Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 447 «Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2011 р. № 447

Київ

Питання реалізації Державної
цільової економічної програми
енергоефективності на 2010—2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010—2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781) зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості вжити заходів до затвердження в тримісячний строк в установленому порядку титулів будов на об’єкти, зазначені у підпунктах 7 і 8 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010—2015 роки.

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                                                          М. АЗАРОВ

 

 Інд.70


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. № 447

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

1. Назву і пункт 1 постанови після слова “енергоефективності” доповнити словами “і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива”.

2. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності на 2010—2015 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) назву Програми після слова “енергоефективності” доповнити словами “і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива”;

2) абзац третій розділу “Мета Програми” викласти у такій редакції:

“оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.”;

3) у розділі “Шляхи і способи розв’язання проблеми”:

абзаци четвертий, сьомий, дев’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий і двадцять перший викласти у такій редакції:

“Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.”;

“недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;”;

“Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сферіенергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.”;

“видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;”;

“розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;”;

“формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;”;

4) розділ “Завдання і заходи” викласти у такій редакції:

“Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики;

- впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

- проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей будівлі.”;

5) у розділі “Очікувані результати, ефективність Програми”:

доповнити розділ після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;”.

У зв’язку з цим абзаци третій — двадцять четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — двадцять п’ятим;

абзац тринадцятий виключити;

6) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 347,82 млрд. гривень, у тому числі 13,81 млрд. — за рахунок державного бюджету, 15 млрд. — за рахунок місцевих бюджетів, 319,01 млрд. гривень — за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетнихкоштів.”;

7) додатки 1—3 до Програми викласти у редакції, що додається.

___________________

 


Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. № 447)

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19листопада 2008 р. № 1446 (Офіційний вісник України, 2008р., № 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762).

3. Державний замовник — Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

4. Керівник Програми — Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

5.Виконавці заходів Програми — Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6.Строк виконання: 2010—2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, млрд. гривень У тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Державний бюджет 13,81 0,6 0,91 2,91 3,06 3,13 3,2
Місцеві бюджети 15 1,8 2 2,3 2,65 2,95 3,3
Інші джерела 319,01 6,78 27,94 40,56 62,51 85,61 95,61
               
Усього 347,82 9,18 30,85 45,77 68,22 91,69 102,11

_____________________

 


Додаток 2
до Програми 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2011 р. № 447)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

Найменування
завдання
Найменування
показника
Значення показника Найменування
заходу
Відповідальний
за виконання
Джерелафінан-сування
(держав-ний, місцевий
бюджет, інші)
Прог-нознийобсягфінан-совихресурсів длявико-наннязавдань, млн. гривень У тому числі за роками, млн. гривень
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у 
сферіенергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива
кількість розроблених технічних завдань до стандартів 25 25           1) розроблення технічних завдань до стандартів у сферіенергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенерго-ефективності державний бюджет 1 1          
кількість розроблених стандартів 175 5 30 35 35 35 35 2) розроблення стандартів у сфері: —“— —“— 14 0,5 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6
130 5 25 25 25 25 25 енергоефективності —“— —“— 10,547 0,5 2,247 2 2 1,9 1,9
45   5 10 10 10 10 відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива —“— —“— 3,453   0,653 0,7 0,7 0,7 0,7
  кількість розроблених проектів нормативно-правових актів 12   4 8       3) адаптація національного законодавства у сферіенергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу —“— —“— 0,6   0,6        
Разом за завданням 1                 —“— —“— 15,6 1,5 3,5 2,7 2,7 2,6 2,6
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучаснихенергоефективних зменшення обсягу споживанняенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива)[*] 9,69   0,62 1,17 2,38 4,83 9,69 1) оновлення, модернізаціяенерговитратноготехнологічного обладнання промислових підприємств Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастополь-ська міськідержадміні-страції інші джерела 5500   500 800 1100 1400 1700
технологій, удосконалення системи державного управління та популяризаціїенергоефективності зменшення обсягу споживанняенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива)*/
кількість будівель
7,89/ 7562 0,04/
1249
0,47/ 846 0,96/ 1325 1,94/ 1344 3,92/ 1336 7,89/ 1462 2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету 
з розробленням проектно-кошторисної документації, зокрема:
Держенерго-ефективності державний бюджет 5648,6 138 60 1313,4 1432,9 1360,5 1343,8
  0,28/
283
51 0,02/
52
0,04/
42
0,07/
48
0,14/
44
0,28/
46
Міністерства аграрної політики та продовольства —“— —“— 228,33 5,2 2,63 53,9 55,4 56,1 55,1
    0,56/
540
0,01/
102
0,03/
101
0,07/
85
0,14/
81
0,27/
80
0,55/
91
МОНмолодьспорту —“— —“— 449,06 11,2 5,16 105,9 108,8 109,8 108,2
    0,07/
72
13 13 0,01/
11
0,02/
12
0,04/
11
0,07/
12
ДСА —“— —“— 56,04 1,5 0,64 13,2 13,6 13,7 13,4
    0,04/
38
7 8 6 0,01/
6
0,02/5 0,04/6 Пенсійного фонду України —“— —“— 27,41 0,9 0,31 6,4 6,5 6,7 6,6
    0,23/
231
41 0,01/
42
0,03/
41
0,06/
38
0,11/33 0,23/36 Національної академії аграрних наук —“— —“— 180,06 5,1 2,06 42,3 43,4 43,9 43,3
    2,37/
1968
0,02/
427
0,15/
75
0,29/
380
0,58/
360
1,17/360 2,35/366 Міноборони —“— —“— 1943,7 45,3 20,5 451,8 495,5 468,7 461,9
    0,22/
219
39 0,01/
40
0,03/
39
0,05/
32
0,11/
34
0,22/
35
МНС —“— —“— 173,39 4,2 1,99 40,9 42 42,4 41,9
    0,06/
60
10 0,01/
11
0,01/
10
0,01/
10
0,03/
9
0,06/
10
системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України) Держенерго-ефективності державний бюджет 50,81 1,1 0,61 12,2 12,5 11,8 12,6
    0,3/
264
54 0,02/
11
0,04/
54
0,07/
50
0,15/
47
0,3/
48
ДПтС —“— —“— 238,94 6,5 2,74 56,2 57,7 58,3 57,5
    0,17/
150
30 0,01/
8
0,02/
30
0,04/
28
0,08/
27
0,17/
27
Держмитслужби —“— —“— 134,04 3,6 1,54 31,5 32,4 32,7 32,3
    0,09/
93
16 0,01/
17
0,01/
16
0,02/
15
0,04/
14
0,09/
15
Мінсоцполітики —“— —“— 69,6 1,8 0,8 16,3 16,9 17 16,8
    0,03/
30
5 6 5 0,01/
5
0,02/
4
0,03/
5
Мінкультури —“— —“— 21,95 0,6 0,25 5,1 5,3 5,4 5,3
    0,4/
405

73
0,03/
75
0,05/
72
0,1/
67
0,2/
66
0,4/
52
МОЗ —“— —“— 325,83 9,2 3,73 76,6 78,6 79,4 78,3
    0,24/
237

42
0,01/
42
0,03/
38
0,06/
40
0,12/
37
0,24/
38
Міністерства інфраструктури —“— —“— 188,87 4,6 2,17 44,5 45,8 46,2 45,6
    0,12/
124

21
0,01/
22
0,02/
22
0,03/
20
0,06/
19
0,12/
20
Мінфіну —“— —“— 94,49 2,3 1,09 22,3 22,9 23,1 22,8
    0,03/
29

5

6

5
0,01/
4
0,01/
4
0,03/
5
Мін’юсту —“— —“— 19,62 0,5 0,22 4,6 4,8 4,8 4,7
    0,11/
96

20
0,01/
20
0,01/
2
0,03/
19
0,06/
17
0,11/
18
Державної податкової служби —“— —“— 86,69 2,1 0,99 20,4 21 21,2 21
    0,21/
216

37
0,01/
38
0,03/
35
0,05/
36
0,1/
33
0,21/
37
Національної академії наук —“— —“— 166,11 4 1,91 39,2 40,2 40,7 40,1
    0,31/
314

56
0,02/
57
0,04/
53
0,08/
53
0,16/
49
0,31/
46
Держводагентства —“— —“— 273,99 6 1,59 58,8 86,4 61 60,2
    0,36/
368

65
0,02/
66
0,05/
66
0,09/
61
0,18/
57
0,36/
53
МВС —“— —“— 295,74 7,2 3,44 70,1 72 71,2 71,8
    0,67/
544
0,01/
120
0,04/
5
0,08/
119
0,17/
105
0,33/
94
0,67/
101
Держветфітослужби —“— —“— 561,6 12,9 4,9 126,7 156,2 131,3 129,6
    0,05/
50
9 5 0,01/
9
0,01/
9
0,03/
8
0,05/
10
Держстату —“— —“— 40,36 1,1 0,46 9,5 9,8 9,8 9,7
    0,03/
30
5 6
5
0,01/
5
0,01/
4
0,03/
5
Національної академії медичних наук —“— —“— 21,54 0,7 0,24 5 5,2 5,3 5,1
    0,03/
1
1   0,01 0,01 0,02 0,03 НКРЕ —“— —“— 0,43 0,4 0,03        
    1,2/
1200
  0,06/
120
0,15/
180
0,3/
240
0,6/
280
1,2/
380
проведення санації житлових будинків та об’єктів соціальної сфери Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастополь-ська міськідержадміні-страції місцевий бюджет 7422 890,7 989,6 1138 1311,2 1459,7 1632,8
                    —“— інші
джерела
62741,7 1439,7 2721,3 6009,1 12268,4 19016,5 21286,7
                  Разом       75812,3 2468,4 3770,9 8460,5 15012,5 21836,7 24263,3
  обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива)* 17,24   1,1 2,06 4,3 8,6 17,24 3) впровадженнякогенераційнихтехнологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики Держенерго-ефективності державний бюджет 2780,2   30 617,3 702,5 704,4 726
                    Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастополь-ська міськідержадміні-страції місцевий бюджет 4312 517,4 574,9 661,2 761,8 848 948,7
                  —“— інші джерела 47241,9 1818 2703,3 4915 9086,3 13579,4 15139,9
                  Разом       54334,1 2335,4 3308,2 6193,5 10550,6 15131,8 16814,6
  обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива)* 5,6 0,02 0,16 0,5 1,42 3,19 5,6 4) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричноготеплоакумуляційногообігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах Держенерго-ефективності державний бюджет 2748,7 210,5 293,5 652,2 523,8 525,8 542,9
                    Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастополь-ська міськідержадміні-страції місцевий бюджет 3226,9 387,2 430,3 494,8 570,1 634,6 709,9
                    —“— інші джерела 40956,3 1655,5 2533,9 4375,9 7893,4 11585,2 12912,4
                  Разом       46931,9 2253,2 3257,7 5522,9 8987,3 12745,6 14165,2
  зменшення обсягу споживанняенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива)* 0,9 0,01 0,06 0,11 0,23 0,45 0,9 5) проведення модернізації газотранспортної системи Міненерго-вугілля —“— 7200 411,8 751,7 1074,3 1428,5 1592,6 1941,1
  0,87       0,06 0,44 0,87 6) проведення модернізаціїустатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей —“— —“— 38400 1434,2 1953,1 3742,8 7327,8 11387,2 12554,9
    3,71       0,94 1,85 3,71 7) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво 
пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі:
Держенерго-ефективності
Міненерго-вугілля
державний бюджет 367,4 50 294,9 22,5      
    0,95       0,24 0,48 0,95 будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС —Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ“Західнокримська” —“— —“— 85   85        
    0,4       0,1 0,2 0,4 будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове — Водовод та пристанційного вузла —“— —“— 72,4 50 22,4        
    0,95       0,24 0,48 0,95 будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС — Арциз і пристанційного вузла —“— —“— 50   50        
    0,47       0,12 0,23 0,47 будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ“Кілія” Держенерго-ефективності
Міненерго-вугілля
державний бюджет 60   60        
    0,47       0,12 0,23 0,47 будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ“Рені” —“— —“— 50   50        
    0,47       0,12 0,23 0,47 будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ“Залізничне” —“— —“— 50   27,5 22,5      
    0,4       0,1 0,2 0,4 8) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь —Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій“Сімферополь” і“Севастополь” —“— —“— 160 100 60        
    0,8       0,2 0,4 0,8 9) будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії у Херсонській області Держенерго-ефективності
Міненерго-вугілля
державний бюджет 66,8     66,8      
    0,8       0,2 0,4 0,8 10) будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії у Миколаївській області —“— —“— 66,7     66,7      
  кількість заходів 48 24 24         11) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищенняенергоефективності, розвитку та використання відновлюванихджерел енергії та альтернативних видів палива Держенерго-ефективності —“— 3,9   3,9        
  зменшення обсягу споживанняенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів 7,89/
6003
0,08/
356
0,51/
461
0,96/
665
1,95/
1119
3,94/
1609
7,89/
1793
12) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенерго-ефективності державний бюджет 1749,4   128,1 155,9 378,7 519,5 567,2
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастополь-ська міськідержадміні-страції місцевий бюджет 39,1 4,7 5,2 6 6,9 7,7 8,6
                    —“— інші 
джерела
534,4 20,9 30,9 55,8 102,7 153,2 170,9
                  Разом       2322,9 25,6 164,2 217,7 488,3 680,4 746,7
                  нерозподілений залишок —“— —“— 100 100          
Разом за завданням 2                     231166 9078,6 14064,6 26167,7 44895 64774,3 72185,8
у тому числі                     державний бюджет 13591,7 498,5 870,4 2894,8 3037,9 3110,2 3179,9
                      місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                      інші 
джерела
202574,3 6780,1 11194,2 20972,9 39207,1 58714,1 65705,9
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива) 5,61/
15,12
  1,07/
1,03
1,1/
2,04
1,14/3,04 1,15/
4,02
1,15/4,99 1) будівництвоелектрогенеруючихпотужностей на основі використання енергії вітру, у тому числі: Держенерго-ефективності —“— 76001   14452 14962 15462 15562 15563
0,61/
0,57
  0,07/ 0,06 0,1/
0,1
0,14/ 0,13 0,15/ 0,14 0,15/0,14 реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт —“— —“— 8190   890 1400 1900 2000 2000
    5/
14,55
  1/
0,97
1/
1,94
1/
2,91
1/
3,88
1/
4,85
будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях Держенерго-ефективності інші 
джерела
67811   13562 13562 13562 13562 13563
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива) 1453/ 1,57   50/ 0,03 118/ 0,07 255/ 0,22 440/ 0,46 590/ 0,79 2) реалізація проектів з використання енергії сонця для: —“—                
560/ 
0,5
  30/ 0,01 65/ 0,03 110/ 0,08 165/ 0,15 190/ 0,23 виробництва електроенергії, у тому числі: —“—                
60/ 0,07     5 10/ 0,01 20/ 0,02 25/ 0,04 - реалізація пілотних проектів —“— —“— 2316   82 194 386 771 883
500/ 0,43   30/ 0,01 60/ 0,03 100/ 0,07 145/ 0,13 165/ 0,19 - будівництво промислових сонячних установок —“— —“— 16933,5   1153 2116 3464 4811,5 5389
893/ 1,07   20/ 0,02 53/ 0,04 145/ 0,14 275/ 0,31 400/ 0,56 виробництва теплової енергії, у тому числі: —“—                
    93/ 0,07     8 15/ 0,01 30/ 0,02 40/ 0,04 - реалізація пілотних проектів —“— —“— 283,5   12 25 46 80,5 120
    800/
1
  20/ 0,02 45/ 0,04 130/ 0,13 245/ 0,29 360/ 0,52 - будівництво промислових сонячних установок —“— —“— 2117   58 110 344 645 960
                  Разом       21650   1305 2445 4240 6308 7352
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива) 75/
0,23
  0,8 4,7/ 0,01 16,5/0,03 26,5/
0,07
26,5/0,12 3) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі: —“—   1500   31 118 331 530 490
    50/
0,13
      10/
0,01
20/
0,04
20/
0,08
реалізація пілотних проектів з будівництва нових малих гідроелектростанцій Держенерго-ефективності інші 
джерела
1000   15 25 200 400 360
      25/
 0,1
  0,8 4,7/ 0,01 6,5/ 0,02 6,5/ 0,03 6,5/ 0,04 відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій —“— —“— 500   16 93 131 130 130
      791/ 1,36   79,3/ 0,06 158,6/0,16 158,6/0,26 158,6/ 0,36 235,9/ 0,52 4) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, длявиробництва: —“— —“— 1069   106,9 213,8 213,8 213,8 320,7
      770/
1,2
  77/ 0,05 154/ 0,14 154/ 0,23 154/ 0,32 231/ 0,46 електроенергії —“— —“— 299   29,9 59,8 59,8 59,8 89,7
      21/
0,16
  2,3/ 0,01 4,6/ 0,02 4,6/ 0,03 4,6/ 0,04 4,9/ 0,06 теплової енергії —“— —“— 770   77 154 154 154 231
      111/ 0,19   11,1/ 0,01 22,2/
0,02
22,2/
0,03
22,2/
0,05
33,3/0,08 5) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва: —“— —“— 147   14,7 29,4 29,4 29,4 44,1
    3/
0,02
  0,3 0,6 0,6 0,6/ 0,01 0,9/ 0,01 електроенергії —“— —“— 39   3,9 7,8 7,8 7,8 11,7
    108/ 0,17   10,8/ 0,01 21,6/ 0,02 21,6/ 0,03 21,6/ 0,04 32,4/ 0,07 теплової енергії —“— —“— 108   10,8 21,6 21,6 21,6 32,4
  введена вексплуатаціюпотужність(млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн 0,08/0,07   0,01 0,01/
0,01
0,01/ 0,01 0,02/ 0,02 0,03/ 0,03 6) реалізація проектів з будівництва установок для виробництвабіодизеля —“— —“— 4,2   0,4 0,8 0,8 1 1,2
  0,6/ 1,14   0,06/ 0,11 0,12/ 0,23 0,12/ 0,23 0,12/ 0,23 0,18/ 0,34 7) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу —“— —“— 1903   190,3 380,6 380,6 380,6 570,9
  умовного палива) 0,75/ 0,26   0,03/ 0,01 0,08/ 0,03 0,15/ 0,05 0,2/ 0,07 0,29/ 0,1 8) реалізація проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу —“— —“— 71,6   7,2 14,3 14,3 14,3 21,5
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів(млн. тонн умовного палива) 461,5/ 2,54   8,5/ 0,02 43/ 0,14 87/ 0,37 130/ 0,73 193/ 1,28 9) реалізація пілотних проектів генерації електроенергії з використанням енергії біомаси Держенерго-ефективності інші 
джерела
6000   113 565 1130 1695 2497
      200/ 0,41     15/ 0,01 30/ 0,04 46/ 0,1 109/ 0,26 10) реалізація пілотних проектів будівництва геотермальних теплових електростанцій з урахуванням використання супутнього газу, у тому числі для: —“— —“— 2432,9   13,7 115,9 306,7 557,1 1439,5
      100/ 0,3       10/ 0,02 20/ 0,07 70/ 0,21 вироблення 
електроенергії в:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,облдерж-адміністрації —“— 1718,3   7,4 9,1 163,9 371,1 1166,8
                  - Автономній Республіці Крим Рада міністрів Автономної Республіки Крим —“— 95,4   0,4 0,5 9,1 20,6 64,8
                  - Закарпатській області облдерж-адміністрація —“— 955,1   4,2 5,1 91,1 206,3 648,4
                  - Івано-Франківській області —“— —“— 95,4   0,4 0,5 9,1 20,6 64,8
                  - Львівській області —“— —“— 190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
                  - Полтавській області —“— —“— 190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
                  - Харківській області —“— —“— 190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
    100/ 0,11     15/ 0,01 20/ 0,02 26/ 0,03 39/ 0,05 вироблення теплової енергії в: Рада міністрів Автономної Республіки Крим,облдерж-адміністрації інші 
джерела
714,6   6,3 106,8 142,8 186 272,7
                  - Автономній Республіці Крим Рада міністрів Автономної Республіки Крим —“— 66,4   0,6 9,9 13,3 17,3 25,3
                  - Вінницькій області облдерж-адміністрація —“— 18,3   0,1 2,7 3,7 4,8 7
                  - Волинській області —”— —“— 14,1   0,1 2,1 2,8 3,7 5,4
                  - Дніпропетровській області —”— —“— 22,6   0,2 3,4 4,5 5,9 8,6
                  - Донецькій області —“— —“— 18,9   0,1 2,8 3,8 4,9 7,3
                  - Житомирській області —“— —“— 21,5   0,2 3,2 4,3 5,6 8,2
                  - Закарпатській області —“— —“— 50,5   0,5 7,6 10,1 13,1 19,2
                  - Запорізькій області —“— —“— 21,5   0,2 3,2 4,3 5,6 8,2
                  - Івано-Франківській області —“— —“— 10,7   0,1 1,6 2,1 2,8 4,1
                  - Київській області —“— —“— 20,7   0,2 3,1 4,1 5,4 7,9
                  - Кіровоградській області —“— —“— 16,9   0,1 2,5 3,4 4,4 6,5
                  - Луганській області —“— —“— 19   0,2 2,8 3,8 4,9 7,3
                  - Львівській області —“— —“— 47,2   0,4 7,1 9,4 12,3 18
                  - Миколаївській області —“— —“— 16,9   0,1 2,5 3,4 4,4 6,5
                  - Одеській області —“— —“— 24,2   0,2 3,6 4,8 6,3 9,3
                  - Полтавській області —“— —“— 52,3   0,5 7,8 10,5 13,6 19,9
                  - Рівненській області —“— —“— 44,1   0,4 6,6 8,8 11,5 16,8
                  - Сумській області —“— —“— 51,5   0,5 7,7 10,3 13,4 19,6
                  - Тернопільській області облдерж-адміністрація інші 
джерела
10   0,1 1,5 2 2,6 3,8
                  - Харківській області —“— —“— 53,9   0,5 8,1 10,8 14 20,5
                  - Херсонській області —“— —“— 52   0,5 7,8 10,4 13,5 19,8
                  - Хмельницькій області —“— —“— 14,6   0,1 2,2 2,9 3,8 5,6
                  - Черкаській області —“— —“— 14,6   0,1 2,2 2,9 3,8 5,6
                  - Чернівецькій області —“— —“— 4,2   0,1 0,6 0,8 1,1 1,6
                  - Чернігівській області —“— —“— 28   0,2 4,2 5,6 7,3 10,7
  обсяг заміщення споживання первиннихенерго-ресурсів 
(млн. тонн умовного палива)
48,48   8,86 9,37 9,67 9,98 10,6 11) впровадження технологій використання промислового газу, у тому числі: Держенерго-ефективності —“— 4396,8   104 339,4 778,6 1585,1 1589,7
    13   2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях відповіднаоблдерж-адміністрація —“— 130   25 26 26 26 27
    30,5   6 6,1 6,1 6,1 6,2 доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях —“— —“— 305   60 61 61 61 62
    2,7     0,2 0,5 0,8 1,2 газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Львівській областях Міненерго-вугілля —“— 3215,7     127,4 619,9 1280,9 1187,5
    0,02         0,004 0,016 сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській областях —“— —“— 646,1     105 51,7 196,2 293,2
    0,86   0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 конверторного газу в Луганській, Дніпро-петровській областях відповіднаоблдерж-адміністрація інші 
джерела
86   16 17 17 18 18
    1,4   0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 феросплавного газу в Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях —“— —“— 14   3 3 3 3 2
    2,6   0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 12) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії Міненерго-вугілля —“— 87   14 15 18 19 21
    25,22     6,08 6,08 6,08 6,98 13) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастополь-ська міськідерж-адміністрації —“— 1177   390 393 394    
    24,9     6 6 6 6,9 газоподібного —“— —“— 65   20 22 23    
    0,32     0,08 0,08 0,08 0,08 рідкого —“— —“— 1112   37 371 371    
                  14) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюванихджерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми Держенерго-ефективності державний бюджет 75,2   10,4 16,8 17,1 15,6 15,3
                  15) проведення дослідженьпотенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики Держенерго-ефективності державний бюджет 8,2   8,2        
                  16) проведеннядосліджень поточного стану малих гідроелектростанцій —“— —“— 9,6   9,6        
                  17) проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювальногоустатковання —“— —“— 7,9   7,9        
Разом за завданням 3                     116540,4   16778,3 19609 23316,3 26910,9 29925,9
у тому числі                     державний бюджет 100,9   36,1 16,8 17,1 15,6 15,3
                      місцевий бюджет              
                                     
