Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 587 «Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2010 р. N 587

Київ

Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

               

Інд. 42

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 587 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

1. В абзаці дванадцятому розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" слово "теплової" виключити.

2. У розділі "Завдання і заходи":

абзац другий викласти у такій редакції:

"удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері енергоефективності:";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"розроблення стандартів у сфері енергоефективності;";

після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"адаптація законодавства України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС;".

У зв'язку із цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:";

після абзацу дев'ятого доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

"реалізація проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та задоволення потреб у гарячому водопостачанні;

будівництво та реконструкція електричних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;".

У зв'язку із цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

після абзацу чотирнадцятого доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

"розроблення проектно-технічної документації для реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії;

здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;".

У зв'язку із цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

доповнити розділ абзацами такого змісту:

"Санація будівлі бюджетної установи - це комплекс технічних заходів, спрямованих на її відновлення, що здійснюються з метою приведення теплотехнічних характеристик будівлі до сучасних вимог, норм і стандартів, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування у будівлі працівників.

До санаційних робіт належать:

проведення термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим облаштуванням її сонячними колекторами;

модернізація у будівлі теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж, переведення будівлі на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей до будівлі.".

3. Абзац тринадцятий розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" після слів "природного газу та нафтопродуктів," доповнити словами "вугілля і торфу,".

4. У розділі "Обсяги та джерела фінансування":

абзац перший викласти у такій редакції:

"Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 285,32 млрд. гривень, у тому числі 30,1 млрд. гривень - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. гривень - за рахунок місцевих бюджетів, 240,22 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.";

доповнити розділ абзацом третім такого змісту:

"Кошти, передбачені для проведення санації будівель бюджетних "установ у 2010 - 2011 роках, використовуються центральними органами виконавчої влади для розроблення проектно-кошторисної документації та реалізації проектів.".

5. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти у такій редакції:

"7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування  Обсяг фінансування млрд. гривень  У тому числі за роками 
2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Державний бюджет  30,1  0,91  5,38  5,47  5,82  6,14  6,38 
Місцеві бюджети  15  1,8  2,3  2,65  2,95  3,3 
Інші джерела  240,22  12,27  30,05  34,15  39,49  58,75  65,52 
Усього  285,32  14,98  37,42  41,92  47,96  67,84  75,2 

 

".

6. Додатки 2 і 3 до Програми викласти у такій редакції:

"Додаток 2
до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Відповідальний за виконання  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)  Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень  У тому числі за роками, млн. гривень   
усього  за роками   
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2010  2011  2012  2013  2014  2015   
1. Удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері енергоефективності  кількість розроблених технічних завдань до стандартів  150  25    50    75    1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності  НАЕР  державний бюджет  6,4 1,1   2,1   3,2    
кількість розроблених стандартів  155  25    50    75  2) розроблення стандартів у сфері енергоефективності  - " -  - " -  17,6 0,4 2,9   5,6   8,7  
кількість розроблених нормативно-
правових актів 
          3) адаптація законодавства України у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС  - " -  - " -  0,3 0,3            
Разом за завданням 1                      державний бюджет  24,3 1,8 2,9 2,1 5,6 3,2 8,7  
2. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з відновлюваних джерел енергії  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*                1) здійснення заходів, передбачених Концепцією формування енергетичного балансу, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1058 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3343)  Держкомстат  державний бюджет  2 2            
17,8    1,1  2,2  4,5  8,9  17,8  2) впровадження когенераційних технологій у комунальній енергетиці, в тому числі у:  НАЕР  державний бюджет  6546,1    1156,6  1200,6  1344,8  1388,9  1455,2   
0,76    0,05  0,09  0,19  0,38  0,76  Автономній Республіці Крим  - " -  - " -  282,9    50,1  51,9  58,1  60  62,8   
0,64    0,03  0,08  0,16  0,32  0,64  Вінницькій області  - " -  - " -  235,7    41,6  43,2  48,4  50,1  52,4   
0,4    0,02  0,05  0,1  0,2  0,4  Волинській області  - " -  - " -  151,2    26,8  27,8  31  32  33,6   
1,3    0,08  0,16  0,33  0,65  1,3  Дніпропетровській області  - " -  - " -  467,8    82,4  85,6  96,2  99,4  104,2   
1,74    0,11  0,22  0,43  0,87  1,74  Донецькій області  - " -  - " -  620,8    109,2  113,5  127,6  132,2  138,3   
0,5    0,03  0,06  0,12  0,25  0,5  Житомирській області  - " -  - " -  185,9    32,9  34,1  38,2  39,4  41,3   
0,48    0,03  0,06  0,12  0,24  0,48  Закарпатській області  НАЕР  державний бюджет  178,9    31,7  32,9  36,7  37,9  39,7   
0,7    0,04  0,09  0,18  0,35  0,7  Запорізькій області  - " -  - " -  257,2    45,4  47,2  52,9  54,5  57,2   
0,53    0,03  0,07  0,13  0,27  0,53  Івано-Франківській області  - " -  - " -  197,7    35  36,3  40,6  41,9  43,9   
0,67    0,04  0,08  0,17  0,33  0,67  Київській області  - " -  - " -  244,8    43,3  44,9  50,3  51,9  54,4   
0,4    0,02  0,05  0,1  0,2  0,4  Кіровоградській області  - " -  - " -  149,9    26,6  27,6  30,8  31,7  33,2   
0,9    0,05  0,11  0,22  0,45  0,9  Луганській області  - " -  - " -  326,6    57,6  59,8  67,1  69,4  72,7   
0,98    0,06  0,12  0,25  0,49  0,98  Львівській області  - " -  - " -  356,7    62,9  65,4  73,3  75,7  79,4   
0,46    0,03  0,06  0,12  0,23  0,46  Миколаївській області  - " -  - " -  172,7    30,6  31,7  35,5  36,6  38,3   
0,92    0,06  0,12  0,24  0,46  0,92  Одеській області  - " -  - " -  334,7    59  61,3  68,8  71,1  74,5   
0,58    0,04  0,07  0,15  0,29  0,58  Полтавській області  - " -  - " -  215,6    38,1  39,5  44,3  45,8  47,9   
0,44    0,03  0,06  0,11  0,22  0,44  Рівненській області  - " -  - " -  166,5    29,5  30,6  34,2  35,3  36,9   
0,46    0,03  0,06  0,11  0,23  0,46  Сумській області  - " -  - " -  170,9    30,2  31,4  35,1  36,3  37,9   
0,42    0,03  0,05  0,11  0,21  0,42  Тернопільській області  - " -  - " -  158,7    28,1  29,1  32,6  33,7  35,2   
1,07    0,07  0,13  0,27  0,54  1,07  Харківській області  - " -  - " -  387,9    68,4  71  79,7  82,4  86,4   
0,42    0,03  0,05  0,11  0,21  0,42  Херсонській області  - " -  - " -  159,3    28,2  29,3  32,7  33,7  35,4   
0,53    0,03  0,06  0,14  0,27  0,53  Хмельницькій області  - " -  - " -  192,5    34,1  35,4  39,5  40,8  42,7   
0,5    0,03  0,06  0,13  0,25  0,5  Черкаській області  - " -  - " -  187,2    33,1  34,4  38,4  39,7  41,6   
0,35    0,02  0,04  0,09  0,17  0,35  Чернівецькій області  - " -  - " -  133,2    23,6  24,5  27,4  28,2  29,5   
0,43    0,03  0,05  0,11  0,22  0,43  Чернігівській області  - " -  - " -  162,6    28,8  29,9  33,4  34,4  36,1   
1,07    0,07  0,13  0,27  0,53  1,07  м. Києві  - " -  - " -  385,3    67,9  70,5  79,2  81,9  85,8   
0,15    0,01  0,02  0,04  0,07  0,15  м. Севастополі  - " -  - " -  62,9    11,5  11,8  12,8  12,9  13,9   
                  місцевий бюджет  4312  517,4  574,9  661,2  761,8  848  948,7   
                  інші джерела  47241,9  1818  2703,3  4915  9086,3  13579,4  15139,9   
              Разом      58100  2335,4  4434,8  6776,8  11192,9  15816,3  17543,8   
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  5,8  0,02  0,16  0,53  1,49  3,3  5,8  3) впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах:  НАЕР  державний бюджет  5741,1  210,5  1134,4  1268,5  1002,7  1036,8  1088,2   
0,25    0,01  0,02  0,06  0,14  0,25  Автономної Республіки Крим  - " -  - " -  241,5  8,8  47,2  52,3  42,7  44,1  46,4   
0,21    0,01  0,02  0,05  0,12  0,21  Вінницької області  - " -  - " -  207  7,7  41  45,9  36  37,3  39,1   
0,13    0,01  0,02  0,03  0,07  0,13  Волинської області  НАЕР  державний бюджет  136,5  5,2  28,3  32,8  22,5  23,2  24,4   
0,42    0,01  0,04  0,1  0,24  0,42  Дніпропетровської області  - " -  - " -  401,3  14,4  75,8  82  73,4  75,9  79,7   
0,57  0,01  0,02  0,05  0,15  0,32  0,57  Донецької області  - " -  - " -  528,9  18,9  98,7  105,7  98  101,3  106,3   
0,16    0,01  0,01  0,04  0,09  0,16  Житомирської області  - " -  - " -  165,8  6,1  33,6  38,3  28,1  29,1  30,5   
0,16    0,01  0,01  0,04  0,09  0,16  Закарпатської області  - " -  - " -  159,7  5,9  32,5  37,2  26,9  27,9  29,3   
0,23    0,01  0,02  0,06  0,13  0,23  Запорізької області  - " -  - " -  225,3  8,2  44,3  49,3  39,6  40,9  43   
0,17      0,02  0,04  0,1  0,17  Івано-Франківської області  - " -  - " -  175,4  6,5  35,4  40,2  30  31  32,5   
0,22      0,02  0,06  0,12  0,22  Київської області  - " -  - " -  214,5  7,8  42,4  47,3  37,5  38,8  40,7   
0,13      0,01  0,03  0,07  0,13  Кіровоградської області  - " -  - " -  135,4  5,6  28,1  32,5  22,2  22,9  24,1   
0,29    0,01  0,03  0,08  0,17  0,29  Луганської області  - " -  - " -  283,2  10,2  54,7  60,2  50,7  52,4  55,1   
0,32    0,01  0,03  0,08  0,18  0,32  Львівської області  - " -  - " -  308  11,1  59,1  64,7  55,5  57,4  60,2   
0,15      0,01  0,04  0,09  0,15  Миколаївської області  - " -  - " -  154,6  5,7  31,6  36,2  26  26,9  28,2   
0,3      0,03  0,08  0,17  0,3  Одеської області  - " -  - " -  290,2  10,5  55,9  61,4  52,1  53,8  56,5   
0,19    0,01  0,02  0,05  0,11  0,19  Полтавської області  - " -  - " -  190,2  38,1  42,8  32,8  34  35,6   
0,14      0,01  0,04  0,08  0,14  Рівненської області  - " -  - " -  149,7  5,6  30,7  35,3  25  25,9  27,2   
0,15      0,01  0,04  0,08  0,15  Сумської області  - " -  - " -  152,9  5,7  31,3  35,9  25,7  26,5  27,8   
0,14      0,01  0,04  0,08  0,14  Тернопільської області  - " -  - " -  142,8  5,3  29,5  34,1  23,7  24,5  25,8   
0,35    0,01  0,04  0,09  0,2  0,35  Харківської області  - " -  - " -  334,3  12  63,8  69,6  60,5  62,6  65,7   
0,14      0,01  0,04  0,08  0,14  Херсонської області  - " -  - " -  143,5  5,3  29,6  34,1  23,9  24,7  25,9   
0,17      0,02  0,04  0,1  0,17  Хмельницької області  - " -  - " -  171,1  6,3  34,7  39,2  29,1  30,1  31,6   
0,16      0,01  0,04  0,09  0,16  Черкаської області  - " -  - " -  166,8  6,2  33,8  38,5  28,3  29,3  30,7   
0,11      0,01  0,03  0,06  0,11  Чернівецької області  - " -  - " -  121,2  4,6  25,6  30  19,6  20,2  21,2   
0,14      0,01  0,04  0,08  0,14  Чернігівської області  - " -  - " -  146,1  5,4  30,1  34,6  24,4  25,2  26,4   
0,35  0,01  0,01  0,03  0,09  0,2  0,35  м. Києва  - " -  - " -  333  12  63,5  69,4  60,3  62,4  65,4   
0,05      0,01  0,01  0,03  0,05  м. Севастополя  - " -  - " -  62,2  2,5  15,1  19  8,2  8,5  8,9   
                  місцевий бюджет  3226,9  387,2  430,3  494,8  570,1  634,6  709,0   
                  інші джерела  40956,3  1655,5  2533,9  4375,9  7893,4  11585,2  12912,4   
              Разом      49924,3  2253,2  4098,6  6139,2  9466,2  13256,6  14710,5   
4,68  1,2  1,9  2,2  2,76  3,25  4,68  4) реалізація проектів з будівництва сонячних установок для: виробництва електроенергії в:  Мінпаливенерго  інші джерела  43145,7  5489,9  19350,8  13972,1  1382,9  1435,9  1514,1   
2,29  0,05  0,95  1,26  1,76  1,9  2,29  Автономній Республіці Крим в Сімферопольському (на території Родніковської, Перовської, Трудовської сільських рад) та Сакському (на території Охотніковської, Митяєвської, Сизовської сільських рад) районах загальною потужністю 680 МВт  - " -  - " -  26320  4620  3850  13860  1270  1320  1400   
1,89  0,03  0,2  0,91  1,22  1,56  1,89  Одеській області в Арцизькому (на території Павлівської та Донилівської сільських рад), Кілійському, Болградському та Ренійському районах загальною потужністю 420 МВт  Мінпаливенерго  інші джерела  16170  770  15400           
              задоволення потреби у гарячому водопостачанні:                     
0,5    0,03  0,06  0,12  0,25  0,5  будівництво сонячних установок в Автономній Республіці Крим для виробництва теплової енергії  - " -  - " -  655,7  99,9  100,8  112,1  112,9  115,9  114,1   
Разом за засіданням 2                        151172  10080,5  27884,2  26888,1  22042  30508,8  33768,4   
у тому числі                      державний бюджет  12289,2  212,5  2291  2469,1  2347,5  2425,7  2513,4   
місцевий бюджет  7538,9  904,6  1005,2  1156  1331,9  1482,6  1658,6   
інші джерела  131343,9  8963,4  24588  23263  18362,6  26600,5  29566,4   
3. Зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель, на яких проведена санація  6,94/7173  0,07/1249  0,43/1272  0,87/1253  1,74/1167  3,47/1103  6,94/1129  1) проведення санації будівель таких бюджетних установ, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації:    державний бюджет  13171,1  138  2359,4  2554,8  2742,7  2683  2693,2   
 
