Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 «Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України»

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2014 р. № 676 
Київ

Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 листопада 2014 р. № 676

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

2. Держенергоефективності у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Держенергоефективності є:

1) реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

2) забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України;

3) надання адміністративних послуг у відповідній сфері;

4) внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

4. Держенергоефективності відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіону і в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністрові України - Міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

2) розробляє, погоджує та здійснює контроль за виконанням державних цільових програм у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, погоджує галузеві, регіональні та місцеві програми у цій сфері;

3) реалізує державно-приватне партнерство у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

4) проводить кваліфікацію когенераційних установок;

5) видає документ про належність палива до альтернативного;

6) забезпечує створення та функціонування державної системи моніторингу показників енергетичного балансу України;

7) проводить державну експертизу з енергозбереження у порядку, встановленому законодавством;

8) забезпечує створення та функціонування енергетичного аудиту та запровадження енергетичного менеджменту;

9) здійснює моніторинг за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

10) забезпечує розроблення державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

11) забезпечує ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів;

12) веде реєстр альтернативних видів палива та державний реєстр виробників рідких біологічних видів палива та біогазів;

13) бере участь у розробленні критеріїв сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси;

14) розробляє технічні вимоги до виробництва і використання біопалив та біорідин із скороченням обсягів викидів парникових газів;

15) забезпечує функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення;

16) бере участь у підготовці міжнародних договорів України та відповідно до законодавства забезпечує їх виконання; відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; виконує в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна; здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

17) бере участь в межах своїх повноважень у налагодженні співробітництва України з Європейським Союзом, зокрема щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

18) провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

19) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

20) розробляє пропозиції щодо:

впровадження механізму стимулювання енергозбереження, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і здійснення моніторингу їх застосування;

підвищення енергетичної ефективності будівель;

надання енергосервісних послуг та здійснення моніторингу їх ефективності;

впровадження міжнародного досвіду, зокрема країн - членів ЄС, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

21) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, створення фондів державної підтримки заходів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

22) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держенергоефективності, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держенергоефективності з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держенергоефективності, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

2) здійснює добір кадрів в апарат Держенергоефективності та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держенергоефективності;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держенергоефективності, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

{Підпункт 3 пункту 5  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) виступає державним замовником наукових досліджень з питань, що належать до його компетенції;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Держенергоефективності для виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) проводити наукові конференції, семінари, виставки в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

8. Держенергоефективності під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Держенергоефективності в межах повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінрегіону видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Держенергоефективності очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

11. Голова Держенергоефективності:

1) очолює Держенергоефективності, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює виконання в апараті Держенергоефективності Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Держенергоефективності;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

3) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, зокрема розроблені Держенергоефективності проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає на затвердження Віце-прем’єр-міністрові України - Міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства плани роботи Держенергоефективності;

5) забезпечує виконання Держенергоефективності наказів Мінрегіону та доручень Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань, що належать до компетенції Держенергоефективності;

6) звітує перед Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про виконання планів роботи Держенергоефективності та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держенергоефективності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 6 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

{Підпункт 7 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

{Підпункт 8 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

9) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держенергоефективності;

10) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держенергоефективності;

{Підпункт 11 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

12) забезпечує взаємодію Держенергоефективності з визначеним Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства структурним підрозділом апарату Мінрегіону, відповідальним за взаємодію з Держенергоефективності;

13) забезпечує дотримання встановленого Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Держенергоефективності та своєчасність її подання;

14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держенергоефективності (якщо інше не передбачено законом);

15) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держенергоефективності;

16) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держенергоефективності до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 16 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держенергоефективності, присвоює їм ранги державних службовців, якщо інше не передбачено законом;

{Підпункт 17 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

18) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

19) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держенергоефективності;

20) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників;

21) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

22) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держенергоефективності;

{Підпункт 22 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

{Підпункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

24) утворює комісії, робочі та експертні групи;

25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

26) підписує накази Держенергоефективності;

27) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держенергоефективності доручення;

{Підпункт 27 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

28) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держенергоефективності;

29) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Держенергоефективності;

30) залучає державних службовців Держенергоефективності, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держенергоефективності;

{Підпункт 30 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Держенергоефективності має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у Держенергоефективності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держенергоефективності.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держенергоефективності можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держенергоефективності.

Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держенергоефективності.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держенергоефективності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держенергоефективності затверджує його Голова за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Штатний розпис, кошторис апарату Держенергоефективності затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Держенергоефективності є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 листопада 2014 р. № 676

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. № 412 “Питання Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 984).

2. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо державних цільових програм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1022 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2142).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1867).