Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.04 №1307 «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного»

                                                          

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 5 жовтня 2004 р. N 1307
                               Київ

           Про порядок видачі свідоцтва про належність
                    палива до альтернативного

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  746 (  746-2005-п ) від 16.08.2005
           N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006
           N  841 (  841-2011-п ) від 03.08.2011 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1.   Установити,   що  свідоцтво  про  належність  палива  до
альтернативного      видається      Державним     агентством     з
енергоефективності  та  енергозбереження у такому порядку: { Абзац
перший  пункту  1 в редакції Постанови КМ N 746 ( 746-2005-п ) від
16.08.2005;  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1571
(  1571-2006-п  )  від  08.11.2006;  N  841  (  841-2011-п  )  від
03.08.2011 }

     заінтересована   особа   подає  Агентству  заяву  про  видачу
свідоцтва    та    експертний   висновок   про   наявність   ознак
альтернативного  виду  палива.  Порядок  проведення експертизи для
підтвердження  належності  палива  до альтернативного визначається
Міністерством;  {  Абзац  другий  пункту  1  із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

     Агентство розглядає заяву протягом 10 днів та приймає рішення
про  видачу свідоцтва або відмову в його видачі, про що повідомляє
заявника  у  письмовій  формі  з  обґрунтуванням  причин  відмови.
{  Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

     Свідоцтво видається строком на два роки за  формою  згідно  з
додатком.   У   разі   втрати   свідоцтва   Агентство   за  заявою
заінтересованої  особи  видає  його  дублікат.  {  Абзац четвертий
пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1571
( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

     2.  Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання  енергетичних ресурсів затвердити у тримісячний строк
порядок  проведення експертизи для підтвердження належності палива
до  альтернативного,  забезпечити  ведення  реєстру альтернативних
видів палива.

{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1571
( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 37
 

                                         Додаток
                         до постанови Кабінету Міністрів України
                               від 5 жовтня 2004 р. N 1307
                                  (у редакції постанови
                                Кабінету Міністрів України
                               від 3 серпня 2011 р. N 841)
                                      ( 841-2011-п )
 

                      Державний Герб України
             ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
                   ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
     Серія _____                                            N ____

                            СВІДОЦТВО
             про належність палива до альтернативного
 

     Видане ______________________________________________________
                   (найменування (прізвище) та адреса особи)

про те, що паливо ________________________________________________
                         (назва палива, тип, вид, марка тощо)

ідентифіковане як альтернативне.

     Свідоцтво дійсне до ___ _____________ 20__ року.

 Голова
 Держенергоефективності  _____________   ________________________
                            (підпис)      (ініціали та прізвище)

     М.П.

___ _____________ 20__ р.

{  Додаток  в  редакції  Постанов  КМ  N  746  (  746-2005-п ) від
16.08.2005,   N  1571  (  1571-2006-п  )  від  08.11.2006,  N  841
( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }