектні   і   конструкторські    установи    та
організації будь-якої форми власності (далі - виконавці).

     Порядок конкурсного  відбору виконавців,  яким виділятимуться
кошти на виконання  замовлення,  а  також  порядок  визначення  їх
обсягів   і   механізм   контролю  за  використанням  визначається
замовником  відповідно  до  законодавства.  За  інших  рівних умов
перевага   надається  виконавцям,  які  інвестують  більший  обсяг
власних  або  залучених  коштів.  {  Абзац  пункту  6  із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  458  (  458-2008-п  ) від
14.05.2008 }

     7. Тематика  замовлення  та  його  виконавці   затверджуються
замовником, після чого складається перелік завдань, виконання яких
продовжується відповідно до строків,  визначених у попередні роки,
та нових завдань,  фінансування яких можливе за рахунок коштів, що
вивільнилися після  виконання  замовлення  попередніх  років,  або
додатково передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

     8.   Замовлення   виконується   за   договором  (угодою),  що
укладається між замовником та виконавцем.  Замовлення на виконання
наукових досліджень і науково-технічних  розробок  установами,  що
належать  до  сфери  управління  головного  розпорядника бюджетних
коштів,  здійснюється згідно із затвердженим замовником  порядком.
Невід'ємною  складовою  зазначеного договору (угоди),  порядку,  є
завдання (технічні завдання),  в яких детально визначаються вимоги
до результатів виконання замовлення,  а також до порядку перевірки
застосування  та  обліку  науково-технічних  розробок   суб'єктами
господарювання.  {  Абзац  перший пункту 8 в редакції Постанови КМ
N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     Договорами (угодами)   також   визначаються   обсяги,  строки
виконання  замовлення,  порядок   фінансування,   звітування   про
виконання, відповідальність сторін за взяті зобов'язання.

     9.  Фінансове  забезпечення виконання замовлення здійснюється
за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні
цілі.  {  Абзац  перший  пункту  9  в редакції Постанови КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     У разі  потреби  виконавці замовлення,  а також підприємства,
установи  та  організації,  інші   інвестори,   заінтересовані   в
проведенні    додаткових    наукових   досліджень,   проектних   і
конструкторських  робіт,  можуть  інвестувати   власні   кошти   у
виконання замовлення.

     Кошти, виділені на виконання замовлення з державного бюджету,
є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані виконавцями
замовлення на інші цілі.

     Механізм фінансування     кожного    завдання    визначається
замовником виходячи з умови максимально  ефективного  використання
виділених    коштів,    реального    складу   виконавців   та   їх
матеріально-технічних  можливостей,  змісту  і  строків  виконання
замовлення.

     10. Замовники щороку готують пропозиції до проекту Державного
бюджету на наступний рік стосовно обсягів фінансування  замовлення
(за  погодженням  з  Мінекономрозвитку)  та тематики, погодженої з
МОН, та подають їх Мінфіну.

{  Пункт  10  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     11. Замовники  надають  пріоритет  у фінансуванні замовлення,
спрямованого  на  розробку   новітніх   технологій   та   наукової
конкурентоспроможної    продукції,    що   забезпечить   зменшення
залежності від імпорту,  сприятиме ресурсо-  та  енергозбереженню,
підвищенню продуктивності праці.

     Замовник забезпечує    оптимальне    співвідношення   обсягів
фінансування   замовлення   на   відповідних   стадіях    наукових
досліджень,  проектних  і  конструкторських  робіт,  у  тому числі
фундаментальних     досліджень,     прикладних     розробок     та
експериментально-промислових випробувань результатів замовлення, з
послідовним збільшенням обсягів фінансування від менш витратних до
більш витратних проектів.

     12. Стан виконання замовлення контролюється замовником шляхом
проведення планових та позапланових перевірок, а також організації
супроводження  виконання відповідного цільового науково-технічного
проекту представниками замовника.

     Результати перевірок,  відповідні   висновки   і   пропозиції
використовуються  замовником  для уточнення та коригування обсягів
фінансування  на  окремих  етапах  виконання  замовлення  з  метою
прискорення одержання кінцевих результатів, визначених замовником,
а також припинення роботи над  проектами,  що  виконуються  не  на
належному  рівні  або  втратили  актуальність  чи  не  можуть бути
виконані з об'єктивних причин.

     13. Замовник разом  з  виконавцем  несе  відповідальність  за
одержання  кінцевих результатів замовлення і вживає дієвих заходів
для забезпечення їх  практичного  застосування,  передбачаючи  для
цього  необхідні  кошти  з  бюджетних  і позабюджетних джерел, або
пропонує   їх   для   застосування    заінтересованим    суб'єктам
господарювання.

     Замовник забезпечує   широке   ознайомлення   суспільства   з
результатами виконання замовлення та можливість їх  диверсифікації
шляхом  придбання  і  продажу  ліцензій  на створені об'єкти права
інтелектуальної  власності,  нові  технології  та  види   товарної
продукції.

     Відповідно до    законодавства    одержана   науково-технічна
продукція з урахуванням висновків науково-технічної експертизи  та
результатів    оцінки    її    відповідності    сучасному    рівню
науково-технічних знань,  тенденціям науково-технічного  прогресу,
принципам  державної  науково-технічної  та інноваційної політики,
вимогам   екологічної   безпеки,   економічної   доцільності  може
передаватися    суб'єктам    господарювання   (користувачам   цієї
продукції)  для  практичного  застосування  з  додержанням прав та
економічних  інтересів  держави, виконавців замовлення і власників
майнових  та  особистих  немайнових  прав  на об'єкти технологій і
об'єкти   права  інтелектуальної  власності,  створені  в  процесі
виконання   замовлення  (зокрема  на  об'єкти  авторського  права,
промислової  власності, селекційні здобутки, технологічні знання).
{ Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     Порядок та    умови   передачі   і   використання   прав   на
науково-технічну продукцію визначаються договорами між замовником,
виконавцем та користувачем цієї продукції.

     14. Замовники в межах своєї компетенції під час формування та
виконання замовлення,  пов'язаного з виробництвом нової продукції,
реалізацією  державних  інноваційних  програм  та окремих цільових
науково-технічних проектів, освоєнням вітчизняними підприємствами,
установами   та   організаціями   нових   технологій   виробництва
відповідно  до потреб економіки та розвитку суспільства, створюють
умови  для  широкого  застосування  суб'єктами  господарювання  їх
результатів.

{  Пункт  14  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

     15.  Замовники подають щороку Держінформнауки в установленому
МОН  порядку відомості про основні результати виконання замовлення
(зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки
і  техніки),  заходи  щодо  забезпечення  практичного застосування
таких   результатів   та  про  підсумки  моніторингу  впровадження
наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом
трьох років з моменту створення такої продукції.

     Держінформнауки узагальнює   подані   замовниками  відомості,
проводить аналіз результативності виконання  замовлення  у  різних
сферах    суспільного   виробництва,   ефективності   застосування
суб'єктами  господарювання   науково-технічних   розробок,   подає
МОН   аналітичну  довідку  про  стан  розвитку  науки  і  техніки,
реалізацію  пріоритетних  напрямів  розвитку  науки  і  техніки та
результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
трансферу технологій для її подання до Кабінету Міністрів України.
{  Пункт  15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 713
(  713-2008-п  )  від  20.08.2008;  в редакції Постанови КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }