Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 105 «Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2012 р. № 105

Київ

Деякі питання виконання Державної цільової

 економічної програми енергоефективності і розвитку

 сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних

 джерел енергії та альтернативних видів палива

 на 2010—2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781; 2011 р., № 32, ст. 1347) зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості затвердити у тримісячний строк у встановленому порядку титули будов на об’єкти, зазначені у підпунктах 1, 3 і 4 пункту 3 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки.

3. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти на проведення санації будівель бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації.

                  Прем’єр-міністр України                                   М. АЗАРОВ

Інд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

1. У постанові:

1) у пунктах 2 і 4 слова “Міністерству економіки” замінити словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”;

2) у тексті постанови слова “Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження” у відповідному відмінку.

2. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) у розділі “Завдання і заходи”:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“- проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;”.

У зв’язку з цим абзац восьмий — тридцять шостий вважати відповідно абзацами дев’ятим — тридцять сьомим;

абзаци дев’ятий — дванадцятий замінити абзацами такого змісту:

“- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання  теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — тридцять сьомий вважати відповідно абзацами одинадцятим — тридцять п’ятим;

2) у розділі “Очікувані результати, ефективність Програми”:

абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

“забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;”;

3) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 341,59 млрд. гривень, у тому числі 7,58 млрд. — за рахунок державного бюджету, 15 млрд. — за рахунок місцевих бюджетів, 319,01 млрд. гривень — за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів.”;

4) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, млрд. гривень У тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Державний бюджет 7,58 0,6 0,91 0,83 1,62 1,77 1,85
Місцеві бюджети 15 1,8 2 2,3 2,65 2,95 3,3
Інші джерела 319,01 6,78 27,94 40,56 62,5 85,61 95,62
Усього   341,59 9,18 30,85 43,69 66,77 90,33 100,77”;
                 

додатки 2 і 3 викласти у редакції, що додається.

___________________

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

Найменування
завдання
Найменування
показника
Значення показника Найменування
заходу
Відповідальний
за виконання
Джерела фінансування
(державний, місцевий
бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефектив-ності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість розроблених технічних завдань до стандартів 25 25           1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефек-тивності державний бюджет 1 1          
кількість розроблених стандартів 175 5 30 35 35 35 35 2) розроблення стандартів у сфері: —“— —“— 17,9 0,5 2,9 6,6 2,7 2,6 2,6
130 5 25 25 25 25 25 енергоефективності     13,547 0,5 2,247 5 2 1,9 1,9
45   5 10 10 10 10 відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива     4,353   0,653 1,6 0,7 0,7 0,7
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів 4   4         3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу —“— —“— 0,6   0,6        
Разом за завданням 1                     —“— 19,5 1,5 3,5 6,6 2,7 2,6 2,6
                                     
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефектив-них технологій, удосконалення

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

[1] Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком

  0,01/
38

30
0,01/
8
        Держмитслужби     5,14 3,6 1,54      
  0,01/
33

16
0,01/
17
        Мінсоцполітики     2,6 1,8 0,8      
  0,03/ 11
5

6
        Мінкультури     0,85 0,6 0,25      
  0,03/
148

73
0,03/
75
        МОЗ     12,93 9,2 3,73      
  0,01/
84

42
0,01/
42
        Мінінфраструктури     6,77 4,6 2,17      
  0,01/
43

21
0,01/
22
        Мінфіну     3,39 2,3 1,09      
  0,01/ 11
5
0,01/6         Мін’юсту     0,72 0,5 0,22      
  0,01/
40

20
0,01/
20
        ДПС     3,09 2,1 0,99      
  0,02/
75

37
0,02/38         Національної академії наук     5,91 4 1,91      
  0,02/
113

56
0,02/57         Держводагентства     7,59 6 1,59      
  0,02/
131

65
0,02/
66
        МВС     10,64 7,2 3,44      
  0,04/
125
0,01/
120
0,04/
5
        Держветфітослужби     17,8 12,9 4,9      
  0,01/
14

9
0,01/5         Держстату     1,56 1,1 0,46      
                                 
  0,02/
11

5
0,02/
6
        Національної академії медичних наук     0,94 0,7 0,24      
  0,01/
1
0,01/1           НКРЕ     0,43 0,4 0,03      
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель 0,6/
600
  0,03/60 0,075/90 0,15/120 0,3/
140
0,6/
190
3) проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 7422 890,7 989,6 1138 1311,2 1459,7
інші
джерела
62741,7 1439,7 2721,3 6009,1 12268,4 19016,5
                Разом       70163,7 2330,4 3710,9 7147,1 13579,6 20476,2
—“— 0,038/
45
    0,038/
45
      4) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів Держенергоефек-тивності державний бюджет 30     30    
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 17,24   1,1   4,3 8,6 17,24 5) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики Держенергоефек-тивності державний бюджет 2172,3   30 9,4 702,5 704,4
              Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 4312 517,4 574,9 661,2 761,8 848
інші джерела 47241,9 1818 2703,3 4915 9086,3 13579,4
                Разом       53726,2 2335,4 3308,2 5585,6 10550,6 15131,8
                                 
                                 
                                 
                                 
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 5,6 0,02 0,16   1,42 3,19 5,6 6) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляцій-ного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах Держенергоефек-тивності державний бюджет 2103,9 210,5 293,5 7,4 523,8 525,8
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 3226,9 387,2 430,3 494,8 570,1 634,6
інші джерела 40956,3 1655,5 2533,9 4375,9 7893,4 11585,2
                Разом       46287,1 2253,2 3257,7 4878,1 8987,3 12745,6
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість котлів
7,89/ 1793 0,08/
356
0,51/
461
  1,95/
1119
3,94/
1609
7,89/
1793
7) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефек-тивності державний бюджет 1593,5   128,1   378,7 519,5
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 39,1 4,7 5,2 6 6,9 7,7
інші
джерела
534,4 20,9 30,9 55,8 102,7 153,2
                Разом       2167 25,6 164,2 61,8 488,3 680,4
обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 3,51     3,51       8) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій Держенергоефек-тивності
Мінрегіон
державний бюджет 416,0071     416,0071    
                використання теплових насосів, електричного теплоакумуляцій-ного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в:                 
  0,06     0,06       Автономній Республіці Крим     12,2326     12,2326    
                областях:                
  0,01     0,01       Вінницькій     8,0736     8,0736    
  0,04     0,04       Волинській     7,5475     7,5475    
  1     1       Дніпропетровській     48,5671     48,5671    
  0,52     0,52       Донецькій     43,3496     43,3496    
0,45     0,45       Житомирській     7,3533     7,3533  
0,02     0,02       Закарпатській     2,0482     2, 0482  
0,03     0,03       Запорізькій     21,7844     21,7844  
0,02     0,02       Івано-Франківській     6,0129     6,0129  
0,04     0,04       Київській     14,976     14,976  
0,01     0,01       Кіровоградській     4,3907     4,3907  
                             
                             
0,45     0,45       Луганській     21,1455     21,1455  
0,07     0,07       Львівській     16,2099     16,2099  
0,01     0,01       Миколаївській     8,3555     8,3555  
0,03     0,03       Одеській     16,6671     16,6671  
0,02     0,02       Полтавській     20,5881     20,5881  
0,04     0,04       Рівненській     8,844     8,844  
0,08     0,08       Сумській     8,581     8,581  
0,01     0,01       Тернопільській     3,8771     3,8771  
0,07     0,07       Харківській     41,422     41,422  
0,08     0,08       Херсонській     3,9773     3,9773  
    0,01     0,01       Хмельницькій     8,7877     8,7877    
    0,02     0,02       Черкаській     9,6145     9,6145    
    0,01     0,01       Чернівецькій     2,5117     2,5117    
    0,02     0,02       Чернігівській     8,0111     8,0111    
    0,06     0,06       м. Києві     57,4584     57,4584    
    0,33     0,33       м. Севастополі     3,6203     3,6203    
  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 0,9 0,01 0,06 0,11 0,23 0,45 0,9 9) проведення модернізації газотранспортної системи Міненерговугілля інші джерела 7200 411,8 751,7 1074,3 1428,5 1592,6
  —“— 0,87       0,06 0,44 0,87 10) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцен-тралей —“— —“— 38400 1434,2 1953,1 3742,8 7327,8 11387,2
                                   
                                   
                                   
  кількість заходів 48 24 24         11) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюванихджерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефек-тивності державний бюджет 7,7   3,9 3,8    
  нерозподілений залишок                 —“— —“— 100 100        
Разом за завданням 2                       224195,7071 9028,6 13709,7 23759,5071 43462,1 63413,8
у тому числі                     державний бюджет 6621,4071 448,5 515,5 466,6071 1605 1749,7
                      місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950
                      інші
джерела
202574,3 6780,1 11194,2 20972,9 39207,1 58714,1
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 7,33       0,94 3,62 7,33 1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Держенергоефек-тивності Міненерговугілля державний бюджет 674,8954 50 294,9 329,9954    
                                   
видів палива, а також вторинними енергоресурсами                 Республіці Крим та Одеській області, у тому числі будівництво:                
    0,95       0,24 0,48 0,95 повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС — Арциз і пристанційного вузла     71,8786   50 21,8786    
    0,47       0,12 0,23 0,47 магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”     120,1197   60 60,1197    
    0,47       0,12 0,23 0,47 магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”     93,1971   50 43,1971    
    0,47       0,12 0,23 0,47 магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”     102,3   27,5 74,8    
    3,62         1,77 3,62 повітряної лінії електропередачі 330 кВ Західнокримська — Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Західнокримська” та “Севастополь”     130     130    
    0,95       0,24 0,48 0,95 повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС — Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”     85   85        
    0,4       0,1 0,2 0,4 повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове — Водовод та пристанційного вузла     72,4 50 22,4        
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 0,4       0,1 0,2 0,4 2) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь —Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь” Держенергоефек-тивності Міненерговугілля державний бюджет 160 100 60        
                  3) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми Держенергоефек-тивності державний бюджет 69,6   10,4 11,2 17,1 15,6 15,3
                  4) проведення досліджень: Держенергоефек-тивності державний бюджет              
                  потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики     11,7   8,2 3,5      
                  поточного стану малих гідроелектростанцій     11,1   9,6 1,5      
                  вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання     16   7,9 8,1      
                                     
                                     
  введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 5,61/
15,12
  1,07/
1,03
1,1/
2,04
1,14/3,04 1,15/
4,02
1,15/4,99 5) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі: Держенергоефек-тивності інші джерела 76001   14452 14962 15462 15562 15563
  0,61/
0,57
  0,07/ 0,06 0,1/
0,1
0,14/ 0,13 0,15/ 0,14 0,15/0,14 реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт     8190   890 1400 1900 2000 2000
    5/
14,55
  1/
0,97
1/
1,94
1/
2,91
1/
3,88
1/
4,85
будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях     67811   13562 13562 13562 13562 13563
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 1453/ 1,57   50/ 0,03 118/ 0,07 255/ 0,22 440/ 0,46 590/ 0,79 6) реалізація проектів з використання енергії сонця для: —“— —“—              
  560/
0,5
  30/ 0,01 65/ 0,03 110/ 0,08 165/ 0,15 190/ 0,23 виробництва електроенергії, у тому числі:                  
  60/ 0,07     5 10/ 0,01 20/ 0,02 25/ 0,04 - реалізація пілотних проектів     2316   82 194 386 771 883
    500/ 0,43   30/ 0,01 60/ 0,03 100/ 0,07 145/ 0,13 165/ 0,19 - будівництво промислових сонячних установок     16933,5   1153 2116 3464 4811,5 5389
    893/ 1,07   20/ 0,02 53/ 0,04 145/ 0,14 275/ 0,31 400/ 0,56 виробництва теплової енергії, у тому числі:                  
    93/ 0,07     8 15/ 0,01 30/ 0,02 40/ 0,04 - реалізація пілотних проектів     283,5   12 25 46 80,5 120
    800/
1
  20/ 0,02 45/ 0,04 130/ 0,13 245/ 0,29 360/ 0,52 - будівництво промислових сонячних установок     2117   58 110 344 645 960
                  Разом         21650   1305 2445 4240 6308 7352
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 75/
0,23
  0,8 4,7/ 0,01 16,5/0,03 26,5/
0,07
26,5/0,12 7) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі: Держенергоефек-тивності інші джерела 1500   31 118 331 530 490
  50/
0,13
      10/
0,01
20/
0,04
20/
0,08
реалізація пілотних проектів з будівництва нових малих гідроелектростанцій     1000   15 25 200 400 360
  25/
0,1
  0,8 4,7/ 0,01 6,5/ 0,02 6,5/ 0,03 6,5/ 0,04 відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій     500   16 93 131 130 130
  —“— 791/ 1,36   79,3/ 0,06 158,6/0,16 158,6/0,26 158,6/0,36 235,9/0,52 8) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва: —“— —“— 1069   106,9 213,8 213,8 213,8 320,7
  770/
1,2
  77/ 0,05 154/ 0,14 154/ 0,23 154/ 0,32 231/ 0,46 електроенергії     299   29,9 59,8 59,8 59,8 89,7
  21/
0,16
  2,3/ 0,01 4,6/ 0,02 4,6/ 0,03 4,6/ 0,04 4,9/ 0,06 теплової енергії     770   77 154 154 154 231
  —“— 111/ 0,19   11,1/ 0,01 22,2/
0,02
22,2/0,03 22,2/
0,05
33,3/0,08 9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва: —“— —“— 147   14,7 29,4 29,4 29,4 44,1
                                     
    3/
0,02
  0,3 0,6 0,6 0,6/ 0,01 0,9/ 0,01 електроенергії     39   3,9 7,8 7,8 7,8 11,7
    108/ 0,17   10,8/ 0,01 21,6/ 0,02 21,6/ 0,03 21,6/ 0,04 32,4/ 0,07 теплової енергії     108   10,8 21,6 21,6 21,6 32,4
  введена в експлуатацію потужність(млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)               10) реалізація проектів з: Держенергоефек-тивності інші джерела              
  0,08/ 0,07   0,01 0,01/
0,01
0,01/ 0,01 0,02/ 0,02 0,03/ 0,03 будівництва установок для виробництва біодизеля     4,2   0,4 0,8 0,8 1 1,2
  0,6/ 1,14   0,06/ 0,11 0,12/ 0,23 0,12/ 0,23 0,12/ 0,23 0,18/ 0,34 будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу     1903   190,3 380,6 380,6 380,6 570,9
  0,75/ 0,26   0,03/ 0,01 0,08/ 0,03 0,15/ 0,05 0,2/ 0,07 0,29/ 0,1 перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу     71,6   7,2 14,3 14,3 14,3 21,5
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 461,5/ 2,54   8,5/ 0,02 43/ 0,14 87/ 0,37 130/ 0,73 193/ 1,28 11) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси —“— —“— 6000   113 565 1130 1695 2497
                                   
  —“— 200/ 0,41     15/ 0,01 30/ 0,04 46/ 0,1 109/ 0,26 12) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням  супутнього газу, в тому числі для: —“— —“— 2432,9   13,7 115,9 306,7 557,1 1439,5
                                     
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 100/ 0,3       10/ 0,02 20/ 0,07 70/ 0,21 вироблення
електроенергії в:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні  облдержадміні-страції   1718,3   7,4 9,1 163,9 371,1 1166,8
                Автономній Республіці Крим   95,4   0,4 0,5 9,1 20,6 64,8
                областях:                
                Закарпатській     955,1   4,2 5,1 91,1 206,3 648,4
                Івано-Франківській     95,4   0,4 0,5 9,1 20,6 64,8
                Львівській     190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
                Полтавській     190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
                Харківській     190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
    100/ 0,11     15/ 0,01 20/ 0,02 26/ 0,03 39/ 0,05 вироблення теплової енергії в: —“—   714,6   6,3 106,8 142,8 186 272,7
                  Автономній Республіці Крим     66,4   0,6 9,9 13,3 17,3 25,3
                  областях:                  
                  Вінницькій     18,3   0,1 2,7 3,7 4,8 7
                  Волинській     14,1   0,1 2,1 2,8 3,7 5,4
                  Дніпропетровській     22,6   0,2 3,4 4,5 5,9 8,6
                  Донецькій     18,9   0,1 2,8 3,8 4,9 7,3
                  Житомирській     21,5   0,2 3,2 4,3 5,6 8,2
                  Закарпатській     50,5   0,5 7,6 10,1 13,1 19,2
                  Запорізькій     21,5   0,2 3,2 4,3 5,6 8,2
                  Івано-Франківській     10,7   0,1 1,6 2,1 2,8 4,1
                  Київській     20,7   0,2 3,1 4,1 5,4 7,9
                  Кіровоградській     16,9   0,1 2,5 3,4 4,4 6,5
                  Луганській     19   0,2 2,8 3,8 4,9 7,3
                  Львівській     47,2   0,4 7,1 9,4 12,3 18
                  Миколаївській     16,9   0,1 2,5 3,4 4,4 6,5
                  Одеській     24,2   0,2 3,6 4,8 6,3 9,3
                  Полтавській     52,3   0,5 7,8 10,5 13,6 19,9
                  Рівненській     44,1   0,4 6,6 8,8 11,5 16,8
                  Сумській     51,5   0,5 7,7 10,3 13,4 19,6
                  Тернопільській     10   0,1 1,5 2 2,6 3,8
                  Харківській     53,9   0,5 8,1 10,8 14 20,5
                  Херсонській     52   0,5 7,8 10,4 13,5 19,8
                  Хмельницькій     14,6   0,1 2,2 2,9 3,8 5,6
                  Черкаській     14,6   0,1 2,2 2,9 3,8 5,6
                  Чернівецькій     4,2   0,1 0,6 0,8 1,1 1,6
                  Чернігівській     28   0,2 4,2 5,6 7,3 10,7
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів
(млн. тонн умовного палива)
48,48   8,86 9,37 9,67 9,98 10,6 13) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі: Держенергоефек-тивності інші джерела 4396,8   104 339,4 778,6 1585,1 1589,7
    13   2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відповідна облдержадміні-страція   130   25 26 26 26 27
    30,5   6 6,1 6,1 6,1 6,2 доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях —“—   305   60 61 61 61 62
    2,7     0,2 0,5 0,8 1,2 газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях Міненерговугілля   3215,7     127,4 619,9 1280,9 1187,5
                                     
                                     
    0,02         0,004 0,016 сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях Міненерговугілля   646,1     105 51,7 196,2 293,2
    0,86   0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях відповідна облдержадміні-страція   86   16 17 17 18 18
    1,4   0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях відповідна облдержадміні-страція   14   3 3 3 3 2
  обсяг заміщення споживання первинних енерго- ресурсів (млн. тонн умовного палива) 2,6   0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 14) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії Міненерговугілля інші джерела 87   14 15 18 19 21
  —“— 25,22     6,08 6,08 6,08 6,98 15) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації —“— 1177   390 393 394    
    24,9     6 6 6 6,9 газоподібного     65   20 22 23    
    0,32     0,08 0,08 0,08 0,08 рідкого     1112   37 371 371    
Разом за завданням 3                       117382,7954 150 17133,2 19946,4954 23316,3 26910,9 29925,9
у тому числі                     державний бюджет 943,2954 150 391 354,2954 17,1 15,6 15,3
                                     
                      інші джерела 116439,5   16742,2 19592,2 23299,2 26895,3 29910,6
Усього за Програмою                       341598,0025 9180,1 30846,4 43692,6025 66781,1 90327,3 100770,5
у тому числі                     державний бюджет 7584,2025 600 910 827,5025 1624,8 1767,9 1854
                      місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                      інші джерела 319013,8 6780,1 27936,4 40565,1 62506,3 85609,4 95616,5
                                               

________________________

 

Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Значення показників
усього у тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість розроблених технічних завдань до стандартів одиниць 25 25          
кількість розроблених стандартів —“— 175 5 30 35 35 35 35
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів —“— 4   4        
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних
енергоресурсів у результаті:
               
  оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств млн. тонн умовного палива* 9,69   0,62 1,17 2,38 4,83 9,69
  проведення модернізації газотранспортної системи —“— 0,9 0,01 0,06 0,11 0,23 0,45 0,9
  популяризації енергоефективності проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей млн. тонн умовного палива* 0,87       0,06 0,44 0,87
    проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення  проектно-кошторисної документації —“— 0,47 0,04 0,47        
         
    кількість будівель 1975 1249 726        
           
    проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків млн. тонн умовного палива* 0,6   0,03 0,075 0,15 0,3 0,6
    кількість будівель 645   60 135 120 140 190
    проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної млн. тонн умовного палива* 3,51     3,51      
    сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики                
    впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики млн. тонн умовного палива* 17,24   1,1   4,3 8,6 17,24
    впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання —“— 5,6 0,02 0,16   1,42 3,19 5,6
    проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання —“— 7,89 0,08 0,51   1,95 3,94 7,89
    котлів 1793 356 461   1119 1609 1793
    відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива                
    здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість заходів 48 24 24        
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також  вторинними енергоресурсами введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті:                
  будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії млн. тонн умовного палива 7,33       1,04 3,82 7,73
                     
                     
    будівництва електрогенеруючих  потужностей на основі використання енергії вітру ГВт 5,61   1,07 1,1 1,14 1,15 1,15
    млн. тонн умовного палива 15,12   1,03 2,04 3,04 4,02 4,99
    реалізації проектів з МВт 1453   50 118 255 440 590
    будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії млн. тонн умовного палива 1,57   0,03 0,07 0,22 0,46 0,79
    відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

млн. тонн умовного палива

75   0,8 4,7 16,5 26,5 26,5
    0,23     0,01 0,03 0,07 0,12
    реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі

МВт

млн. тонн умовного палива

791   79,3 158,6 158,6 158,6 235,9
    1,36   0,06 0,16 0,26 0,36 0,52
    реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі

МВт

млн. тонн умовного палива

111   11,1 22,2 22,2 22,2 33,3
    0,19   0,01 0,02 0,03 0,05 0,08
    реалізації проектів з будівництва установок  для виробництва біодизеля млн. тонн 0,08   0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
    млн. тонн умовного палива 0,07     0,01 0,01 0,02 0,03
    реалізації проектів з будівництва установок  для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн

млн. тонн умовного палива

0,6   0,06 0,12 0,12 0,12 0,18
    1,14   0,11 0,23 0,23 0,23 0,34
    реалізації проектів з  перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн

млн. тонн умовного палива

0,75   0,03 0,08 0,15 0,2 0,29
    0,26   0,01 0,03 0,05 0,07 0,1
    реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси МВт 461,5   8,5 43 87 130 193
    млн. тонн умовного палива 2,54   0,02 0,14 0,37 0,73 1,28
                     
                     
    реалізації пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу

МВт

млн. тонн умовного палива

200     15 30 46 109
    0,41     0,01 0,04 0,1 0,26
    впровадження технологій використання промислового газу —“— 48,48   8,86 9,37 9,67 9,98 10,6
    впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу —“—   2,6   0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
    реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива —“— 25,22     6,08 6,08 6,08 6,98
                             

 

_____________________


* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.