0,28/293  51  0,02/52  0,04/52  0,07/48  0,14/44  0,28/46  Мінагрополітики  Мінагрополітики    540,6  5,2  103,5  104,8  106  110,7  110,4   
0,56/ 573  0,01/102  0,03/101  0,07/100  0,14/93  0,28/86  0,56/91  МОН  МОН  - " -  1061,9  11,2  202,9  206  208,2  216,6  217   
0,07/74  13  13  0,01/13  0,02/12  0,04/11  0,07/12  Державної судової адміністрації  Державна судова адміністрація  - " -  132,2  1,5  25,2  25,6  26  27  26,9   
0,04/38  0,01/6  0,02/5  0,04/6  Пенсійного фонду України  Пенсійний фонд України  - " -  64,5  0,9  12,2  12,5  12,5  13,2  13,2   
0,23/233  41  0,01/42  0,03/41  0,06/38  0,11/35  0,23/36  Національної академії аграрних наук  Національна академія аграрних наук  - " -  424,8  5,1  81  82,3  83,1  86,6  86,7   
2,37/2462  0,02/427  0,15/433  0,3/429  0,59/401  1,18/389  2,37/383  Міноборони  Міноборони  - " -  4528,6  45,3  806  878,7  948,5  924,2  925,9   
0,22/224  39  0,01/40  0,03/39  0,05/37  0,11/34  0,22/35  МНС  МНС  державний бюджет  410,2  4,2  78,4  79,6  80,4  83,7  83,9   
0,06/60  10  11  0,01/10  0,01/10  0,03/9  0,06/10  системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)  Генеральна прокуратура України  - " -  121,4  1,1  24,1  23,8  24  23,2  25,2   
0,3/308  54  0,02/55  0,04/54  0,07/50  0,15/47  0,30/48  Державного департаменту з питань виконання покарань  Державний департамент з питань виконання покарань  - " -  564,1  6,5  107,6  109,3  110,5  115  115,2   
0,17/173  30  0,01/31  0,02/30  0,04/28  0,08/27  0,17/27  Держмитслужби  Держмитслужба  - " -  316,5  3,6  60,4  61,3  62  64,5  64,7   
0,09/93  16  0,01/17  0,01/16  0,02/15  0,04/14  0,09/15  Мінпраці  Мінпраці  - " -  164,5  1,8  31,4  31,8  32,3  33,6  33,6   
0,03/30  0,01/5  0,02/4  0,03/5  МКТ  МКТ  - " -  51,7  0,6  9,8  10  10,1  10,6  10,6   
0,4/420  73  0,03/75  0,05/74  0,1/67  0,2/66  0,4/65  МОЗ  МОЗ  - " -  768,7  9,2  146,6  148,9  150,5  156,6  156,9   
0,24/242  42  0,01/42  0,03/43  0,06/40  0,12/37  0,24/38  Мінтрансзв'язку  Мінтрансзв'язку  - " -  446,4  4,6  85,2  86,6  87,6  91,1  91,3   
0,12/124  21  0,01/22  0,02/22  0,03/20  0,06/19  0,12/20  Мінфіну  Мінфін  - " -  223,7  2,3  42,7  43,4  43,9  45,6  45,8   
0,03/29  0,01/4  0,01/4  0,03/5  Мін'юсту  Мін'юст  - " -  46,4  0,5  8,8  9,1  9,5  9,5   
0,11/114  20  0,01/20  0,01/20  0,03/19  0,06/17  0,11/18  ДПА  ДПА  - " -  204,8  2,1  39,1  39,6  40,2  41,8  42   
0,21/218  37  0,01/38  0,03/37  0,05/36  0,1/33  0,21/37  Національної академії наук  Національна академія наук  - " -  392,6  75  76,2  76,9  80,2  80,3   
0,31/322  56  0,02/57  0,04/56  0,08/53  0,16/49  0,31/51  Держводгоспу  Держводгосп  - " -  589,3  62,7  114,4  165,3  120,2  120,7   
0,36/373  65  0,02/66  0,05/66  0,09/61  0,18/57  0,36/58  МВС  МВС  - " -  700,8  7,2  135,1  136,4  137,8  140,3  144   
0,67/684  0,01/120  0,04/121  0,08/121  0,17/110  0,33/104  0,67/108  Держкомветмедицини  Держкомветмедицини  - " -  1269,8  12,9  192,7  246,4  299,1  259  259,7   
0,05/55  10  0,01/9  0,01/9  0,03/8  0,05/10  Держкомстату  Держкомстат  - " -  95,3  1,1  18,2  18,4  18,7  19,4  19,5   
0,03/30  0,01/5  0,01/4  0,03/5  Національної академії медичних наук  Національна академія медичних наук  - " -  50,7  0,7  9,6  9,8  10  10,4  10,2   
0,03/1    0,01  0,01  0,02  0,03  НКРЕ  НКРЕ  - " -  1,6  0,4  1,2           
              житлових будинків    місцевий бюджет  7422  890,7  989,6  1138  1311,2  1459,7  1632,8   
                  інші джерела  62741,7  1439,7  2721,3  6009,1  12268,4  19016,5  21286,7   
              Разом      83334,8  2468,4  6070,3  9701,9  16322,3  23159,2  25612,7   
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  0,9  0,01  0,06  0,11  0,23  0,45  0,9  2) проведення модернізації газотранспортної системи  Мінпаливенерго  інші джерела  7200  411,8  751,7  1074,3  1428,5  1592,6  1941,1   
0,87        0,06  0,44  0,87  3) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей  - " -  - " -  38400  1434,2  1953,1  3742,6  7327,8  11387,2  12554,9   
9,09        4,75  7,56  9,09  4) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі:  - " -  державний бюджет  467  150  317           
0,95        0,6  0,72  0,95  будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська та пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська"  - " -  - " -  65,2  65,2             
0,97        0,55  0,81  0,97  будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла  - " -  - " -  50  50             
0,75        0,45  0,53  0,75  будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Митяєве  - " -  - " -  50    50           
1,01        0,58  0,89  1,01  будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Арциз та пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції "Арциз" 330 кВ  - " -  - " -  101,3  34,8  66,5           
0,96        0,65  0,81  0,96  будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об'єктів альтернативної енергетики до підстанцій 110 кВ "Кілія", "Рені", "Залізничне"  - " -  - " -  200,5    200,5           
  0,87      0,61  0,76  0,87  5) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь -
Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь" 
Мінпаливенерго  державний бюджет  100  100             
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів  8,15/6217  0,08/356  0,51/461  1,02/711  2,04/1172  4,08/1666  8,15/1851  6) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії  Мінжитлокомунгосп  - " -  3944,49  203,82  408,83  445,54  725,04  1024,44  1136,82   
                  місцевий бюджет  39,1  4,7  5,2  6,0  6,9  7,7  8,6   
                  інші джерела  534,4  20,9  30,9  55,8  102,7  153,2  170,9   
              Разом      4517,99  229,42  444,93  507,34  834,64  1185,34  1316,32   
кількість проведених заходів  24  24            7) здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності  НАЕР  державний бюджет  3,88  3,88             
              нерозподілений залишок  - " -  - " -  100  100             
Разом за завданням 3                        134123,7  4897,7  9537  15026,3  25913,2  37324,3  41425,2   
у тому числі                      державний бюджет  17786,5  695,7  3085,2  3000,3  3467,7  3707,4  3830,2   
місцевий бюджет  7461,1  895,4  994,8  1144  1318,1  1467,4  1641,4   
інші джерела  108876,1  3306,6  5457  10882  21127,4  32149,5  35953,6   
Усього за Програмою                        285320  14980  37424,1  41916,5  47960,8  67836,3  75202,3   
у тому числі                      державний бюджет  30100  910  5379,1  5471,5  5820,8  6136,3  6382,3   
місцевий бюджет  15000  1800  2000  2300  2650  2950  3300   
інші джерела  240220  12270  30045  34145  39490  58750  65520   

 


* Розраховано за наростаючим підсумком.

Додаток 3
до Програми 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання  Найменування показників виконання завдання  Одиниці виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками 
2010  2011  2012  2013  2014  2015 
1. Удосконалення законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері енергоефективності  кількість розроблених технічних завдань до стандартів  одиниць  150  25    50    75   
кількість розроблених стандартів  - " -  155  25    50    75 
кількість розроблених нормативно-правових актів  - " -           
2. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з відновлюваних джерел енергії  обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті впровадження когенераційних технологій  млн. тонн умовного палива*  17,8    1,11  2,23  4,45  8,9  17,8 
обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання  млн. тонн умовного палива*  5,8  0,02  0,16  0,53  1,49  3,3  5,8 
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті реалізації проектів будівництва сонячних установок  - " -  4,68  1,2  1,9  2,2  2,76  3,25  4,68 
3. Зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності  зменшення обсягу споживання енергоресурсів у результаті:  - " -  6,94  0,07  0,43  0,87  1,74  3,47  6,94 
санації житлових будинків та будівель бюджетних установ, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації  кількість будівель  7173  1249  1272  1253  1167  1103  1129 
модернізації газотранспортної системи  млн. тонн умовного палива*  0,9  0,01  0,06  0,11  0,23  0,45  0,9 
модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей  - " -  0,87        0,06  0,44  0,87 
будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області  - " -  9,09        4,75  7,56  9,09 
переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь"  млн. тонн умовного палива*  0,87        0,61  0,76  0,87 
модернізації  - " -  8,15  0,08  0,51  1,02  2,04  4,08  8,15 
об'єктів комунального господарства  кількість котелень  6217  356  461  711  1172  1666  1851 
здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності  кількість проведених заходів  24  24           

 


* Розраховано за наростаючим підсумком."