                                     
                      інші джерела 116439,5   16742,2 19592,2 23299,2 26895,3 29910,6
Усього за Програмою                       347722 9080,1 30846,4 45779,4 68214 91687,8 102114,3
у тому числі                     державний бюджет 13708,2 500 910 2914,3 3057,7 3128,4 3197,8
                      місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                      інші джерела 319013,8 6780,1 27936,4 40565,1 62506,3 85609,4 95616,5

_________________________

 


Додаток 3
до Програми 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2011 р. № 447)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниці виміру Значення показників
усього у тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість розроблених технічних завдань до стандартів одиниць 25 25          
кількість розроблених стандартів —“— 175 5 30 35 35 35 35
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів —“— 12   4 8      
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучаснихенергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризаціїенергоефективності зменшення обсягу споживання
енергоресурсів у результаті:
оновлення, модернізаціїенерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств млн. тонн умовного палива* 9,69   0,62 1,17 2,38 4,83 9,69
проведення  санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації
—“— 7,89 0,04 0,47 0,96 1,94 3,92 7,89
будівель 7562 1249 846 1325 1344 1336 1462
    проведення модернізації газотранспортної системи млн. тонн умовного палива* 0,9 0,01 0,06 0,11 0,23 0,45 0,9
                     
    проведення модернізаціїустатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей млн. тонн умовного палива* 0,87       0,06 0,44 0,87
    проведення модернізації об’єктів комунального господарства —“— 7,89 0,08 0,51 0,96 1,95 3,94 7,89
    котлів 6003 356 461 665 1119 1609 1793
    будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії млн. тоннумовногопалива* 5,71       1,44 2,85 5,71
    обсяг заміщення первинних 
енергоресурсів у результаті:
    впровадження когенераційнихтехнологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики —“— 17,24   1,1 2,06 4,3 8,6 17,24
    впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричноготеплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання —“— 5,6 0,02 0,16 0,5 1,42 3,19 5,6
    здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищенняенергоефектив-ності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива   48 24 24        
3. Оптимізація структури енергетичного балансу обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті:
  держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами
будівництва електрогенеруючихпотужностей на основі використання енергії вітру ГВт 5,61   1,07 1,1 1,14 1,15 1,15
  млн. тонн умовного палива 15,12   1,03 2,04 3,04 4,02 4,99
  реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії МВт 1453   50 118 255 440 590
  млн. тонн умовного палива 1,57   0,03 0,07 0,22 0,46 0,79
  відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

млн. тонн умовного палива

75   0,8 4,7 16,5 26,5 26,5
    0,23     0,01 0,03 0,07 0,12
    реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі

МВт

млн. тонн умовного палива

791   79,3 158,6 158,6 158,6 235,9
    1,36   0,06 0,16 0,26 0,36 0,52
    реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі

МВт

млн. тонн умовного палива

111   11,1 22,2 22,2 22,2 33,3
    0,19   0,01 0,02 0,03 0,05 0,08
    реалізації проектів з будівництва установок  для виробництвабіодизеля млн. тонн 0,08   0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
    млн. тонн умовного палива 0,07     0,01 0,01 0,02 0,03
    реалізації проектів з будівництва установок  для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн

млн. тонн умовного палива

0,6   0,06 0,12 0,12 0,12 0,18
    1,14   0,11 0,23 0,23 0,23 0,34
    реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн

млн. тонн умовного палива

0,75   0,03 0,08 0,15 0,2 0,29
    0,26   0,01 0,03 0,05 0,07 0,1
                     
    реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси МВт 461,5   8,5 43 87 130 193
    млн. тонн умовного палива 2,54   0,02 0,14 0,37 0,73 1,28
    реалізації пілотних проектів будівництва геотермальних теплоелектростанцій з урахуванням використання супутнього газу

МВт

млн. тонн умовного палива

200     15 30 46 109
    0,41     0,01 0,04 0,1 0,26
    впровадження технологій використання промислового газу —“— 48,48   8,86 9,37 9,67 9,98 10,6
    впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу —“— 2,6   0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
    реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива —“— 25,22     6,08 6,08 6,08 6,98
                               

_____________________________

 

* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.